NAŘÍZENÍ

Města Vimperk č. 2/2007

 

      

Rada města rozhodla dne  19. března 2007 svým usnesením  č. 296,vydat podle § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 odst. 3 a § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a bezpečnosti občanů a z důvodu odstranění a zmírnění následků škod v lese v důsledku rozsáhlé živelné pohromy, toto  nařízení:

 

 

Článek 1

 

 

V souvislosti s vzniklou krizovou situací spočívající v ohrožení životů, zdraví a bezpečnosti občanů a z důvodu odstranění a zmírnění následků škod v lese v důsledku rozsáhlé živelné pohromy,  Město Vimperk - obec s rozšířenou působností, nařizuje podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích, na správním území obce s rozšířenou působností Vimperk, s výjimkou osob provádějících likvidační práce, osob provádějících výkon práva myslivosti, osob provádějících obsluhu a údržbu zařízení a staveb umístěných na lesní půdě, orgánů státní správy lesů a orgánů vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.

 

 

Článek 2

 

Z tohoto zákazu vstupu do lesa jsou vyjmuty  tyto trasy běžeckých stop:

Lyžařský stadion na Churáňově-standartní 2 km okruh a dále navazující trasa na Zlatou studnu až k hranicím NP Šumava. Vyjmutá trasa je dále stanovena přílohou č. 1.

Dále je z tohoto zákazu vyjmuto území NP Šumava, na které vydalo „Rozhodnutí o omezení vstupu do lesů na území NP Šumava“ Ministerstvo životního prostředí dne 26. 01. 2007, pod č. j.  5505/ENV/07-300/620/07.

 

 

Článek 3

 

Město Vimperk - obec s rozšířenou působností, dále ukládá podle § 11zákonač.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a to do doby zpracování všech těžeb nahodilých, v členění dle jednotlivých vlastníků.   

 

 

 

 

Článek 4

 

Tímto „Nařízením č. 2/2007“ Města Vimperk ze dne 19. března 2007, se ruší „Nařízení č. 1/2007“ Města Vimperk, které rada města přijala dne 5. února 2007 svým usnesením č. 127.

 

 

Článek č.5

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 20. března 2007. Jeho platnost končí dnem 5. května 2007 ve 24.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Stanislava Chumanová                                                            Ing. Bohumil Petrášek

starostka                                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

 

Nařízení bylo vyvěšeno dne:

 

Nařízení bylo sejmuto dne:

 

 

Razítko a podpis: