Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.12.2005

 

 

 

Usnesení č. 1172

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1173

Rada města rozhodla ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadat vypracování Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk a související nezbytné technické pomoci společnosti Projektový atelier AD, s.r.o., České Budějovice, zastoupení Ing. Arch. Jaroslavem Daňkem, a pověřuje starostku města oslovit uvedenou společnost k předložení smlouvy o dílo.

 

 

 

Usnesení č. 1174

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí architektonické studie č. 14 zpracované v rámci celostátní soutěže Cena Petra Parléře se Společností Petra Parléře, s.r.o., Praha, jejíž předmětem je využití areálu bývalého pivovaru ve Vimperku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1175

Rada města souhlasí, na základě doporučení komise pro přidělování parkovacích míst ZTP,  s povolením bezplatného vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa na parkovišti v Luční ulici ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla.  Označení vyhrazeného místa provede žadatel na vlastní náklady.

 

 

 

Usnesení č. 1176

Rada města rozhodla o vypovězení Smlouvy o provádění technických služeb ze dne 08.04.2002, uzavřené mezi Městem Vimperk a firmou KVINT Vimperk, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Josefem Fartákem, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem výpovědi.

 

 

 

Usnesení č. 1177

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění sběru, odstranění nebezpečných odpadů a provozování sběrného dvora mezi Městem Vimperk a firmou Městské služby, Vimperk s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Janem Martanem dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1178

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 3 v čp. 358 v Klostermannově ulici ve Vimperku na vlastní náklady nájemců za podmínky, že nájemci nebudou nárokovat  finanční vyrovnání po odkoupení objektu do spoluvlastnictví. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1179

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem   Mírová  čp. 408, Vimperk, 3+1, I.kat. a bytem 1. máje čp. 126, Vimperk, garsoniéra, I. kat., za podmínky, že nájemnice bytem Mírová 408 uhradí dluh na vyúčtování služeb roku 2004 ve výši 235,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1180

Rada města rozhodla  pronajmout nebytový prostor v ulici 1. máje čp. 3 ve Vimperku o výměře 18,48 m2, za účelem zřízení skladu. Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 1. 2006 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1181

Rada města souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje části pozemku, parcely vedené v katastru nemovitostí pro obec Zdíkov a k.ú. Račov ve zjednodušené evidenci jako parcela  z jiného katastrálního území JK 877/1 na listu  vlastnictví č. 1152 pro Město Vimperk. Zájemce nabídne v  přihlášce kupní cenu, ke které bude při výběru kupujícího přihlédnuto. Prodávající požaduje kupní cenu nejméně ve výši 8.500,- Kč.  Na části prodávaného pozemku, vyznačené v geometrickém plánu, bude bezplatně zřízeno věcné břemeno, spočívající v právu chůze a jízdy přes tento pozemek ve prospěch oprávněného, kterým bude Město Vimperk.  Kupní cena bude uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující ponese též náklady na potřebné geodetické práce a ocenění nemovitosti splatné ve stejném termínu.

Město Vimperk si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a od nabídky odstoupit.

 

 

 

Usnesení č. 1182

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku zapsaného                         u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 pro Město Vimperk jako parcela KN č. 1051/1 o výměře 80 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1183

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. SWF/05/81 mezi společností VERA spol. s.r.o., Lužná 2 a Městem Vimperk, o prodej 10 ks licencí softwarového produktu GENERO dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1184

Rada města rozhodla o uzavření změny č. 2 ke Smlouvě o obstarání likvidace a prodeji neupotřebitelného majetku, která byla uzavřena dne 31.05.2005 mezi Městem Vimperk a Městskými službami Vimperk s.r.o., dle předloženého návrhu. Změna se týká č. III této smlouvy – změna termínu do 31.05.2006.

 

 

 

Usnesení č. 1185

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek z prostředků Města Vimperk Komunitě pro duchovní rozvoj o.p.s. Čkyně na částečnostu úhradu propagační tiskoviny s názvem „Více lesů pro usmíření klimatu“.

 

 

 

Usnesení č. 1186

Rada města souhlasí s používáním znaku Města Vimperk pro administrativní účely Nemocnice Vmperk o.p.s. /hlavičkový papír, vizitky/.

 

 

 

Usnesení č. 1187

Rada města souhlasí s použitím loga města Vimperk na propagačních materiálech spojených s akcí „Dívka Šumavy 2006“, která se uskuteční 20.05.2006 v Klatovech.

 

 

 

Usnesení č. 1188

Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 22.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1189

Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu:

l      změna objemu rozpočtu na částku 164 184,38 tis. Kč /rozp. opatření č. 103 – 107, 119, 120/

l      změnu rozpočtu ve výdajích v částce 634 690,-- Kč /rozp. opatření č. 108 – 118/.

 

 

 

Usnesení č. 1190

Rada města rozhodla pozvat na příští zasedání rady města dne 09.01.2006 Marcelu Kobrovou, jako zástupce Komise pro přidělování parkovacích míst ZTP.

 

 

 

Usnesení č. 1191

Rada města, na základě usnesení zastupitelstva města č. 587 ze dne 19.12.2005, projednala možnost náhrady vzniklé škody v Nemocnici Vimperk, o.p.s., s bývalým ředitelem a doporučuje Správní radě Nemocnice Vimperk, o.p.s., dle § 179 odst. 2 zákoníku práce vymáhat náhradu škody ve výši třech násobků průměrného měsíčního výdělku za bývalým ředitelem nemocnice.

Rada města tímto považuje zodpovědnost za způsobenou škodu Nemocnici Vimperk, o.p.s., způsobenou bývalým ředitelem za ukončenou.