Strana 1                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 1/2004

_________________________________________________________________________

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

o Městské policii ve Vimperku a o  podrobnostech stejnokroje strážníků

a jeho nošení

 

Zastupitelstvo  města  Vimperk  se  na  svém  zasedání dne 06.09.2004 usnesením č. 327 rozhodlo vydat na základě § 1 odst. 1 a  § 27 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 10 písm. d) a   § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 

(1)   Městskou policii Vimperk zřídilo zastupitelstvo Města Vimperk dne 7.9. 1992.

 

(2)   Účelem této vyhlášky je upravit právní poměry městské policie tak, aby byly v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

 

Čl. II

Působnost

 

Městská policie ve Vimperku je zřízena k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti Města Vimperk.

 

 

 

Čl. III

Řízení

 

                Městská policie je řízena starostou města.

 

 

 

 

Strana 2                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 1/2004

_________________________________________________________________________

 

 

Čl. IV

Povinnosti  a oprávnění strážníků

 

Pravomoci, povinnosti a činnost městské policie jsou vymezeny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštními zákony.  

 

 

 

Čl. V

Stejnokroj a jeho nošení

 

 

(1)  Základní stejnokroj obsahuje jednotné prvky stanovené vyhláškou, kterou se provádí zákon o obecní policii.

 

(2)  Stejnokroj  městské policie tvoří :

a) bunda do pasu s odepínací vložkou černé barvy

b) kalhoty černé barvy

c) košile bleděmodré barvy (krátký, dlouhý rukáv)

d) kravata černé barvy se sponou, v létě možnost rozhalenky

e) opasek s přezkou

f) boty černé nízké nebo vysoké, ponožky černé barvy

g) pokrývka hlavy - černé barvy - brigadýrka

h) alternaci kalhot a bundy u žen tvoří dámský komplet černé barvy

i) nárameníky - v barvě černé, u košile v barvě bleděmodré

 

(3) Bližší specifikaci druhů stejnokrojů, dalších výstrojních součástí, vybavení a výzbroj strážníků  obsahuje Výstrojní řád městské policie.

 

(4) Označení stejnokroje:

a) každá svrchní část stejnokroje je opatřena na levém záloktí nášivkou s nápisem "Městská policie Vimperk" a znakem Města Vimperk

b) odznak policie s identifikačním číslem je umístěn na pravé straně prsou svrchní části stejnokroje

 

 

 

Čl. VI

Užívání stejnokroje

 

                Strážník městské policie nosí stejnokroj v pracovní době.  

 

 

 

 

Strana 3                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 1/2004

_________________________________________________________________________

 

 

 

Čl. VII

Zrušovací ustanovení

 

                Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1992 ze dne 7.9.1992, o zřízení Městské policie Vimperk.

 

 

 

Čl. VIII

Účinnost

 

 

                Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                          …………………….

            Stanislava Chumanová                                     Ing. Jaroslav Zámečník

            starostka Města Vimperk                                            místostarosta Města Vimperk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zveřejněno: ……………..                                                     Ukončeno: ………………