strana 1                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                              číslo 3/2004

 

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

 

o místních poplatcích  

 

            Zastupitelstvo Města Vimperk se na základě ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vydat dne 15. 11. 2004 usnesením č. 358 tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

 

Část I.

 

Čl. 1

 

Základní ustanovení

 

 

 1. Město Vimperk vybírá tyto místní poplatky :

 

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)      poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)      poplatek ze vstupného,

e)      poplatek z ubytovací kapacity,

f)        poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

g)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 1. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Vimperk (dále jen správce poplatku). Při řízení se postupuje podle zvláštního zákona (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.

 

strana 2                                   Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 3/2004

 

 

Část  II.

 

Poplatek ze psů

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatek se podle zákona o místních poplatcích platí ze psů starších 3 měsíců.

 

 

Čl. 3

Poplatník

 

Poplatníkem je podle zákona o místních poplatcích  fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území Města Vimperk.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok je stanovena takto :

 

                                                                       za prvního psa                    za druhého a každého

                                                                                                              dalšího psa téhož držitele

                                                                                                                     

 

a) v panelových domech                                   800,- Kč                                1 200,- Kč

 

b) v rodinných domech  1)                                 300,- Kč                                   450,- Kč

 

c) v ostatních domech                                      400,- Kč                                   600,- Kč

 

d) v osadách a samotách                                   100,- Kč                                   150,- Kč

 

e) ze psa, jehož držitelem je poživatel                

    invalidního, starobního, vdovského                          

    nebo vdoveckého důchodu, který je

    jeho jediným zdrojem příjmů, anebo                       

    poživatel sirotčího důchodu

    1e) v panelových domech                                                                                                                        200,- Kč                          300,- Kč                  

    2e) v rodinných domech 1)                                                                                                                       150,- Kč                          225,- Kč

    3e) v ostatních domech                                                                                                                            200,-Kč                           300,- Kč

     4e) v osadách a samotách                                                                                                                         50,- Kč                           75,- Kč

 

1)      § 3 odst. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu

 

 

strana 3                            Sbírka vyhlášek Města Vimperk                                číslo 3/2004

 

 

 

Pozn. k bodu d) :

Za osady a samoty se pro účely této vyhlášky považují Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Hajná Hora,  Modlenice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesánov, Lipka, Michlova Huť, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, Veselka, Vnarovy, Výškovice.

 

Pozn. k bodu e) :

O jediný zdroj příjmů nepůjde, má-li důchodce ještě jiný příjem než invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, např. příjem z nájmu, pobírá dividendy, podíly na zisku z titulu členství v obchodních společnostech, pobírá dva důchody souběžně, pobírá dávky státní sociální podpory, apod.

 

 

Čl. 5

Osvobození

 

1. Poplatek ze psů neplatí podle zákona o místních poplatcích :

 

a)      držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob,

b)      držitel psa, kterým je osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

c)      držitel psa, kterým je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

2. Od poplatku jsou dále osvobozeni :

 

a) Městská policie, Policie ČR, Město Vimperk a jím zřízené příspěvkové organizace,

b) držitel psa, který převzal psa z útulku nebo psa nalezeného správcem poplatku, a to po        

    dobu 1 roku ode dne převzetí.

 

3. Nárok na osvobození se dokládá příslušnými doklady.

4. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do termínu splatnosti v příslušném       

    kalendářním roce prokázat trvání důvodu pro osvobození.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    strana 4                          Sbírka vyhlášek Města Vimperk                             číslo 3/2004

 

 

Čl. 6

 

Oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 1. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence na městském úřadu do 15 dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost, ve stejné lhůtě je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, i zánik poplatkové povinnosti.

 

 1. Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.

 

 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.

 

 1. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně. 

 

 

Čl. 7

 

Splatnost poplatku

 

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku.

 

2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do    

    15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

3. Držitel psa, jehož poplatková povinnost činí více než 800,- Kč za rok, může zaplatit         

    poplatek ze psů ve dvou stejných splátkách, a to do 31. března a 30. září každého roku.

 

 

Čl. 8

 

Identifikace psů

 

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla. Známka je nepřenosná na jiného psa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 5                                                                                          Sbírka vyhlášek Města Vimperk                           číslo 3/2004

 

 

Část  III.

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

 

Čl. 9

Poplatník a předmět poplatku

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí podle zákona o místních poplatcích fyzické osoby, které za úplatu a přechodně pobývají na území Města Vimperk za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

 

 

Čl. 10

Sazba poplatku

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 5,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

 

 

Čl. 11

Osvobození

 

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt podle zákona o místních poplatcích nepodléhají :

 

a)      osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci,

b)      osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní vojenské službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

 

Čl. 12

Plátce

 

1. Poplatek ve stanovené výši vybírá podle zákona o místních poplatcích ubytovatel, kterým

    je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; ubytovatel odvádí   

    poplatek vybraný od poplatníků správci poplatku a za poplatek ručí.

 

2. Ubytovatel je podle zákona o místních poplatcích povinen vést v písemné podobě 

   evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu   

   místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo  

   cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl; zápisy do evidenční knihy musí  

   být vedeny přehledně a srozumitelně, musí být uspořádány postupně z časového hlediska;

   evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu;

   zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem   

  (zákonem č. 101/2000 Sb.).

strana 6                                   Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 3/2004

 

 

Čl. 13

Oznamovací povinnost

 

1.Ubytovatel je povinen oznámit do 15 dnů zahájení činnosti poskytování ubytování a každou  

   skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání poplatkové povinnosti.

 

2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést své jméno, příjmení nebo  

   název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ, u podnikatelských subjektů  

   (fyzické i právnické osoby) čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny jejich  

   peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

 

 

Čl. 14

Splatnost poplatku

 

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu  

    pobytu.

 

2. Ubytovatel odvádí poplatek na účet správce  poplatku, případně jej zaplatí v hotovosti u  

    správce poplatku, a to čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

 

 

Část  IV.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 15

Předmět poplatku

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se podle zákona o místních poplatcích vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Čl. 16

Veřejné prostranství

 

 1. Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru .
 2. Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1 této vyhlášky.

 

 

  strana 7                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

Čl. 17

 

Poplatník

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí podle zákona o místních poplatcích fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 15 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

 

Čl. 18

Oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 1. Poplatník je povinen nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti oznámit správci poplatku započetí zvláštního užívání veřejného prostranství.

 

 1. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen uvést své jméno, příjmení nebo název, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ,  u podnikatelských subjektů (fyzické i právnické osoby) čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny jejich peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

 

 

Čl. 19

Sazby poplatku

 

Sazby poplatku za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den,  jsou stanoveny takto :

 

1. Při provádění výkopových prací na veřejném prostranství za každý  i započatý m2 a každý i započatý den … 2,- Kč

 

2. Při použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje zboží, tj. např. stánků, kiosků, pultů;  je-li prodej uskutečňován přímo ze stojícího auta či přívěsu, je toto považováno za stánek a výše poplatku se vypočítá dle zastavěných-užívaných m2 

 

a) za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den         35,-  Kč,    

     

b)      při krátkodobém užívání veřejného prostranství (po dobu 1 až 10 dnů) v době konání poutí a trhů za každý i započatý m2 a každý i započatý den … 50,- Kč

c)      při použití veřejného prostranství při dalších akcích  různého druhu, např. burzy, sportovní akce, atd. (kde se provozuje prodejní činnost nebo se vybírá startovné a vstupné) za každý i započatý m2 a každý i započatý den …  5,- Kč

 

 

 

 

  strana 8                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

3. Při použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro  

    poskytování služeb

 

a) broušení nožů, čištění peří, opravy deštníků apod. za každý i započatý m2 užívané plochy a    

    každý i započatý den           10,- Kč

b) předzahrádky za každý i započatý m2  užívané plochy a každý i započatý den (v souvislosti  

    s poskytováním pohostinských služeb) …  5,- Kč

 

4. Při užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu za každý i

    započatý m2 reklamní plochy a každý započatý den ………. 50,- Kč                                                      

  

5. Při užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a k umístění skládek       

    (včetně např. skládek zboží) za každý i započtený m2  užívané plochy a každý i započatý

    den… 1,- Kč

 

6.      Za vyhrazení trvalého parkovacího místa

 

a) v městské památkové zóně za jedno parkovací místo a rok  …….     5 500,- Kč

b) v ostatních částech města za jedno parkovací místo a rok    …….     2 000,- Kč

 

7.      Při použití veřejného prostranství k umístění

 

a) zařízení lunaparků a jiných atrakcí za každý i započatý m2 užívané

plochy a každý i započatý den                                     10,-  

b) zařízení cirkusů za každý i započatý m2 užívané plochy a

každý i započatý den                                                                2,- Kč

 

Pozn.:  V pracovních dnech mimo pátků lze poskytnout slevu ve výši 50 %. O poskytnutí slevy rozhoduje správce poplatku, a to na základě písemné žádosti poplatníka (viz Čl. 41 odst. 4 této vyhlášky).

 

8.      Při použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den         10,- Kč

 

9.      V ostatních případech použití veřejného prostranství za každý i započatý m2 užívané plochy a každý započatý den  ……….10,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  strana 9                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

 

Čl. 20

Osvobození

 

1.   Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou podle zákona o místních poplatcích       

            osvobozeny :

a)      fyzické a právnické osoby, které pořádají akce na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b)      osoby zdravotně postižené u poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa.

 

2.  Od poplatku jsou dále osvobozeny :

a) akce, u kterých je město pořadatelem a spolupořadatelem,

b) krátkodobé skládky do 24 hodin,

c)      osoby vlastnící pozemky charakteru veřejného prostranství

 

 

Čl. 21

Splatnost poplatku

 

 1. Při užívání veřejného prostranství po dobu do 5 dnů je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato.

 

 1. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů je poplatek splatný do 15-ti dnů ode dne doručení vyměřeného poplatku na účet Městského úřadu Vimperk.

 

 

   

Část  V.

 

Poplatek ze vstupného

 

 

Čl. 22

Předmět poplatku a poplatník

 

Poplatek ze vstupného se podle zákona o místních poplatcích vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena; vstupným se pro účely tohoto poplatku rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit;  poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

 

 

 

 

 

 

  strana 10                               Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

 

Čl. 23

Sazba poplatku

 

1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí  :

 

a) ze vstupného na koncerty, diskotéky, taneční zábavy, plesy,

karnevaly a obdobné akce                                                      ………….       5 %

b) ze vstupného na pořady erotického charakteru                                ………….       20 %

c) ze vstupného z prodejních akcí, burz a aukcí                                   ………….       20 %

 

2. Po dohodě se správcem poplatku lze poplatek uhradit paušální částkou za

    jednotlivou akci, a to :

 

a) v provozovnách s kapacitou do 100 míst včetně                              ………….       200,- Kč

b) v provozovnách s kapacitou nad 100 míst                                       ………….       300,- Kč

 

 

Čl. 24

Osvobození

 

1. Od poplatku ze vstupného jsou podle zákona o místních poplatcích osvobozeny akce,       

     jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

2. Dále jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny :

 

a)   sportovní akce,

a)      akce organizované dětskými organizacemi,

b)      koncerty vážné hudby a divadelní představení,

c)      akce pořádané organizacemi zřizovanými Městem Vimperk,

d)      maturitní plesy,

e)      akce, kde je Město Vimperk pořadatelem nebo spolupořadatelem,

f)        výstavy, vernisáže, galerie, taneční kurzy a kurzy společenské výchovy.

 

 

Čl. 25

Oznamovací povinnost

 

1. Poplatník je povinen nejméně 15 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje     potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno a příjmení nebo název     pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku v případě, že akce     podléhá osvobození od poplatku dle čl. 24 odst. 1).

 

2. Poplatník je povinen předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou pořádání akce a     jménem a příjmením nebo názvem pořadatele ke kontrole a označení.

 

 

strana 11                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen uvést své jméno, příjmení nebo     název, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ, u podnikatelských subjektů (fyzické i právnické osoby) čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny jejich peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

 

 

Čl. 26

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá. Poplatek stanovený paušální částkou se platí předem.

 

 

Část VI.

 

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 27

Předmět poplatku a poplatník

 

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se podle zákona o místních poplatcích platí za využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

 1. Poplatek platí podle zákona ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (viz. Čl. 12 odst. 2), s výjimkou údaje o účelu pobytu.

 

Čl. 28

Sazba poplatku

 

Poplatek z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

 

Čl. 29

Osvobození

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá  podle zákona o místních poplatcích :

 

a)      ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)      ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c)      ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d)      ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

 

strana 12                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

Čl. 30

Oznamovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala poplatková povinnost. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.

 

 1. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen uvést své jméno, příjmení nebo název, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ, a u podnikatelských subjektů (fyzické i právnické osoby) čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny jejich peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

 

 

Čl. 31

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

 

 

 

Část  VII.

 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

Čl. 32

Předmět poplatku a poplatník

 

Poplatku podléhá podle zákona o místních poplatcích každý povolený výherní hrací přístroj;  poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

 

 

Čl. 33

Oznamovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 10 dnů oznámit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a tuto skutečnost doložit „zahajovacím protokolem“.

 

 1. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a IČ. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny jeho finanční prostředky z podnikatelské činnosti.

 

 1. Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 10 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti, a tuto skutečnost doložit.

strana 13                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

                                                                      Čl. 34

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5 000,- Kč  na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

 

Čl. 35

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 1. Poplatek se platí od prvního dne zahájení provozu výherního hracího přístroje.

 

 1. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

 

Čl. 36

Splatnost poplatku

 

 Poplatek je splatný :

 

a)      při povoleném provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců

do 30 dnů od zahájení provozu,

 

b)      při povoleném provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců

do 60 dnů od zahájení provozu,

 

c)      při povoleném provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve dvou splátkách, a to :

1.      splátka do 31. března běžného roku,

2.      splátka do 30. září běžného roku

Poplatek může být zaplacen i jednorázově.

 

 

Část  VIII.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Čl. 37

Poplatník

 

Poplatek platí podle zákona o místních poplatcích

 

a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

strana 14                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (např. rekreační chalupa, chata, zahradní domek), ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 38

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 37 písm. a) a b) této vyhlášky činí  396,-  a je tvořena

a)      z částky  146,-  Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 250,-  Kč za kalendářní rok; tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za rok 2003 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 2 065 733,- Kč na sběr a svoz pro občany. Rozúčtování těchto nákladů bylo provedeno následujícím způsobem  :

náklady                                   2 065 733,- Kč

                             počet poplatníků                          8 250

                             (8124 s trvalým pobytem + 126 rekreačních objektů)

                             2 065 733 : 8250       =     250,- Kč na 1 poplatníka

                            

 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena

nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 39

Osvobození, úlevy

 

 1. Od poplatku jsou osvobozeni :

 

a) poplatníci, kteří se v místě trvalého pobytu nezdržují nepřetržitě po dobu delší než             

    ½  kalendářního roku,

b) majitelé objektů pro individuální rekreaci, kteří mají trvalý pobyt na území města 

   Vimperk,

            c) poplatníci podle Čl. 37 na samotách v Michlově Huti čp.20, čp.22, čp.23,  

         Výškovice čp.14,čp.15, čp.18,  Hrabice čp. 40, Bořanovice čp.1, čp.20, čp.24, čp.25 

         a  dále poplatníci s trvalým pobytem Steinbrenerova 6,

     d) poplatníci celoročně s trvalým pobytem Pravětín čp. 23 a Hrabice čp. 44 (likvidaci     

         odpadů zajišťuje provozovatel zařízení).

 

 

 

 

 

 

strana 15                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

2. Úlevu ve výši 50 % z výše ročního poplatku mají poplatníci podle Čl. 37, kteří mají trvalý pobyt nebo nemovitost v k. ú. Pravětín.

 

3. Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku 

     písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost

     zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je  

     poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu.

 

 

Čl. 40

Splatnost

 

1.   Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.3. každého roku za kalendářní rok.

 

2.      V případě odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost nebo vlastníkem nebo správcem za rodinný nebo bytový dům lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. každého roku, pokud činí částka společně odváděného poplatku více než 1 584,- Kč.

 

 

 

 

Část IX.

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 41

 

1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá     zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné     vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.

 

2. Není-li stanoveno jinak  je, poplatník povinen městskému úřadu ohlásit skutečnosti     zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti  do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném    termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti,  které mají vliv na stanovení výše    poplatku.

 

3. Poplatky lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku nebo poštovní poukázkou, případně    bankovním převodem na účet městského úřadu.

 

4. Město může podle zákona o místních poplatcích na žádost poplatníka z důvodu odstranění     tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

   

 

 

 

 

 

strana 16                                 Sbírka vyhlášek Města Vimperk                            číslo 3/2004

 

 

Čl. 42

 

1. Nebudou-li  poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec     poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené  (neodvedené) poplatky nebo jejich     nezaplacenou (neodvedenou) část může město zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákona o místních poplatcích). Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně      závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit  nebo doměřit do tří let od konce      kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení      poplatkové povinnosti se použije ust. § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích.

 

3.  Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může  obecní úřad uložit      poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona (zákon č. 337/1992 Sb.).

 

Čl. 43

 

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. lednem 2005 se použijí předpisy platné před účinností této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 44

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Vimperk  č. 4/2003 ze dne 10.11.2003, o místních poplatcích, účinná od 1.1.2004.

 

Čl. 45

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                            ……………………….

Stanislava Chumanová                                                    Ing. Jaroslav Zámečník  

starostka Města Vimperk                                                            místostarosta Města Vimperk

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: ………….                                                             Ukončeno: …………….