Město Vimperk

 

Obecně závazná vyhláška  č. 2/2005

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

            Zastupitelstvo města Vimperk na zasedání dne 24.1. 2005 usnesením č. 399 rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b), c)  a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) :

 

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,

zdraví a majetku

 

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

 

a)      veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb

b)      žebrání

 

 

Čl. 2

Veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb

 

Veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích 1) v následujících lokalitách:

 

1)      Městský park,

2)      Náměstí Svobody,

3)      Ulice: Pasovská, Kaplířova, Sadová, Rožmberská, Pivovarská, 1. máje, Pražská, Tovární, Sklářská, Špidrova, Hřbitovní, Johnova, Nad Stadionem, Sušická,

4)      Nástupní a výstupní plochy autobusového a vlakového nádraží ve Vimperku,

5)      V okruhu 200 m od:

a)      školních zařízení:  Mateřské školy  v ulicích  Mírová, Klostermannova, 1.máje, Základní škola T.G. Masaryka v ul. 1. máje a budova ZŠ v městském parku, Základní škola v ul. Smetanova, Zvláštní škola v ul. 1. máje, Integrovaná střední škola lesnická v ul. Hřbitovní, Středisko praktického vyučování v ul. Pasovská, OA a G v ul. Pivovarská, Odborné učiliště, učiliště a střední odborné učiliště v  ul. Nerudova,

b)      zdravotnických zařízení: Nemocnice Vimperk o.p.s. v ul. Pivovarská, Zdravotní středisko v ul. Nad Stadionem, Záchranná služba v ul. Špidrova,

c)      sportovišť, dětských hřišť a koutků, kulturních zařízení: areál TJ Šumavan u Sušické ul., zimní stadion v ul. 1. máje, dětské hřiště v ul. Hřbitovní, Městské kulturní středisko v ul. Johnova,

 

6)      Na silnici I. třídy č. I/4:

a)      od dopravní značky IS 12 a (počátek obce Sudslavice) po dopravní značku  IS 12 a (počátek obce Vimperk); graficky znázorněno v příloze č. 1, 

b)      od dopravní značky IS12 b (konec obce Vimperk) a dále v úseku probíhajícím v k.ú. Města Vimperk po trase Solná Lhota - Korkusova Huť až k dopravní značce IS12 b       (konec obce Korkusova Huť) a dále až po označník autobusová zastávka IJ 4 b        Arnoštka;  graficky znázorněno v příloze č. 2.

 

 

 

Čl. 3

Žebrání

 

 

Žebrání, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí požadování finančních či jiných darů pro vlastní prospěch, je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích 1) v následujících lokalitách :

 

1) ulice: Pasovská, Rožmberská, Sadová, Kaplířova, Pivovarská, Náměstí Svobody,  1.máje, Sušická, Sklářská,

2) přilehlé parkovací plochy u obchodních center Penny Market, Coop, Lidl,

3) nástupní a výstupní plochy autobusového a vlakového nádraží.

 

 

 

Čl. 4

Vymezení plakátovacích ploch v majetku města

 

Plakátovací plochy v majetku města jsou umístěny:

 

a)      ul. Sadová - na kraji parku proti hotelu Amber Hotelu Anna

b)      ul. Špidrova - proti nádraží ČSD,

c)      ul. Nádražní - na rohu s ul. Tovární,

d)      ul. Hraničářská - na Homolku

e)      ul. Sklářská - proti benzinové pumpě RoBiN Oil

f)        ul. Sušická - u trafiky

g)      ul. Sušická - u parkoviště u zastávky ČSAD

h)      ul. Mírová - pod prodejnou Detva

i)        ul. K. Weise - na rohu s ul. 1 máje

j)        ul. 1. máje - proti ul. Hřbitovní (zdvojená plocha)

k)   ul. Pasovská - u zastávky autobusu pod restaurací Asia

l)    ul. Pivovarská - na odbočce k nemocnici

Graficky znázorněno v příloze č. 3.

 

Čl. 5

Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

 

1)      Plakátování zajišťuje město prostřednictvím výlepové služby Městského kulturního střediska Vimperk za úhradu.

 

2)      Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel výlepové službě MěKS Vimperk.

 

3)      Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací a pozvánek na konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních, politických a obdobných akcí .

 

4)  Plakátování zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací, než uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

 

 

Čl. 6

Sankce, dohled

 

1)      Porušení povinností či zákazů stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních zákonů 2). 

2)      Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí městská policie.

 

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyvěšení.

 

 

 

 

1)      Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání , a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2)      Např. zákon č. 200/1990., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

…………………………………….                         ………………………………………..

Stanislava Chumanová                                       Ing. Jaroslav Zámečník

   starostka města                                                             místostarosta města

 

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :