Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.11.2005

 

 

 

Usnesení č. 999

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 07.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1000

Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu:

- změnu ve výdajích v částce 182 300 Kč (rozpočtové opatření č. 78) 

- zvýšení objemu rozpočtu o částku 100 000 Kč (rozpočtové opatření č. 79)

 

 

 

Usnesení č. 1001

Rada města rozhodla neuzavřít smlouvu o dílo na vytvoření filmu o Vimperku a mikroregionu mezi firmou VIDEO-FOTO-KUNC, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dle předloženého návrhu, do vyjasnění čl. IV., odst. 2 této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1002

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemníka, trvale bytem K Rokli čp. 494, Vimperk, o souhlas s rekonstrukcí bytového jádra  v bytě č. 20, do doby uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1003

Rada  města   rozhodla  o  prodloužení  nájemního  vztahu  k  obytné  místnosti  č.  8

v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna) do 31.10.2006.

 

 

 

Usnesení č. 1004

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 10.1 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu nemocnice Vimperk a to na dobu určitou s platností od 15. 11. 2005 od 14. 11. 2006.)

 

 

 

Usnesení č. 1005

Rada města nesouhlasí s prominutím penále ve výši 28.514,10 Kč,  které vzniklo neplacením nájemného v nebytových prostorech v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku. 

 

 

 

Usnesení č. 1006

Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS a návrh podmínek technické podpory systému MUNIS k softwaru legalizace a vidimace mezi společností TRIADA, spol. s r.o., U svobodárny 12, 190 00 Praha 9 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1007

Rada města rozhodla na základě účinnosti zákona č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích  od 01.01.2006 o navýšení jednoho   pracovníka   na   odboru   dopravy   a   silničního   hospodářství      úředníka

( zkušebního komisaře a pracovníka registru řidičů) a pověřuje tajemníka MěÚ vyhlášením výběrového řízení na toto pracovní místo.

 

 

 

Usnesení č. 1008

Rada města bere na vědomí zánik členství pana Vladimíra Vienera v redakční radě Vimperských novin z důvodu úmrtí.

 

 

 

Usnesení č. 1009

Rada města jmenuje za člena redakční rady Vimperských novin pana Jana Vienera s platností od 01.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1010

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 01.11.2005 a souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků takto:

- 20.000,- Kč divadelnímu souboru Bouček na provedení Mikulášského představení dne 06.12.2005

- 2.000,- Kč divadelnímu souboru Spirála na realizaci představení „Tahanice o Terezku“ na zhotovení kostýmů a kulis.

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace – kulturní komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru.

 

 

 

Usnesení č. 1011

Rada města souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství před pizzérií Marco za účelem postavení betlému v době od 21.11.2005 do 06.01.2006.

 

 

 

Usnesení č. 1012

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností INTERGRAM na veřejnou hudební produkci během Vánočních trhů 2005 dle předloženého návrhu  a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1013

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 26.10.2005 a 11.11.2005 a žádá kontrolní výbor o doplnění dle § 119, odst. 4-5 zákona o obcích a o předložení na zasedání příštího zastupitelstva města.