Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.12.2005

 

 

 

Usnesení č. 1089

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1090

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o odměně za dílo Sudslavický okruh – naučná stezka mezi Městem Vimperk a Spolkem na ochranu šumavské přírody ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1091

Rada města rozhodla uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku na ošetření památných stromů mezi Městem Vimperk a  obcemi Čkyně, Bohumilice a Bošice dle předložených návrhů a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1092

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Městem Vimperk a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s., Stachy dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1093

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na vytvoření filmu o Vimperku a mikroregionu mezi Městem Vimperk a Ing. Vladimírem Kuncem, VIDEO-FOTO-KUNC, Havlíčkův Brod, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1094

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o změně odběru el. energie pro odběrné místo  turistické  informační středisko, Svornosti 42 mezi E.ON Energie ,a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6,  385 01 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1095

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 50006997000010 o připojení nového areálu ÚSP Domeček k distribuční soustavě E.ON ČR, a.s. dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1096

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, 1+1, III. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 12. 12. 2005 do 30.11.2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1097
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 12. 12. 2005 do 30.06.2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1098   

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 12. 12. 2005 do 30.06.2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1099
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Boubínská čp. 141 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s platností od 12. 12. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1100

Rada  města rozhodla  byt č. 4 v Cejsicích čp. 14 prozatím neobsazovat a využít jej  jako bytovou náhradu  pro neplatiče.

 

 

 

Usnesení č. 1101

Rada města bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 29. 11. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1102

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 na Náměstí Svobody  čp. 45 ve Vimperku, do 31. 12. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné.

 

 

 

Usnesení č. 1103

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 13 v Luční  čp. 500 ve Vimperku, do 31. 12. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné.

 

 

 

Usnesení č. 1104

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 434, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou  s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Konečné znění usnesení č. 1105

Rada města  nesouhlasí  s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Mírová čp. 426, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1106

Rada města rozhodla o uzavření dohody o splátkách s nájemníkem, za podmínky uhrazení dluhu, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 1 v  ulici  Mírová čp. 429 ve Vimperku, do 18 měsíců a dohoda o splátkách  bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2005. Dojde-li k porušení byť jedné  měsíční splátky nebo jestliže nebude uhrazen 1 měsíční nájem, bude okamžitě podána žaloba k přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 1 v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku, a to bez  možnosti odvolání.

 

 

 

Usnesení č. 1107

Rada města na základě vyjádření MěSD,s.r.o. trvá na tom, aby nájemníci uhradili dluh, který vznikl   na nájmu bytu č. 30 v Luční ulici čp. 499 ve Vimperku  včetně poplatku z prodlení. Ke stavebním úpravám na bytě  je nutné doložit souhlasné stanovisko majitele bytu – Města Vimperk. 

 

 

 

Usnesení č. 1108

Rada města navrhuje nájemníku, ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku  o výměře 18,48 m2  ke dni 15. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1109

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v ulici 1. máje čp. 3 ve Vimperku o výměře 18,48 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1110

Rada města na základě vyjádření MěSD,s.r.o. rozhodla nepronajmout nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku za účelem rekonstrukce na bytovou jednotku.

 

 

 

Usnesení č. 1111

Rada města rozhodla pronajmout ½ budovy na parc. č. 2522/36 v objektu kasáren U Sloupu o výměře 430 m2 a 1/2 manipulační plochu o výměře 1 309 m2 vše v obci a k. ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem 12.12.2005 za roční nájemné ve výši:

v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 120,- Kč za 1 m2 a rok

v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 100 Kč za 1m2 a rok

v ostatních objektech – sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 80,- Kč za 1 m2 a rok

za účelem zřízení autoopravárenské dílny. 

 

 

 

Usnesení č. 1112

Rada města rozhodla /vzhledem k tomu, že na záměr č. 94/33/05 se nikdo nepřihlásil/ zveřejnit nabídku pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú., Pravětín na listu vlastnickém č.10001 pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN č. 550/1  pro zemědělské využití. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2006 na dobu 5 let. Nájemné bude ve výši minimálně 0,40 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1113

Rada města souhlasí s úhradou nákladů geodetických prací na parcelách KN č. 307/1, 308/2, 341, 342, 343, 344, 802, vše v k.ú. Výškovice ve výši 50 %. Geodetické práce byly vyvolány potřebou legalizace části místní komunikace Sudslavice – Výškovice na těchto pozemcích.

 

 

 

Usnesení č. 1114

Rada města bere na vědomí sdělení společnosti BNK, a.s. Strakonice, se sídlem Volyňská 189, Strakonice, o jejím předmětu činnosti.

 

 

 

Konečné znění usnesení č. 1115

Rada města rozhodla nakládat s parcelou KN č. 19 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1116

Rada města souhlasí s konáním součinnostního cvičení RESCUE-ZTZS, oddíl dobrovolných záchranářů Praha v prostorách bývalého VVP Klášterec v době od 10. – 11.12.2005 za podmínek:

-          nepoškodit vytýčené lyžařské trasy

-          dále bude ze strany pořadatele brán zřetel na to, že lokality, ve kterých bude cvičení probíhat, se nacházejí v 2. pásmu Chráněné krajinné oblasti Šumava.

 

 

 

Usnesení č. 1117

Rada města nepovažuje v případě domu čp. 366 za nutné upravovat zvláštní dohodou právo uživatelů domu na užívání zabudovaného venkovního příslušenství domu.

 

 

 

Usnesení č. 1118

Rada města rozhodla nezabývat se ústním požadavkem Jiřího Říhy, zástupce nájemníků domu čp. 366 v Klostermannově ul., Vimperk, týkající se zahrnutí závazku kupujících přispívat do společného fondu oprav domu čp. 366 v kupní smlouvě na prodej nemovitosti.

 

 

 

Usnesení č. 1119

Rada města rozhodla, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění pečovatelské služby pro Město Vimperk uzavřít smlouvu o zajištění pečovatelské služby ve smyslu zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení na území města Vimperk a jeho okrajových částech s Nemocnicí Vimperk, o.p.s., s platností od 01.01.2006.

 

 

 

Usnesení č. 1120

Rada města schvaluje zřízení komise pro prevenci kriminality ve složení Jaromír Šebánek – Městská policie Vimperk, Štěpánka Válková – Městský úřad Vimperk, ppor. Dagmar Vymětalová – Policie ČR, Marie Jandová – OS ČČK Prachatice, Jitka Veverková – Úřad práce Prachatice, Mgr. Vladan Pokorný – ZŠ Smetanova Vimperk, Bc. Vladislava Lehečková – ZŠ TGM Vimperk, Ing. Dana Frnochová – OA a G Vimperk, Mgr. Martina Slámová – SOU stavební Vimperk, Dagmar Hrubá – Krizové centrum Prachatice. Manažerem prevence kriminality v rámci programu partnerství jmenuje rada města Jaromíra Šebánka, vrchního strážníka Městské policie Vimperk.