Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.12.2005

 

 

 

Usnesení č. 1145

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1146

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na stavební práce „Bytové domy – 48 BJ – vybavení“ ve složení:

členové komise: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Libor Kulíř, Ing. Michal Janče, Josef                                 Mistr, Ing. Ivana Janoudová

náhradníci:           Stanislava Chumanová, Ing. Ivan Jirsa, Ing. Václav Kokštein, Petr     Květoň, Alena Szabová

 

 

 

Usnesení č. 1147

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na stavební práce “Bytové domy – 48 BJ – ZTV” ve složení:

členové komise: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Libor Kulíř, Ing. Michal Janče, Josef                     Mistr, Ing. Ivana Janoudová

náhradníci:           Stanislava Chumanová, Ing. Ivan Jirsa, Ing. Václav Kokštein, Petr

      Květoň, Alena Szabová

 

Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.12.2005

 

 

 

Usnesení č. 1148

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na stavební práce “Bytové domy – 48 BJ – úvěr na výstavbu” ve složení:

členové komise: Stanislava Chumanová, Ing. Jana Králová, Jitka Ernestová, Ing. Libor                        Kulíř, Ing. Michal Janče

náhradníci:         Marcela Becková, Jiřina Vondrášková, Mgr. Jiří Toušl, Ing. Ivan Jirsa,                      Ing. Václav Kokštein

 

 

 

Usnesení č. 1149

Rada města souhlasí se způsobem zadání a rozsahem prací při úpravě kanceláří v budově TKB, části AB v 2NP pro potřeby odboru výstavby a územního plánování dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1150

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 130.000,- Kč na opravu bytu č. 1 v Pivovarské ulici čp. 58 ve Vimperku dle předloženého návrhu MěSD s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1151

Rada města revokuje své usnesení č. 1098 ze dne 5. 12. 2005, kterým rozhodla přidělit byt č. 5 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku  . Usnesení se revokuje pro nezájem žadatele o byt.         

 

 

 

Usnesení č. 1152

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v ulici Luční čp. 499, Vimperk,  a to na dobu určitou  s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1153

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 11 v ulici Mírová čp. 426, Vimperk, a to na dobu určitou  s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1154

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemnice o souhlas k podnájmu bytu do doby uhrazení dluhu na vyúčtování služeb roku 2004 ve výši 209,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1155

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemníka trvale bytem Tovární čp. 255, Vimperk, a rozhodla pokračovat v soudním řízení ve věci vyklizení bytu č. 3 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku, a to pro opakované dluhy na nájmu bytu.

 

 

 

Usnesení č. 1156

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí  nájemníka bytem Mírová čp. 410, Vimperk, o prominutí poplatku z prodlení, který vznikl z dlužného nájemného, do  doby uhrazení ostatních závazků vůči Městu Vimperk ( např. poplatek za odpad) .

 

 

 

Usnesení č. 1157

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku dle předloženého návrhu .

 

 

 

Usnesení č. 1158

Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu mezi Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností OSA, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 o veřejné hudební produkci během vánočních trhů a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1159

Rada města souhlasí se složením komise pro výběrové řízení na zpracovatele Lesních hospodářských osnov Města Vimperk: Ing. Josef Kotál – předseda komise, Ing. Michal Janče, Ing. Miroslav Plecer, Ing. Bohumil Petrášek, František Řehoř – členové komise, Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Milan Kotrba, Ing. Karel Schwamberger, Stanislav Hlava, Josef Mistr – náhradníci.

 

 

 

Usnesení č. 1160

Rada města bere na vědomí složení výběrové komise vyhlášeného výběrového řízení na místo úředníka odboru výstavby a územního plánování ve složení: Ing. Václav Kokštein – předseda komise, Ing. Marcela Šebelíková, Vojtěch Zábranský, Ing. Michal Janče a Ing. Josef Jedlička – členové komise.

 

 

 

Usnesení č. 1161

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 13.12.2005 a souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků takto:

- Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku ve výši 10000,- Kč na “Silvestrovskou jízdu”

- SDH Výškovice ve výši 4000,- Kč na pořízení dvou kusů masek do tradičního masopustního průvodu a na dopravu zájezdu pro děti ZOO Plzeň

- asociace pro rozvoj tance ve Vimperku ve výši 10000,- Kč na nájem sálu

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace – kulturní komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru. Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení finančního příspěvku divadelnímu spolku Bouček ve výši 37000,- Kč na pořízení zvukové a světelné aparatury.

 

 

 

Usnesení č. 1162

Rada města rozhodla provést celkovou opravu bytu č. 5 v čp. 397 v ulici Karla Weise ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1163

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, 1+1, I. kat.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 1. 1. 2006 do 31.12.2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1164

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 v ulici Karla Weise čp. 398 ve Vimperku, 1+1, I. kat . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 1. 2006 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1165

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 25 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, 4+1, I. kat . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s platností od 1. 1. 2006  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1166

  Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 15. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1167

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Vimperk dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2006 a pověřuje starostku města a tajemníka městského úřadu jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1168

Rada města rozhodla o změně č. 1 “Smlouvy o obstarání a prodeji neupotřebitelného majetku v areálu bývalých kasáren U Sloupů” ze dne 31.05.2005 mezi Městem Vimperk a Městskými službami Vimperk s.r.o. a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1169

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvy dle předloženého návrhu s firmami -

1) Eva Kodýdková, Mírová 460, Vimperk

2) TV CZ s.r.o. Vimperk

3) MOON – Pavel Ondřich, Kamenný Újezd 510

4) Bohumil Kantor – Atlantik, Vimperk

5) Zlatnictví Centrál, Vimperk

6) Hobbytech s.r.o. Vimperk

pro Městskou policii Vimperk na rok 2005 a pověřuje starostku města jejími podpisy.

 

 

 

Usnesení č. 1170

Rada města nepovažuje protinávrh budoucích majitelů domu čp. 366 v Klostermannově ulici ve Vimperku o doplnění následujících dokumentů do kupní smlouvy za nezbytný, neboť veškerá dokumentace týkající se výše uvedeného objektu bude předána ze strany Městské správy domů Vimperk s.r.o. při fyzickém předání objektu na základě předávacího protokolu.

 

 

 

Usnesení č. 1171

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání sportovní komise ze dne 05.12.2005.

 

 

 

Oprava tiskové chyby v zápisu ze dne 12.12.2005, v usnesení č. 1140  -  slovo “dodatek č. 1” se nahrazuje slovem “dodatek č. 2”