Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.11.2005

 

 

 

Usnesení č. 1053

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 21.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1054

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 26 o svozu a odstraňování komunálního odpadu mezi Městem Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, zastoupeným na základě plné moci Radimem Kučerou – Technické služby, Boubínská 223, Vimperk a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1055

Rada města rozhodla uzavřít novou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ mezi Městem Vimperk a firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1056

Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2005 ve výdajích v částce 273 800,-- Kč dle předloženého návrhu /rozpočtová opatření č. 86 – 89/.

 

 

 

Usnesení č. 1057

Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu Města Vimperk na rok 2006 a doporučuje ho zastupitelstvu města k projednání.

 

 

 

Usnesení č. 1058

Rada města souhlasí se záborem části místní komunikace na Náměstí svobody před čp. 43 za účelem napojení tlakové kanalizace za podmínky, že povrch dotčených komunikací bude uveden do původního stavu. Práce budou provedeny b období od 22.11.2005 do 30.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1059

Rada města souhlasí s povolením položení zámkové dlažby na chodníku parc. č. 1771/27 v k.ú. Vimperk před domem čp. 523 v ul. Na Stráni ve Vimperku. Žadatel provede položení zámkové dlažby na vlastní náklady.

 

 

 

Usnesení č. 1060

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Krátká  čp. 207 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2006  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1061

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 11 v ulici K Rokli čp. 496, Vimperk, dle předloženého návrhu na dobu určitou  s platností od 1. 12. 2005 do 30. 11. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem , který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1062

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v ulici Čelakovského čp. 404, Vimperk, dle předloženého návrhu na dobu určitou  do 30. 11. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1063

Rada města  souhlasí se stavebními úpravami v bytě (rekonstrukce bytového jádra) č. 25 v čp. 434 v ulici Mírová  ve Vimperku na vlastní náklady nájemce. Rada města upozorňuje žadatelku na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP Města Vimperk.                 

 

 

 

Usnesení č. 1064

Rada města na základě vyjádření MěSD,s.r.o. nesouhlasí s instalací přímotopů do bytu č. 6 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku .

 

 

 

Usnesení č. 1065

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v Boubínské ulici čp. 223 ve Vimperku o celkové výměře 17,87 m2  za účelem garážování. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  s platností od 1. 12. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1066

 Rada města rozhodla pronajmout budovu na parc. č. 2522/2 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k. ú. Vimperk ve prospěch nájemce FONKA s.r.o., Praha 2, na dobu určitou dva roky počínaje dnem 01.12.2005 za roční nájemné ve výši:

v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 120,- Kč za 1 m2 a rok

v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 100 Kč za 1m2 a rok

v ostatních objektech – sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 80,- Kč za 1 m2 a rok

za účelem zázemí firmy. 

 

 

 

Usnesení č. 1067

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2004 mezi Městem Vimperk a Úřadem práce v Prachaticích, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1068

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro Město Vimperk jako bytový dům čp. 68 v ulici 1. máje s parcelou  KN st. č. 427 o výměře 522 m2. Bytový dům má celkem 6 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem šesti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 843.590,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Výše uvedené nemovitosti budou prodány do podílového spoluvlastnictví, a to podíl 164/1000 za cenu 138.349,-Kč, podíl 168/1000 za cenu 141.723,- Kč., podíl 167/1000 za cenu 140.880,- Kč, podíl 168/1000 za cenu 141.723,- Kč, podíl 165/1000 za cenu 139.192,- Kč, podíl 168/1000 za cenu 141.723,- Kč.

Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi podílu na domě složí na učet města, v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého úmyslu koupě podílu na domě čp. 68 odstoupí, nebo nesplní podmínku uvedenou v záměru, propadá kauce 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Zájemcům, jejichž návrhy nebudou vybrány, bude kauce navrácena.

 

 

 

Usnesení č. 1069

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 pro Město Vimperk jako parcela KN č. 1051/1 o výměře 80 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1070

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 2040, tam označené jako KN č. 843/2 o výměře 303 m2 a KN č. 843/6 o výměře 510 m2, dle předloženého návrhu. Obsahem dodatku je umístění zařízení pronajímatele na pronajatém pozemku a rozšíření možné doby nájmu.

 

 

 

Usnesení č. 1071

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru darování pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a níže uvedená k. ú. na LV č. 10001 pro Město Vimperk jako parcely

v k.ú. Boubská:

PK č. 931/1, díl 2 o výměře 28 m2,

v k.ú. Bořanovice u Vimperka

KN č. 772/1 o výměře 305 m2, PK č. 476, díl 1 o výměře 176 m2, PK č. 767 o výměře 290 m2, PK č. 774 o výměře 23 m2, PK č. 775, díl 1 o výměře 4109 m2, PK č. 776 o výměře 2 m2,

v k.ú. Pravětín

PK č. 463 o výměře 412 m2, PK č. 931/1, díl 1 o výměře 10 m2, PK č. 937, díl 3 o výměře 210 m2, GP st. č. 1 o výměře 292 m2,

v k.ú. Vimperk

KN č. 980/5 o výměře 3 m2, PK č. 717/1, díl 6 o výměře 46 m2, PK č. 920 o výměře 48 m2, PK č. 910/4, díl 2 o výměře 2 m2, PK č. 1069, díl 2 o výměře 19 m2, PK č. 1074, díl 2 o výměře 5 m2.

Obdarovaným bude  Jihočeský kraj se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 jako vlastník komunikací pod nimiž se pozemky nacházejí.

 

 

 

Usnesení č. 1072

Rada města bere na vědomí žádost nájemníků čp. 66 v Kaplířově ul. o snížení ceny a doporučuje ji předložit zastupitelstvu města s tím, že nedoporučuje snížení kupní ceny tohoto domu.

 

 

 

Usnesení č. 1073

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce studené vody a odvádění odpadních vod od 01.12.2005 mezi Městskými službami Vimperk s.r.o. a Městem Vimperk a nájemci Petrem Churavým a Vladimírem Churavým dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1074

Rada města rozhodla, na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek – výběrové řízení „Digitální technická mapa města Vimperk“, že nejvýhodnější nabídku předložila firma GEFOS a.s., se sídlem Kundratka 17, Praha 8, a dále rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Vimperk s firmou GEFOS a.s., se sídlem Kundratka 17, Praha 8.

 

 

 

Usnesení č. 1075

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb v sítích Eurotel mezi společností Eurotel Praha, spol. s.r.o., a Městem Vimperk s platností od 01.01.2006 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1076

Rada města schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Kontrolnímu řádu města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1077

Rada města souhlasí s předloženým návrhem o zajištění prázdninového provozu v měsíci prosinci 2005 v mateřských školách ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1078

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise tajemníkem na posouzení výběrového řízení na místo úředníka – odbor dopravy a silničního hospodářství – zkušební komisař, pracovník registru řidičů ve složení předsedkyně komise – Jana Vokurková, členové – Radek Zámečník, Ing. Bohumil Petrášek.

 

 

 

Usnesení č. 1079

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise tajemníkem na posouzení výběrového řízení na místo úředníka – odbor vnitřních věcí, přestupková agenda ve složení předsedkyně – Ing. Jana Schererová, členové – Renata Svobodová, Jana Vokurková.

 

 

 

Usnesení č. 1080

Rada města bere na vědomí dopis pana Jana Hanžla a žádá o upřesnění obsahu jeho dopisu /rok, …/.

 

 

 

Usnesení č. 1081

Rada města rozhodla, jako valná hromada, na základě předložených výkazů společností Vimperk o výplatě odměn za r. 2005 p. Františku Kroupovi – jednateli MěSD s.r.o., Vimperk, Stanislavu Hlavovi – jednateli Městských lesů Vimperk, s.r.o., Josefu Fartákovi – jednateli KVINT Vimperk s.r.o., dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1082

Rada města rozhodla na základě předložených výkazů příspěvkových organizací města Vimperk o výplatě odměn za rok 2005 Mgr. Jiřímu Toušlovi, řediteli ÚSP Domeček Hrabice, Jaroslavu Pulkrábkovi, řediteli Městského kulturního střediska a Václavu Vokatému, řediteli STARZ Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1083

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměnu vedoucímu úřadu Zdeňku Ženíškovi dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1084

Rada města, jako valná hromada společnosti KVINT Vimperk, s.r.o., rozhodla o zrušení dalšího platu jednateli a zaměstnanci této společnosti za rok 2005 na základě účinnosti nařízení vlády 213/2005 Sb.,čl 27 ze dne 25.5.2005, kterým se ruší § 11 zák. 330/2003 Sb. Rada města se bude zabývat případnými změnami v této společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 1085

Rada města bere na vědomí Zprávu auditora o stavu pohledávek, finančního majetku a závazků Nemocnice Vimperk o.p.s. a Odborné stanovisko znalce č. 98/2549/2005 o ceně oprav budov Nemocnice Vimperk o.p.s., které je nutné provést k zajištění dobrého stavu nemovitostí ve vlastnictví města a doporučuje tyto materiály předložit k projednání zastupitelstvu města.

 

 

 

Usnesení č. 1086

Rada města nemá námitek, na základě žádosti Českého Telecomu, a.s., proti pronájmu nebytových prostor – garáže č. 102 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku /budova TKB/.

 

 

 

Usnesení č. 1087

Rada města nesouhlasí, na základě žádosti Českého Telecomu, a.s.,  s pronájmem nebytových prostor č. AB 215 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku /budova TKB/, z důvodu jiného záměru Města Vimperk po odkoupení uvedené nemovitosti.

 

 

 

Usnesení č. 1088

Rada města doplňuje své usnesení č. 1041 ze dne 21.11.2005 o souhlas s rozšířením předmětu podnikání u Městských služeb Vimperk, s.r.o., o další podnikatelskou činnost – podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.