Město Vimperk

 

Nařízení č. 3/2005,

 

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené

úseky užít ke stání  silničního motorového vozidla jen za  cenu sjednanou

 

 

 

 

Rada města Vimperk se na svém zasedání dne 04.04.2005 usnesením č. 265  usnesla vydat na základě § 23 odst. 1  písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení :

 

 

 

Čl. 1

Vymezení oblastí obce

 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu  sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1. tohoto nařízení.

 

 

Čl. 2

Placení sjednané ceny

 

Sjednaná cena se platí prostřednictvím samoobslužných mincovních automatů umístěných na místních komunikacích nebo jejich úsecích určených podle Čl. 1 tohoto zařízení .

 

 

Čl. 3

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny

 

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku,  vydaného mincovním automatem, po celou  dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby veškeré údaje uvedené na tomto dokladu,včetně časové platnosti, byly čitelné z vnějšku vozidla.  Řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe.

 

 

Čl. 4

Kontrola

 

Kontrolu  nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie Vimperk.

 

 Čl. 5

 

 

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška  č.l/1998,  vymezující místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,  nejvýše však na dobu 24 hodin, vydaná Radou města Vimperk dne 17.2.1998.

 

2. Toto nařízení  nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyvěšení.

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) Zákon č. 526/1990., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                    …………………………….

 

místostarosta                                                                          starostka

 

Vyvěšeno dne 8.4.2005.

Sejmuto   dne 25.4.2005.

 

 

 

 

Příloha číslo 1 k Nařízení města Vimperk č. 3/2005

 

 

 

Vymezení oblastí obce, ve kterých lze  místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin.

 

 

Část obce

Místní komunikace

Stručný popis vymezující místní komunikaci nebo její úsek

 

Parkovací automat

číslo

střed města

ulice Pivovarská

Podél ulice Pivovarská vpravo ve směru od Medico k odbočce Gymnázia

            č. 1

 

střed města

parkoviště

ulice Pivovarská

Před Domem s pečovatelskou službou

až k čp. 59

             č. 2