Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.12.2005Usnesení č. 1121

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.12.2005.
Usnesení č. 1122

Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu:

- změnu objemu rozpočtu na částku 157 795 tis. Kč /rozp. opatření č. 90 – 93/

- změnu rozpočtu ve výdajích v částce 13 900,-- Kč /rozp. opatření č. 94/.
Usnesení č. 1123

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 ve Výškovicích čp. 17 ve Vimperku, do 31.12.2006.
Usnesení č. 1124

Rada města nesouhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 ve Steinbrenerově ulici čp. 48 ve Vimperku pro opakující se dluhy vůči Městu Vimperk a trvá na vyklizení výše uvedeného bytu.
Usnesení č. 1125

Rada města, na základě vyjádření MěSD, s.r.o., souhlasí s instalací akumulačních kamen v bytě č. 6 v ulici U lázní čp. 171 –, na vlastní náklady žadatelky včetně veškerých úprav související s instalací akumulačních kamen. Rada města upozorňuje žadatelku, že změna způsobu vytápění podléhá stavebnímu řízení a je nutno ji projednat s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.
Usnesení č. 1126

Rada města, na základě vyjádření MěSD, s.r.o., souhlasí se stavebními úpravami v nebytových prostorech v č. 303 čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 31,76 m2. Uvedené stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatelky. Dále rada města konstatuje, že MěSD, s.r.o. provede opravu okna ve skladu nájemce a opravu vstupních dveří za podmínky, že žadatelka uhradí dluh na nájmu ve výši 182,- Kč.
Usnesení č. 1127

Rada města rozhodla, na základě výpovědi z nájmu nebytových prostor z čp. 3 v ulici 1 máje ve Vimperku o celkové výměře 42 m2 ukončit nájem dohodou ke dni 31. 1. 2006.
Usnesení č. 1128

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 42 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 197,46 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Usnesení č. 1129

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Skláře na LV č. 10001 pro Město Vimperk, tam označené jako parcely KN č. 21/5, 21/6, 25/2, 266/1, 286/2, 21/4, 202/2, 472/3, 21/7, 25/1 284/2, 288/1, 288/2, 463/2 a pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 pro Město Vimperk, tam označený jako parcela KN č. 2071/6, , za účelem zemědělské činnosti. Celková plocha k pronájmu činí 29295 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 1130

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu, týkající se uložení vodovodního a kanalizačního řádu pro stavbu „Ústav sociální péče – Domeček – Vimperk“, v silničním pozemku silnice II. tř č. 145 na parcelách zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 1067 díl 1, PK 1069 díl 1, PK 1070, PK 1073, PK 1076, PK 1079/1, PK 1079/2, PK 1080, PK 1085, PK 1086 díl 3, PK 1088 díl 1, PK 1088 díl 3, PK 1090, PK 1150 díl 3 a PK 1064 vše v k. ú. Vimperk, jejichž vlastníkem je Jihočeský kraj. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. Oprávněný (Město Vimperk) ponese náklady na vyhotovení geometrického plánu, který bude vyhotoven po kolaudaci stavby a dále uhradí případnou daň ze zřízení věcného břemene a uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 1131

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s umístěním vedení elektro NN, vodovodu, kanalizace a plynu do pozemků parcel KN č. 317, KN č. 353/3, KN č. 1771/12 v k.ú. Vimperk podle situace k žádosti přiložené za předpokladu, že na tento účel bude do 28. 2. 2006 uhrazena jednorázová náhrada za uložení potrubí ve výši 1.710,- Kč na účet Města Vimperk.
Usnesení č. 1132

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení Krizového kontaktního centra Prachatice ve výši 5 000,-- Kč na rok 2005 na činnost sdružení s tím, že příspěvek bude poskytnut z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku.
Usnesení č. 1133

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek z prostředků Města Vimperk Společnosti pro obnovu synagogy ve Čkyni o.p.s. ve výši 5 000,-- Kč na vydání propagační publikace Synagoga ve Čkyni. Rada města žádá po vydání této publikace o doložení řádného vyúčtování.
Usnesení č. 1134

Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu mezi Městem Vimperk a Teplárnou Strakonice a.s., Strakonice, jejíž předmětem je prodej uhlí nacházejícího se v areálu U Sloupů ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 1135

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro Mgr. Janu Korbelovou mezi Institutem pro místní správu Praha a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 1136

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro Pavla Filipa mezi Institutem pro místní správu Praha a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 1137

Rada města revokuje své usnesení č. 756 ze dne 29.08.2005.
Usnesení č. 1138

Rada města Vimperk jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady schválila rozšíření předmětu podnikání o zprostředkování obchodu a služeb, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a změnu zakladatelské listiny ze dne 3. 6. 1999 ve znění ze dne 1. 8. 2003, 7. 4. 2004, 8. 11. 2004 a ze dne 4. 8. 2005, vše u obchodní společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, 385 01, IČ: 26015391, zapsané v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9133, přičemž zakladatelská listina se mění takto:


V článku čtvrtém se doplňuje na závěr tento text:


- zprostředkování obchodu a služeb

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady


Text v šestém článku: „Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel. Dozorčí rada se nezřizuje“ se vypouští a nahrazuje se textem: Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.

Zařazuje se článek za třinácté s tímto textem:


Ve společnosti se zřizuje pětičlenná dozorčí rada. Do pravomoci dozorčí rady náleží:

a) dohlížet na činnost jednatele,

b) nahlížení do obchodních a účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrola údajů, které obsahují,

c) přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitimní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty s předložením svých vyjádření jedinému společníkovi.

O své činnosti podává dozorčí rada jedinému společníkovi pravidelně písemnou zprávu, a to jednou ročně za uplynulý kalendářní rok, a to do 31. 1. roku následujícího. Kromě toho musí dozorčí rada předložit mimořádnou písemnou zprávu jedinému společníkovi ve lhůtě do 30 dní ode požádání ze strany společníka.

Členy dozorčí rady jmenuje společník. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v témž rozsahu jako pro jednatele.


Dále Rada města Vimperk jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady jmenovala tyto první členy dozorčí rady: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Jaroslav Zámečník, Jitka Ernestová, Stanislav Hlava a Mgr. Jan Heřta.
Usnesení č. 1139

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek TJ Šumavan – oddílu stolního tenisu Vimperk ve výši 2 500,-- Kč z prostředků Města Vimperk na zajištění vánočního turnaje ve stolním tenisu „O zlatou vánočku“, který se uskuteční dne 17.12.2005. Rada města žádá po ukončení akce o řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku.
Usnesení č. 1140

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, která je uzavřená mezi Městskými lesy Vimperk, s.r.o., a Městem Vimperk, jehož předmětem je změna čl. VII – stanovení výše nájemného dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jeho podpisem.
Usnesení č. 1141

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor o celkové výměře 19,47 m2 v čp. 81 v ulici Svornosti s Farní charitou, Pravětín 23, dohodou, ke dni 31. 12. 2005.
Usnesení č. 1142

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v ulici Svornosti čp. 81, ve Vimperku o celkové výměře 19,47 m2, za účelem podnikatelské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Usnesení č. 1143

Rada města vzala na vědomí zápis z kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 14.11.2005, připojuje k tomu své vyjádření, a předkládá celý materiál k projednání zastupitelstvu města.
Usnesení č. 1144

Rada města pověřuje Městské služby Vimperk, s.r.o. přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci na kotel na biomasu v bývalé uhelné kotelně.
R8) Oprava tiskové chyby – v usnesení RM č. 1084 se vypouští slova „na základě účinnosti … , kterým se ruší § 11 zák. 330/2003 Sb.“