Město Vimperk

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a zabezpečení

veřejného pořádku a čistoty na území Města Vimperk

 

Zastupitelstvo města Vimperk na zasedání dne 24.01.2005 usnesením č. 398 rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty na území města Vimperk.

 

Čl. 2

Vymezení působnosti

 

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území města.

 

Čl. 3

Pravidla pro pohyb psů

 

1)      Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:

 

a)      na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č.1 vodit psa na vodítku s výjimkou uvedenou v odstavci 2,

b)      zamezit vstupu psa na označená hřiště a dětská pískoviště a dále do vzdálenosti menší než 5 m od výše uvedených prvků, s výjimkou průchodu po komunikaci,

c)      v případě, že pes znečistí veřejné prostranství exkrementem, toto znečištění okamžitě uklidit.

 

2) Volné pobíhání psů s doprovodem osoby 2) je povoleno na veřejných prostranstvích   vymezených v příloze č. 2 a č. 3 a rovněž ve vzdálenosti větší než 50 m od hranice současně zastavěného území obce 5) .

 

3)  Povinnost uvedená v odst. 1 písm. a) neplatí pro psy asistenční, slepecké, psy záchranářské služby a ozbrojených složek.

 

Čl. 4

Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného

prostranství

 

1)      Oprávněné osoby 4) jsou povinny zajistit, aby hospodářská zvířata nenarušovala čistotu a  bezpečnost na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č.1.

 

2)      Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pohybu hospodářských zvířat bez doprovodu oprávněnou osobou po veřejném prostranství vymezeném v příloze č.1.

 

3)      V případě, že hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství exkrementem, musí oprávněná osoba toto znečištění okamžitě uklidit.

 

4)      Hospodářskými zvířaty se pro účely této vyhlášky rozumí zejména následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata a drůbež.

 

Čl. 5

Sankce, dohled

 

1)      Porušení povinností či zákazů stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních zákonů 3).

 

2)      Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí městská policie.

 

Čl. 6

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyvěšení.

 

_______________________________________________________________________

1) Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2) Volným pobíháním psa s doprovodem osoby se rozumí, aby tato osoba byla v takové blízkosti, že je schopna psa bezpečně ovládat.

3) Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Oprávněnou osobou se rozumí osoba doprovázející hospodářská zvířata.

5) § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

 

 

 

……………………………………..                                    ……………………………………

Stanislava Chumanová                                                Ing. Jaroslav Zámečník

starostka města                                                                       místostarosta města

 

Vyvěšeno dne :                       

Sejmuto dne :

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a zabe

zpečení veřejného pořádku a čistoty na území Města Vimperk

 

Seznam parcel na veřejném prostranství

 

Katastrální území

Parcelní číslo

Ulice, obec

Bořanovice

767

Bořanovice

Boubská

931

Boubská

Boubská

942/1

Boubská

Hrabice

668/1

Hrabice

Klášterec

675

Klášterec

Klášterec

665

Klášterec

Korkusova Huť

182

Korkusova Huť

Korkusova Huť

21/1

Korkusova Huť

Křesánov

957/1

Křesánov

Lipka

304/2

Lipka

Lipka

106/3

Lipka

Lipka

299

Lipka

Pravětín

931/1

Pravětín

Skláře

551/1

Skláře

Vimperk

1842/2

Mírová

Vimperk

1851

Mírová

Vimperk

1853

Mírová

Vimperk

1842/59

Mírová

Vimperk

1842/11

Mírová

Vimperk

1842/34

Mírová

Vimperk

1842/31

Mírová

Vimperk

1842/12

Mírová

Vimperk

1842/13

Mírová

Vimperk

1842/14

Mírová

Vimperk

1842/25

Mírová

Vimperk

1842/36

Mírová

Vimperk

1842/35

Mírová

Vimperk

1842/10

Mírová

Vimperk

1842/39

Mírová

Vimperk

1842/44

Mírová

Vimperk

1842/47

Mírová

Vimperk

1842/50

Mírová

Vimperk

1842/9

Mírová

Vimperk

1842/6

Mírová

Vimperk

1842/5

Mírová

Vimperk

1842/19

Mírová

Vimperk

1842/20

Mírová

Vimperk

1842/3

Mírová

Vimperk

1842/4

Mírová

Vimperk

1886/1

Mírová

Vimperk

1892/1

K Rokli

Vimperk

1897/1

Luční

Vimperk

1842/58

Luční,K Rokli

Vimperk

684

Smetanova

Vimperk

679

Smetanova

Vimperk

689/1

Smetanova

Vimperk

686

Smetanova

Vimperk

660/1

Paleckého

Vimperk

669

Klostermannova

Vimperk

671

Klostermannova

Vimperk

660/68

Klostermannova

Vimperk

718/1

Klostermannova

Vimperk

760/34

Čelakovského

Vimperk

760/1

Čelakovského

Vimperk

718/5

Čelakovského

Vimperk

718/4

Čelakovského

Vimperk

718/3

Čelakovského

Vimperk

728/1

Čelakovského

Vimperk

914

1.Máje

Vimperk

908/2

1.Máje

Vimperk

2633

1.Máje

Vimperk

2632

1.Máje

Vimperk

785

1.Máje

Vimperk

580

1.Máje

Vimperk

804

1.Máje

Vimperk

792

1.Máje

Vimperk

806/5

1.Máje

Vimperk

806/4

1.Máje

Vimperk

819/3

1.Máje

Vimperk

802/3

1.Máje

Vimperk

802/2

1.Máje

Vimperk

836/1

Sklářská

Vimperk

2639/5

Sklářská

Vimperk

824/1

Sklářská

Vimperk

980/2

Sklářská

Vimperk

980/1

Sklářská

Vimperk

1108/2

Sklářská

Vimperk

980/3

Sklářská

Vimperk

980/4

Sklářská

Vimperk

1238/3

Špidrova

Vimperk

1154

Pod Homolkou

Vimperk

1153/1

Pod Homolkou

Vimperk

1153/20

Pod Homolkou

Vimperk

1978/15

Pod Homolkou

Vimperk

1171

Pod Homolkou

Vimperk

1150/1

Pod Homolkou

Vimperk

1151

Hraničářská

Vimperk

1152

Hraničářská

Vimperk

1973/16

Hraničářská

Vimperk

1978/7

Na Vyhlídce

Vimperk

1974/2

Na Vyhlídce

Vimperk

981/9

Pražská

Vimperk

981/10

Pražská

Vimperk

1402/1

Pražská

Vimperk

836/7

Pražská

Vimperk

936/10

Pražská

Vimperk

936/2

Pražská

Vimperk

1054

Rúckerova

Vimperk

1072/4

Brigádnická

Vimperk

1034

Nerudova

Vimperk

1266/4

Boubínská

Vimperk

1035/1

Boubínská

Vimperk

1303/1

Boubínská

Vimperk

1007/12

Boubínská

Vimperk

999/2

Boubínská

Vimperk

976/4

Nádražní

Vimperk

981/12

Nádražní

Vimperk

1011/2

Nádražní

Vimperk

1007/2

Nádražní

Vimperk

1335

K.Světlé

Vimperk

2145

K.Světlé

Vimperk

2045

K.Světlé

Vimperk

2072

K.Světlé

Vimperk

1337

Husova

Vimperk

1381

Žižkova

Vimperk

1417

Žižkova

Vimperk

108

Pasovská

Vimperk

1510

Pasovská

Vimperk

1480/2

Pasovská

Vimperk

2635/3

Pasovská

Vimperk

2634

Pasovská

Vimperk

1501

Pasovská

Vimperk

1500

Pasovská

Vimperk

1490

Pasovská

Vimperk

1489

Pasovská

Vimperk

1482

Pasovská

Vimperk

1488

Pasovská

Vimperk

1577

Pasovská

Vimperk

1822/9

Nad Stadionem

Vimperk

1830/105

Nad Stadiónem

Vimperk

1830/135

Nad Stadiónem

Vimperk

1822/1

Nad Stadiónem

Vimperk

1830/1

Nad Stadiónem

Vimperk

555/3

Nad Stadiónem

Vimperk

1830/3

Nad Stadiónem

Vimperk

2700

Nad Stadiónem

Vimperk

555/1

Nad Stadiónem

Vimperk

652

Nad Stadiónem

Vimperk

543

Nad Stadiónem

Vimperk

553

Nad Stadiónem

Vimperk

565

Nad Stadiónem

Vimperk

495

Nad Stadiónem

Vimperk

557/3

Nad Stadiónem

Vimperk

557/20

Nad Stadiónem

Vimperk

519

B.Němcové

Vimperk

497

Jiráskova

Vimperk

496

Jiráskova

Vimperk

511

Johnova

Vimperk

532

Hřbitovní

Vimperk

457

Hřbitovní

Vimperk

458

Hřbitovní

Vimperk

459/1

Hřbitovní

Vimperk

1816/1

Hřbitovní

Vimperk

1824

Hřbitovní

Vimperk

1825

Hřbitovní

Vimperk

330

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

453

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

452

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

451

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

450

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

357/1

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

331

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

350

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

317

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

355

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

1771/12

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

1777/1

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

438/1

Podzámčí, (zámek)

Vimperk

1771/13

Purkártova

Vimperk

1782

Purkártova

Vimperk

1773

Purkártova

Vimperk

283/1

Purkártova

Vimperk

1170

Purkártova

Vimperk

283/2

Purkártova

Vimperk

275

Purkártova

Vimperk

1788

Vodník

Vimperk

1771/42

Na Stráni

Vimperk

1771/27

Na Stráni

Vimperk

438/24

Na Výsluní

Vimperk

274

Pivovarská

Vimperk

2630

Pivovarská

Vimperk

2631/2

Pivovarská

Vimperk

164/1

Pivovarská

Vimperk

257

Pivovarská

Vimperk

255

Pivovarská

Vimperk

2629

Pivovarská

Vimperk

192

Pivovarská

Vimperk

388

Pivovarská

Vimperk

393

Pivovarská

Vimperk

392/7

Pivovarská

Vimperk

2631/1

Pivovarská

Vimperk

232

Zahradní

Vimperk

1685

Brantlova

Vimperk

1733

Brantlova

Vimperk

1725/1

Brantlův Dvůr

Vimperk

1719/1

Brantlův Dvůr

Vimperk

163

Zlatá stezka

Vimperk

1652

Zlatá stezka

Vimperk

1539

Zlatá stezka

Vimperk

1538

Zlatá stezka

Vimperk

1599

Zlatá stezka

Vimperk

1533

Zlatá stezka

Vimperk

1651/1

Zlatá stezka

Vimperk

1651/2

Zlatá stezka

Vimperk

1681/1

Zlatá stezka

Vimperk

1030

Inocencova

Vimperk

49

Steinbrenerova

Vimperk

33

Na Baště

Vimperk

96

Jirchářská

Vimperk

95

U Lázní

Vimperk

73

Kaplířova

Vimperk

981/14

Kaplířova

Vimperk

72

Sadová

Vimperk

851/4

Park

Vimperk

923/1

Park

Vimperk

865

Park

Vimperk

843/1

Park

Vimperk

843/3

Park

Vimperk

936/5

Park

Vimperk

936/1

Park

Vimperk

843/6

Park

Vimperk

943/5

Park

Vimperk

981/11

Park

Vimperk

936/2

Park

Vimperk

843/4

Park

Vimperk

843/2

Park

Vimperk

897

Krátká

Vimperk

889/1

Krátká

Vimperk

829/1

K.Weise

Vimperk

829/14

K.Weise

Vimperk

2601/1

K.Weise

Vimperk

160

Náměstí Svobody

Vimperk

165

Svornosti

Vimperk

26

Kostelní

Výškovice

797/1

Výškovice

Výškovice

798/1

Výškovice

 

Příloha č. 2

 

k obecně závazné vyhlášce č.1/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty na území Města Vimperk

 

 

Seznam parcel veřejného prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů včetně situačního  zákresu uvedených parcel

 

 

Katastrální území

Parcelní číslo

Ulice

Vimperk

1842/2

Mírová

Vimperk

1851

Mírová

Vimperk

1853

Mírová

Vimperk

1842/59

Mírová

Vimperk

1892/1

K Rokli

Vimperk

1897/1

Luční

Vimperk

660/68

Klostermannova

Vimperk

936/1

Park

Vimperk

1824

Hřbitovní

Vimperk

1825

Hřbitovní 

Vimperk

1788

Vodník

Vimperk

1777/1

Podzámčí

Vimperk

438/1

Podzámčí

Vimperk

1725/1

Brantlův Dvůr

Vimperk

1719/1

Brantlův Dvůr

Vimperk

1651/1

Zlatá stezka

Vimperk

1651/2

Zlatá stezka

Vimperk

1681/1

Zlatá stezka

Vimperk

2045

K. Světlé ( směr H. Hora)

Vimperk

2072

K. Světlé ( směr H. Hora)

 

Příloha č. 3

 

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty na území Města Vimperk

 

Situační zákres parcel veřejného prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů s doprovodem osoby