Obecně závazná vyhláška Města Vimperk

    o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

      Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle § 84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 15.11.2004, usnesením č. 357 vydat podle § 10 písm. d) tohoto zákona a na základě § 17, odst.2, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. I

Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně nakládání s odpadem stavebním.

2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).

3. Komunálním odpadem se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“) a pro účely této vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a uvedený ve zvláštním právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

4. Původci, kteří produkují odpad podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou podle zákona na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem; smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

 

Obecné povinnosti

1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

2. Fyzické osoby jsou podle zákona povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného městem, pokud odpad samy nevyužijí  v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.

3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

4. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobku.

5. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

6. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství.

7. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu nebo jeho prováděcím právním předpisům.

8. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně stanoveno jinak.

9. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

10. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění  nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona též obec.

11. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

 

 

Čl. II

Základní pojmy

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu.

2. Ke zbavování odpadů dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu osoba sama.

3. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79, odst.1, písm.a) zákona neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.

4. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního předpisu.

5. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu.

6. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

7. Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

8. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

9. Zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.

10. Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

11. Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které k tomu byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.

12. Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

13. Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

14. Výkup odpadů – sběr odpadů v případě, kdy jsou odpady právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

15. Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

16. Využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze č.3 k zákonu.

17. Materiálové využití odpadů – náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

18. Energetické využití odpadů – použití odpadů  hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.

19. Odstraňování odpadů – činnosti uvedené v příloze č.4 k zákonu.

20. Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

21. Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.                                          

 

 

Čl. III

Systém nakládání s komunálním odpadem a nebezpečným odpadem

Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

 

1. Sběrné nádoby na komunální odpad a odpad podobný komunálnímu

-         popelnice (110 l, 120 l, 240 l)

-         kontejnery (1 100 l)

-          kontejner 14 m3

- slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. např. smetí, popel, saze, nevratné obaly z  domácností, kuchyňské odpady.

 

2.Kontejnery na tříděný odpad (1 100 l  a 1 300 l)

-         zvlášť označené a barevně odlišené nádoby určené k třídění odpadu dle druhu: bílé a               barevné sklo (typ „zvon“ o objemu 1 300 l), papír a plasty (1 100 l).

 

Do nádob na separovaný odpad označených jako:

    BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO se ukládá pouze neznečištěné sklo bez kovových příměsí  (uzávěry), nesmí být ukládána keramika a porcelán – tím dochází ke znehodnocení skla jako druhotné suroviny

    PAPÍR se ukládá pouze směsný papír a nepatří sem např. vrstvené obaly s fóliemi - krabice  od mléka, džusů apod., dětské pleny, voskový papír apod.

    PLASTY - PET LAHVE  se ukládají pouze PET lahve od limonád, Dobré vody apod.,  nepatří sem jiný druh plastických hmot

Do nádob na separovaný odpad nelze odkládat jiný odpad, než na který jsou určeny.

 

3.Kontejnery a speciální nádoby na sběrném dvoře

Ve sběrném dvoře lze odkládat nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu.

Sběrný dvůr je zřízen na skládce TKO v Pravětíně a jeho provozní doba je totožná s provozní dobou skládky. Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města (tuto skutečnost je třeba prokázat občanským či jiným průkazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci na území města (tuto skutečnost je třeba prokázat dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) ukládají odpad do sběrného dvora bezúplatně.

Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání  mohou ukládat odpad do sběrného dvora za úplatu. Cena bude určena dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora.

4. Do provozovny Sběrných surovin a.s. v Boubínské ulici je možno odevzdávat veškeré druhy odpadů, které jsou uvedeny  v jejím  provozním řádu.

5. Galvanické články a baterie (monočlánky) se odevzdávají v obchodech prodejců. Povinnost zpětného odběru je  prodávajícímu  stanovena zákonem.

6. Sběr vyřazených léků - léky je možno odkládat pouze do specielního kontejneru umístěného v lékárnách.

7. Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určené pouze pro drobný odpad  související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do odpadkových košů nelze ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování živnostenské činnosti, papírové kartony a krabice, dále jakýkoliv nebezpečný odpad.

8. Velkoobjemový odpad mohou fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Vimperk (tuto skutečnost je třeba prokázat občanským či jiným průkazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci na území města Vimperk (tuto skutečnost je třeba prokázat dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) odkládat na skládku v Pravětíně zdarma.

9. Železo je možno odkládat do velkoobjemových kontejnerů v místě a čase určeném obcí.

10. Kontejnery u hřbitova  jsou určené pouze pro odpad vznikající na území hřbitova

(zeleň, květiny, věnce apod.).

11. Ke sběrným nádobám nelze odkládat velkoobjemový odpad (např. vyřazený nábytek), kovový odpad, nebezpečný odpad (např. lednice, televizory, autobaterie), krabice a kartony, igelitové pytle s odpadem apod..

12. Je zakázáno odkládat jakýkoliv odpad mimo sběrné nádoby a prostory určené touto vyhláškou.

 

 

Čl.IV

Nakládání s autovraky

1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle zákona povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Seznam oprávněných osob je k dispozici na Městském úřadě Vimperk, odboru životního prostředí.

2. Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je podle zákona povinen umístit vozidlo na místo,  kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny.

 

 

Čl.V

Systém svozu komunálního odpadu v katastru města Vimperk

Ve správním území Města Vimperk je zaveden s platností od 1.2.2002 místní poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Všichni poplatníci mají bezplatně k dispozici kontejnery na separovaný odpad (sklo, plast, papír), kontejnery na železo a objemný odpad a sběrný dvůr.

Kontejnery na separovaný odpad jsou v obci Vimperk a dále v osadách Hrabice, Bořanovice, Výškovice, Boubská, Korkusova Huť, Lipka, Klášterec, Cejsice 

 

Umístění odpadových nádob:

Nádoby a odpad či kontejnery musí být trvale umístěny pouze na pozemcích, k nimž má fyzická osoba vlastnické či jiné právo, u nájemních domů na pozemcích Města Vimperk  a dále na místech k tomu určených a vybudovaných. Nesmí být umisťovány na veřejném prostranství bez předchozího souhlasu Města Vimperk, s výjimkou svozových dnů a to v době od 18,00 hod. předcházejícího dne do 18,00 hod. svozového dne.

V případě sporu bude stanoviště odpadových nádob určeno obcí po dohodě s majitelem nemovitosti a se svozovou firmou. Pokud k dohodě nedojde, bude místo určeno obcí.

 

Zapojení podnikatelů do systému

Pro zapojení do systému musí mít právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání uzavřenou smlouvu s městem, smlouvu může uzavírat svozová firma v zastoupení za město.

Cena je stanovena dle druhu a počtu vyvážených nádob a četnosti svozů.

 

Systém svozu odpadů:

1) Vimperk :

-          kontejnery o obsahu 1100 l – 1 x týdně

-         popelnice o obsahu 110 l, 120 l a 240 l – 1 x týdně

-         kontejner o obsahu 14 m3 – 1x týdně

 

2) Osady:

-          svoz odpadových nádob 1 x za 14 dní

 

3) Samoty:

Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou.

Možnost odstraňování odpadu individuálně (vlastní odvoz na skládku):

Michlova Hut´ 20, Michlova Hut´ 22, Michlova Hut´ 23, Výškovice 14, Výškovice 15, Výškovice 18, Bořanovice 1, Bořanovice 20, Bořanovice 24, Bořanovice 25, Hrabice 40 a dále poplatníci s trvalým pobytem Steinbrenerova 6

 

4) Likvidace odpadu provozovatelem zařízení:

Pravětín 23 ( Farní charita Vimperk), Hrabice 44 (Ústav sociální péče Domeček)

 

5) Rekreační objekty pro individuální rekreaci:

-         svoz vlastních odpadových nádob při zapojení do systému 1 x za 14 dní

-         možnost využívání odpadových nádob města formou pronájmu na základě smlouvy, svoz bude zajištěn dle potřeby

 

 

Čl.VI

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.

 

 

Čl. VII

Systém nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad (zemina, stavební a výkopový materiál) bude odkládán na náklady fyzické nebo právnické osoby, při jejíž činnosti tento odpad vznikl,  do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby a odvážen na řízenou skládku v Pravětíně; tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

 

 

 

Čl.VIII

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně

Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby na skládku v Pravětíně. Bioodpad je ukládán pracovníky pověřené firmy na kompostárně.

 

 

Čl. IX

Povinnosti vlastníků nemovitostí

Vlastník nemovitosti je povinen:

1. Nádobu na odpady označit číslem, shodným s číslem popisným nemovitosti, ke které nádoba náleží

2. Zajistit odpovídající druh nádob v odpovídajícím množství, a to v minimálním objemu:

                        kontejner 1 100 l…………….…. 20 litrů na osobu a týden

                 nádoba 110, 120, 240 l ………..  20 litrů na osobu a týden

3. Zajistit čistotu a pořádek v přístřešku určeném pro umístění odpadových nádob, v případě umístění nádob na volném prostranství se rozumí udržování pořádku a čistoty v prostoru vymezeném pro umístění těchto nádob  

4. V den svozu zpřístupnit stanoviště odpadových nádob nebo zajistit přistavení těchto nádob tak, aby nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců, a to v maximální vzdálenosti 5 m od obslužné komunikace

 

 

Čl. X

Povinnosti oprávněné osoby

Oprávněná osoba je povinna:

1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou města o nakládání s odpady.

2. Provádět pravidelný svoz v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech a každou případnou změnu oznámit po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.

3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po  svozu tj. po jejich vyprázdnění.

4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

5. V případě neuskutečnění svozu v určený svozový dne vlivem nepředvídatelných okolností zajistit náhradní svoz  do konce následujícího dne či v jiném dohodnutém termínu.

 

 

Čl. XI.

Sankce, kontrolní činnost

1. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákonů (zákon o přestupcích, zákon o odpadech).

2. Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni pracovníci Městského úřadu – odboru životního prostředí a Městské policie.

 

 

Čl. XII

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č.1/2002 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2002.

 

 

Čl. XIII

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

…………………………                                                             ………………………..

Stanislava Chumanová                                                                    Ing. Jaroslav Zámečník                                                                  starostka Města Vimperk                                                              místostarosta  Města Vimperk

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: ……………                                                                  Ukončeno: ………..……