Strana 1                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 2/2001_________________________________________________________________________

 

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/1997 Sbírky vyhlášek Města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk ze dne  30. 10. 1997 ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 3/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 24. 8. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 4/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 11. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 2/2000 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 5. 2000, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 1/2001 ze dne 27. 2. 2001 Sbírky vyhlášek Města Vimperk a ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk  č........ ze dne .......... Sbírky vyhlášek Města Vimperk.

 

 

            Zastupitelstvo Města Vimperk dle § 10/a, § 35 odst. 2, 3, § 84 odst. 2, písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v souladu s § 3 odst. 2 zákona číslo 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se dne 29. 5. 2001 usnesením č. 631 rozhodlo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

I.

 

 

- v čl. IX zní odstavec 4 takto:

/4/  V případě zvláště atraktivních bytů /zejména polohou, výměrou, vybavením, modernizací, rekonstrukcí/ může rada města  vybrat nájemce bytu na základě soutěžního řízení, kterým budou vybráni uchazeči, kteří podali nabídku na nejvyšší smluvní nájemné nebo nejvyšší složenou zálohu na smluvní nájemné, nebo uchazeči, kteří podali nabídku na nejvyšší složenou zálohu na věcně usměrňované nájemné. Mohou být vybráni i uchazeči, kteří nejsou zařazeni v evidenci žádostí o byt, jestliže mají trvalý pobyt na území Města Vimperk. Pravidla soutěžního řízení určí rada města.

 

 

 

 

Čl. II.

 

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ..........................................                                         .............................................

        starosta Města Vimperk                                       zástupkyně starosty Města Vimperk    

        Ing. Miroslav Kvasnička                                                         Mgr. Jiřina Žampachová    

 

 

Strana 1                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 2/2001

_________________________________________________________________________

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/1997 Sbírky vyhlášek Města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk ze dne  30. 10. 1997 ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 3/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 24. 8. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 4/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 11. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 2/2000 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 5. 2000 a ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 1/2001 ze dne 27. 2. 2001 Sbírky vyhlášek Města Vimperk.

 

                 

            Zastupitelstvo Města Vimperk dle § 10/a, § 35 odst. 2, 3, § 84 odst. 2, písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v souladu s § 3 odst. 2 zákona číslo 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se dne 29. 5. 2001 usnesením č. 631 a usnesením č. 663 ze dne 26.6.2001 rozhodlo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. I

 

            Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/1997 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 30. 10. 1997 upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk  č. 3/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 24. 8. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 4/1999 Sbírky  vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 11. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 2/2000 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 5. 2000 a ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 1/2001 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 27. 2. 2001 se mění a doplňuje takto:

 

- v čl. IV/2 se v první větě ze slova "dohodu o přistoupení k závazku" doplňují tato slova: "/nebo jeho části/".

 

 

Strana 2                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 2/2001

____________________________________________________________________________

 

-         v čl. IX zní odstavec 4 takto:

/4/ V případě zvláště atraktivních bytů /zejména polohou, výměrou, vybavením, modernizací, rekonstrukcí/ může rada města vybrat nájemce bytu na základě soutěžního řízení, kterým budou vybráni uchazeči, kteří podali nabídku na nejvyšší smluvní nájemné nebo nejvyšší složenou zálohu na smluvní nájemné, nebo uchazeči, kteří podali nabídku na nejvyšší složenou zálohu na věcně usměrňované nájemné. Mohou být vybráni i uchazeči, kteří nejsou zařazeni v evidenci žádostí o byt, jestliže mají trvalý pobyt na území Města Vimperk. Pravidla soutěžního řízení určí rada města.

 

-         v čl. IX se vkládá nový odstavec 5, který zní:

/5/ V případě záměru demolice bytových domů učiněné ve prospěch veřejně prospěšné stavby na území Města Vimperk, může rada města uzavřít nájemní smlouvu na byt s osobou bydlící v takovém bytovém domě přednostně bez přihlédnutí k evidenci žádostí o byt.

 

 

Čl. II.

 

Tato obecně závazná vyhlášky nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Naléhavý obecní zájem se spatřuje v uspokojování bytových potřeb občanů města Vimperk.

 

 

 

 

 

 

     ..........................................                                         .............................................

     starosta Města Vimperk                                                    zástupkyně starosty     

     Ing. Miroslav Kvasnička                                         Mgr. Jiřina Žampachová

           

 

 

 

      Zveřejněno: ……………………                                       Svěšeno: ………………..

 

Strana 1                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 1/2001

_________________________________________________________________________

                       

                Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/1997 Sbírky vyhlášek Města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk ze dne 30.10.1997 ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 3/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze 24. 8. 1999, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 4/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 11. 1999 a ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 2/2000 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 5. 2000.

 

            Zastupitelstvo Města Vimperk dle § 10/a, § 35/odst. 2,3, § 84/odst. 2, písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení) v souladu s § 3/odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se dne  27. 2. 2001 usnesením č. 592 rozhodlo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

                                                           Čl. I

 

            Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/1997 Sbírky vyhlášek Města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk ze dne 30. 10. 1997 ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vimperk č. 3/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 24. 8. 1999, ve znění obecně zvazné vyhlášky č. 4/1999 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 11. 1999 a ve znění obecně zvazné vyhlášky Města Vimperk č. 2/2000 Sbírky vyhlášek Města Vimperk ze dne 16. 5. 2000 se mění a doplňuje takto:

 

v čl. IX se vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

(4) V případě zvláště atraktivních bytů (zejména polohou, výměrou, vybavením) může rada města vybrat nájemce bytu ze seznamu uchazečů na základě soutěžního řízení, kterým bude vybrán uchazeč, který podal nabídku na nejvyšší smluvní nájemné. Pravidla soutěžního řízení určí rada města.

 

                                                           Čl. II

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

............................................                                                    ............................................. 

starosta Města Vimperk                                                           zástupkyně starosty

Ing. Miroslav Kvasnička                                                         Mgr. Jiřina  Žampachová       

                      

                                                                                 

 

Zveřejněno: ........................                                                                 Svěšeno: ...........................