NAŘÍZENÍ

Města Vimperk č. 1/2007

      

Rada města se usnesla dne  5. února 2007 pod č.        ,vydat podle § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 odst. 3 a § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy, toto  nařízení:

 

Článek 1

V souvislosti s vzniklou krizovou situací spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy,  Město Vimperk - obec s rozšířenou působností, nařizuje podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích, na území obce s rozšířenou působností Vimperk, s výjimkou osob provádějících likvidační práce, orgánů státní správy lesů a orgánů vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.

 

Článek 2

            Z tohoto zákazu vstupu do lesa jsou vyjmuty  trasy běžeckých

 

Článek 3

Město Vimperk - obec s rozšířenou působností, dále ukládá podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých.

 

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 6. února 2007. Jeho platnost končí dnem 5. května 2007 ve 24.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Petrášek                                                             Stanislava Chumanová

místostarosta                                                                          starostka

 

 

 

Nařízení bylo vyvěšeno dne:

Nařízení bylo sejmuto dne:

Razítko a podpis: