Strana 1                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 3/2001_________________________________________________________________________

 

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

         Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č.3 Sbírky vyhlášek Města Vimperk o vytvoření a způsobu použití účelového fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

       Zastupitelstvo Města Vimperk dle § 10/a, § 35 odst. 2, 3, § 84 odst. 2, písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ se dne 26. 6. 2001 usnesením č. 660 rozhodlo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 

1.      Město Vimperk zřídilo účelový fond na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu /dále jen fond/. Ke zřízení fondu byla použita návratná finanční výpomoc poskytnutá Ministerstvem financí ČR.

2.      Fond slouží:

a)      k úhradě nákladů na opravy a modernizaci městského bytového fondu, popřípadě na v této souvislosti prováděné stavební práce /např. nástavba dalšího bytu, vestavba bytu, připojení opravovaného domu na technické sítě/, za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu, roční úroková sazba činí 3%,

b)     na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů vlastníkům bytových a rodinných domů v územním obvodu Města Vimperk k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popřípadě na v té souvislosti provádění stavební práce /např. oprava vnějšího pláště domu, změna vytápění na plynové a na vytápění z městského centrálního zdroje tepla-CZT, připojení opravovaného domu na technické sítě/ s podmínkou, že vlastník domu úvěr splatí nejpozději od 3 do 5 let /podle rozhodnutí města/ a úvěr bude úročen,

c)      na rozestavění bytových vestaveb v městských bytových domech do výše 50% celkových nákladů na pořízení vestavby, roční úroková sazba činí 3%,

d)     na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu.

 3.      Na financování oprav a modernizaci vlastního bytového fondu použije město nejvýše 80% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Výjimečně lze tento podíl

 

Strana 2                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 3/2001_________________________________________________________________________ překročit v případě, že ostatní vlastníci bytového fondu prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem.

 

Čl. II.

Příjmy fondu

 

1.      Příjmy fondu jsou:

a)      státní půjčka,

b)      splátky úvěrů poskytnutých městem vlastníkům bytových a rodinných domů a úrokové výnosy z nich,

c)      částka z rozpočtu města odpovídající minimálně podílu celkově vyčerpaných prostředků v daném roce /tj. na městský i jiný bytový fond/ k počtu let zbývajících do doby splatnosti finanční výpomoci /viz. čl. I/1/, t.j do

31. 12. 2005. Takto vypočtená částka bude zvýšena o 3%,

d)      dotace a případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu a kraje,

e)      dary a sponzorské příspěvky.

 

 

Čl. III.

Výdaje fondu

 

Výdaje  fondu dle čl. I. odst. 2. písm. b/:

 

účel                                                                     maxim. lhůta           úrok           maximální výše

                                                                           splatnosti                                  půjčky

1.  oprava pláště budovy /fasáda,

zateplení budovy, střecha, okna/                     5 let                        7%             500.000 Kč

2.  změna vytápění na plynové a CZT             5 let                        7%             100.000 Kč

3.   připojení na technické sítě

/voda, kanalizace/                                          5 let                        7%             100.000 Kč

 

       Úvěry lze na účel podle ad 1, 2, 3 poskytnout kumulativně. Maximální výše úvěru ale nesmí přesáhnout Kč 500.000.

 

 Strana 3                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 3/2001_________________________________________________________________________

 

Čl. IV.

Výběrové řízení

 

1.      V případě poskytnutí finančních prostředků podle čl. I. odst. 2 písm. b/ bude vypsáno výběrové řízení. Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny alespoň na úřední desce MÚ Vimperk. O podmínkách rozhoduje rada města. Lhůta na podání žádosti o úvěr je 30 dnů ode dne zveřejnění výběrového zřízení. Níže uvedený výbor vyhodnotí předložené žádosti o úvěr, provede výběr zájemců o úvěr a předloží návrh zastupitelstvu, návrh bude obsahovat identifikaci zájemce, kterého vybral výbor a dále alespoň výši úvěru a úroku, účel, na který se úvěr poskytuje, lhůtu splatnosti úvěru a způsob jeho zajištění. O poskytnutí úvěru a způsobu jeho zajištění rozhodne zastupitelstvo. O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči. Proti výsledku výběrového řízení se nepřipouští žádný opravný prostředek. Uchazeči, kteří nebyli vybráni si mohou podat znovu žádost o poskytnutí úvěru, a to i opakovaně.

 2.      K posuzování žádostí o úvěry se zřizuje pětičlenný Výbor pro opravy, modernizaci a                      rozšíření bytového fondu, jehož členy jsou členové zastupitelstva zvolení a odvolávání zastupitelstvem města. Zastupitelstvo zvolí předsedu výboru. Tento výbor doporučuje radě města čerpání z fondu podle čl. I. odst. 2. písm. a/. Výbor kontroluje dodržování podmínek, za nichž byly poskytnuty úvěry. 

 

Čl. V.

Smlouva o úvěru

 

1.      Se žadatelem, který byl vybrán ve výběrovém řízení uzavře Město Vimperk smlouvu o úvěru. Splácení úvěru bude zajištěno podle vhodnosti zástavním právem k nemovitosti, ručením, dohodou o srážkách ze mzdy, směnkou, blankosměnkou, popřípadě kombinací uvedených způsobů. Smlouva o úvěru musí obsahovat závazek dlužníka užít úvěr k vymezenému účelu, v případě porušení této podmínky závazek dlužníka k bezodkladnému vrácení úvěru spolu se smluvní pokutou ve výši 20% z úvěru.

2.      Smlouva o úvěru musí obsahovat podmínku dodržení stavebních předpisů a závazek vrátit celý úvěr při jejich porušení a zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z úvěru.

3.      Smlouva o úvěru musí obsahovat název peněžního ústavu, jehož prostřednictvím budou finanční prostředky čerpány. Peněžní ústav určí Město Vimperk. Dlužník musí souhlasit s kontrolním působením určeného peněžního ústavu  a Města Vimperk a dále se závazkem předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání z účtu.

 

 

 

Strana 4                       Sbírka vyhlášek Města Vimperk                      číslo 3/2001_________________________________________________________________________

 

4.      O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a uživateli fondu bude uzavřena smlouva mezi Městem Vimperkem a peněžním ústavem.

 

 

Čl. VI.

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

1.      Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 3/1995 Sbírky vyhlášek Města Vimperk o vytvoření a způsobu použití účelového fondu na opravy a modernizaci bytového fondu ze dne 19. 6. 1995.

2.      Dosavadní účelový fond na opravy a modernizaci bytového fondu vzniklý podle vyhl. č. 3/1995 Sbírky vyhlášek Města Vimperk se považuje za účelový fond na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

3.      Dosavadní komise podle vyhl. č. 3/1995 Sbírky vyhlášek Města Vimperk zaniká dnem zvolení Výboru pro opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

4.      Právní vztahy vzniklé před účinností této vyhlášky se řídí dosavadním předpisem.

 

 

Čl. VII

 

        Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

 

 

 

 

..........................................................................                                      ……………………………..       

starosta Města Vimperk                                       místostarosta Města Vimperk

Ing. Miroslav Kvasnička                                      Mgr. Jiřina Žampachová

  

 

Zveřejněno ………………….                            Svěšeno………………………