Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.11.2005

 

Usnesení č. 1014

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1015

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek svazu skautů a skautek ČR JUNÁK, středisko Vimperk, na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem kluboven ve výši  16 000,-- Kč. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly – příspěvky rady a zastupitelstva.

 

 

 

Usnesení č. 1016

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek HC Vimperk ve výši 7 000,-- Kč na mezinárodní vánoční turnaj žáků 6. tříd v ledním hokeji, který se uskuteční dne 28.12.2005. Příspěvek je poskytnut na ceny pro zúčastněná družstva a úhradu rozhodčích. Bude vyplacen z kapitoly – příspěvky rady a zastupitelstva města. Dále rada města žádá po ukončení akce o řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1017

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu SD/OREI/774/05 mezi Jihočeským krajem, České Budějovice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu. Účelem smlouvy je poskytnutí grantu na doplnění požárního příslušenství a ochranných pomůcek pro sbor dobrovolných hasičů. Výše poskytnutého grantu je 70 000,-- Kč. Rada města pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1018

Rada města souhlasí, v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a podle § 66 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, s odpisem předložených pohledávek v částku 16 510,22 Kč pro jejich nedobytnost.

Rada města souhlasí, v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, v platném znění, s prominutím předložených pohledávek ve výši 6 699,54 Kč pro jejich nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 1019

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje dodatek, schválený usnesením rady města č. 866 ze dne 03.10.2005, ke smlouvě o umístění zařízení uzavřené dne 01.07.1998 mezi Městem Vimperk a firmou Eurotel Praha, spol. s r.o., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1020

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 3000161473 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Praha 1, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1021

Rada města schvaluje vydání Vnitřní směrnice č. 1 – 16 /Aktutuální účtový rozvrh včetně číselníků dokladů a používaných organizací, analytik, účetní knihy a forma jejich vedení, Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence, Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob, Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků, Harmonogram úč. závěrek v průběhu účetního období, roční účetní uzávěrky a závěrky, Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek, Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad, Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot, Smlouvy o hmotné zodpovědnosti, Směrnice k archivaci účetních písemností, uschovací doby, Směrnice k používání sociálního fondu, Směrnice upravující oběh účetních dokladů, Směrnice k fondovému hospodaření, Směrnice k hospodářské činnosti, Směrnice k rozpočtovému hospodaření, Směrnice k závodnímu stravování/ dle předloženého návrhu s účinností od 01.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1022

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 426, Vimperk, dle předloženého návrhu na dobu určitou  s platností od 1. 12. 2005 do 30. 11. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem , který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1023

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici U Lázní  čp. 171 ve Vimperku  do 14. 11. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné a veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1024

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici U Lázní  čp. 171 ve Vimperku, do 31. 12. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 1025

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku, 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1026

Rada města revokuje své usnesení č. 939 ze dne 24. 10. 2005, kterým byly přiděleny nebytové prostory v čp. 63 v Kaplířově ulici ve Vimperku o celkové výměře 30,62 m2, z důvodu nezájmu žadatelky.

 

 

 

Usnesení č. 1027

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v Kaplířově ulici čp. 63 ve Vimperku o celkové výměře 30,62 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 759,47 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 607,56 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 303,79 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1028

Rada města rozhodla  pronajmout  nebytové prostory o celkové výměře 11,10 m2 a 13,95 m2 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku Dřevotvaru-řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, Chýnov jako zázemí firmy. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností 1. 12. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1029

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě      , týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt ubytovny na parcele KN st. č. 2522/57 o výměře 357 m2 s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/57, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem vč. pozemku, tj. 380.000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků a geometrického plánu v celkové výši 7.570,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 1030

Rada města rozhodla pronajmout část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk jako parcela KN č. 2522/1. Pronajímaná část má výměru 60 m2. Cena za pronájem je 2,- Kč/m2/rok. Pronájem započne 1. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1031

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zřízením zastřešení na části parcely KN č. 2522/1 u stavby na parcele KN č. 2522/12 společnosti Palestra s.r.o. za předpokladu, že bude získán souhlas, případně splněny podmínky, budoucích vlastníků sousedních staveb a dále bude vyrovnán závazek vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1032

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, bere na vědomí oznámení společnosti SETERM CB, a.s. Nemanická 16, České  Budějovice, zastoupené Pavlem Jílkem, o vstupu na pozemky města v souvislosti s prováděním stavby Vimperk – Dřevopodnik – VN.

 

 

 

Usnesení č. 1033

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku KN č. 160 v délce 7,35 m za předpokladu, že stavebník zaplatí Městu  Vimperk jednorázovou náhradu za její umístění ve výši 226,- Kč včetně DPH do 31. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1034

Rada města rozhodla pronajmout část pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk jako parcela KN č.  779/4, její část  o výměře 18 m2. Nájemné činí   5,- Kč/m2/rok. Pronájem započne 1. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1035

Rada města rozhodla o revokaci usnesení č. 819 ze dne 19.09.2005 z důvodu záměny čísla parcel.

 

 

 

Usnesení č. 1036

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě      , týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt jiná stavba   na parcele KN st. č. 2522/13 o výměře 162 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 250.000,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/13, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 11.480,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 261.480,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků a geometrického plánu v celkové výši 3.500,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 1037

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Attavena, o.p.s., jejíž předmětem je výpůjčka internetového pracoviště pro Turistické informační středisko Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1038

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 255 069 mezi ČD, a.s., - správa dopravních cest a Městem Vimperk dle předloženého návrhu. Smlouva se týká provádění prohlídek železničního svršku a spodku, prohlídek a údržby sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, týkající se přípojného místa vlečky Brloh, která je v majetku města. Rada města pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1039

Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu:

-          zvýšení objemu rozpočtu na částku 157 174,34 tis. /rozp. opatření č. 81 – 83/

-          změnu ve výdajích v částce 43 700 Kč /rozpočtová opatření č. 84 – 85/

 

 

 

Usnesení č. 1040

Rada města souhlasí s uzavřením Změny smlouvy o provádění prací uzavřené  mezi Městskou správou domů s.r.o. Vimperk a Městskými službami Vimperk, s.r.o. dle předloženého návrhu. Změna se týká vydání aktualizovaného ceníku údržbářských prací. Rada města pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1041

Rada města souhlasí s rozšířením předmětu podnikání u Městských služeb Vimperk s.r.o. o další podnikatelské činnosti

-          zprostředkování obchodu a služeb

-          montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení

dle předloženého návrhu. Rada města uděluje plnou moc jednateli Městských služeb Vimperk, s.r.o., Ing. Janu Martanovi k administrativním úkonům s tím spojených.

 

 

 

Usnesení č. 1042

Rada města uděluje plnou moc Ing. Janu Martanovi, jednateli Městských služeb Vimperk s.r.o., v souvislosti se změnou zakladatelské listiny společnosti /dozorčí rada společnosti/.

 

 

 

Usnesení č. 1043

Rada města bere na vědomí žádost o.s. ROMODROM Praha a doporučuje této společnosti jednat s PF ČR, Prachatice, o poskytnutí požadovaného objektu.

 

 

 

Usnesení č. 1044

Rada města souhlasí s předloženým návrhem na složení komise pro posouzení výběrového řízení na Digitální technickou mapu města Vimperk a výběr nejvhodnější nabídky. Za Město Vimperk bude členem komise S. Chumanová, včetně poradců Ing. Václava Kokšteina a Ing. Michala Jančeho.

 

 

 

Usnesení č. 1045

Rada města souhlasí s předloženým návrhem na složení komise pro posouzení výzvy na zajištění pečovatelské služby na území města Vimperk a v jeho okrajových částech. Členy komise jsou B. Šlemarová, Mgr. D. Rűckerová, Ing. J. Králová /náhradnice Ing. J. Schererová/.

 

 

 

Usnesení č. 1046

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise ve složení, předsedkyně komise Ing. J. Králová, členky – J. Vondrášková, J. Ernestová, k posouzení výběrového řízení na místo úředníka – finančního odboru.

 

 

 

Usnesení č. 1047

Rada města pověřuje místostarostu uskutečnit schůzku s jednatelem společnosti KVINT Vimperk, s.r.o., ohledně nápravy plnění usnesení rady města, týkající se zapsání dozorčí rady do obchodního rejstříku. Dále rada města žádá jednatele společnosti KVINT Vimperk, s.r.o., o předání účetní závěrky za rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1048

Rada města bere na vědomí návrh opravu objektu čp. 484, ul. Nad Stadionem, Vimperk /poliklinika/ dle předloženého návrh MěSD s.r.o. Vimperk, a ukládá realizovat zateplení tohoto objektu v roce 2006.

 

 

 

Usnesení č. 1049

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zabezpečení kurzu zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníka /Z. Desat, J. Štrobl/ mezi Městem Vimperk a JUDr. O. Skarkou, Rožmitál pod Třemšínem dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1050

Rada města  souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základní a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřadní úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol a školských zařízení.

 

 

 

Usnesení č. 1051

Rada města rozhodla žádostí  manž. Pekových o prohrnování cesty se nezabývat z důvodu, že cesta není místní komunikací. Rada města doporučuje žadatelům obrátit se na TS KučeraVimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1052

Rada města souhlasí se zřízením lékárny v budově čp. 332, Pivovarská ul., Vimperk. Jedná se o prostor bývalého kiosku a jedné garáže v tomto objektu.