Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.11.2005
Usnesení č. 972

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 31.10.2005.
Usnesení č. 973

Rada města schvaluje Plán zimní údržby pro rok 2005/2006 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 974

Rada města souhlasí s provedením uzavírky místních komunikací – ulic Svornosti, Kostelní, Steinbrenerova a náměstí Svobody za účelem konání Vánočních trhů ve Vimperku dne 10.12.2005 od 06.00 do 16.00 hod.
Usnesení č. 975

Rada města schvaluje zvýšení objemu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu na částku 156 195,2 tis. Kč /rozp. opatření č. 72/.
Usnesení č. 976

Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 10 v Mírové ulici čp. 435 ve Vimperku na vlastním náklady žadatele. Při případné demontáži bude fasáda uvedena do původního stavu.
Usnesení č. 977

Rada města k žádosti nájemnice, o proplacení investovaných nákladů, požaduje předložit v souladu s § 667 občanského zákoníku písemný souhlas pronajímatele se stavebními úpravami v nebytových prostorech v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře o 26,90 m2 .
Usnesení č. 978

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku o celkové výměře 4,31 m2 za účelem zřízení skladu. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s  3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 11. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Usnesení č. 979

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu. Smlouva se týká nájmu pozemků, tj. parcel ve zjednodušené evidenci GP č. 243 díl 1 o výměře 395 m2, GP č. 243 díl 3 o výměře 1079 m2 , GP č. 249 díl 1 o výměře 816 m2, GP č. 249 díl 3 o výměře 258 m2, část GP č. 254 o výměře 5100 m2, GP č. 255 díl 1 o výměře 1907 m2 a PK č. 940 díl 4 o výměře 103 m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín na listu vlastnictví č. 10002, s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Prachatice, se sídlem Vodňanská 375, Prachatice. Účelem nájmu je drobná zemědělská činnost a údržba pozemku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 20. 10. 2005 s jednoměsíční výpovědní lhůtou a to k 1. říjnu běžného roku. Nájemné se stanovuje dohodou ve výši 100,- Kč a je splatné vždy k 1. 10. běžného roku, ročně pozadu.
Usnesení č. 980

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemků, tj. parcel ve zjednodušené evidenci GP č. 243 díl 1 o výměře 395 m2, GP č. 243 díl 3 o výměře 1079 m2 , GP č. 249 díl 1 o výměře 816 m2, GP č. 249 díl 3 o výměře 258 m2, část GP č. 254 o výměře 5100 m2, GP č. 255 díl 1 o výměře 1907 m2 a PK č. 940 díl 4 o výměře 103 m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín na listu vlastnictví č. 10002. Dohoda se týká užívání výše uvedených pozemků za dobu od 8. 10 .2004 do 19. 10. 2005. Dohodu pod č. 190N05/32 předkládá Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Prachatice, se sídlem Vodňanská 375, Prachatice.
Usnesení č. 981

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k zahrádce v ul. Tovární na části pozemku parc. č. 1051/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, uzavřené dne 20. 5. 1998 dohodou k 31. 12. 2005. Podmínkou ukončení nájemní smlouvy je uhrazení nájemného za rok 2005 a to ve výši 160,-Kč.
Usnesení č. 982

Rada města rozhodla nenakládat s parcelou KN č. 202/2 v k.ú. Skláře.
Usnesení č. 983

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN č. 836/41 o výměře 141 m2, zastavěná plocha, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem č. 2177/2005 ve výši 24.530,- Kč a úhradu nákladů na ocenění pozemku ve výši 400,- Kč,. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku. Podmínkou prodeje je, že kupující uhradí městu zbývající finanční závazky dle nájemní smlouvy uzavřené 4. 2. 2000, k datu uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 984

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú., Pravětín na listu vlastnickém č.10001 pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN č. 550/1 pro zemědělské využití. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 985

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk, tam označeného jako KN č. 1860/8 o výměře 645 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem č. 1962/2004 ve výši 27.740,- Kč a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.841,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plánů č. 1513-509/2003 a 1571-197/2005.
Usnesení č. 986

Rada města rozhodla nenakládat s parcelou KN č. 1624 v k.ú. Vimperk, protože předpokládá, že dotčený pozemek by mohl být v budoucnu použit pro potřeby Města Vimperk.
Usnesení č. 987

Rada města nemá námitek proti prodeji částí parcel KN č. 971/6, 971/5 a 971/1 v k.ú. Pravětín z majetku Jihočeského kraje společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s.r.o, se sídlem Špidrova 49, Vimperk. Rada města pověřuje vedoucího odboru hospodářského a bytového odpovědět na žádost odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje.
Usnesení č. 988

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, nemá námitek proti záměru řešit majetkoprávní vztahy související se stavbou chodníku k severní části objektu společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s.r.o, se sídlem Špidrova 49, Vimperk a týkající se parcely KN č. 939 v k. ú. Pravětín, směnou nebo prodejem části parcely.
Usnesení č. 989

Rada města, v zastoupení budoucího vlastníka pozemku, souhlasí s překopem komunikace na parcele KN č. 954 v k.ú. Pravětín pro uložení kabelu NN v rámci stavby Pravětín – rekonstrukce sítě NN.
Usnesení č. 990

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy, která přešla po převodu vlastnictví pozemků na Město Vimperk, týkající se pozemků KN č. 21/5, 21/6, 25/2, 266/1, 286/2, 21/4, 202/2, 472/3, 21/7, 25/1 284/2, 288/1, 288/2, 463/2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Skláře na LV č. 10001 pro Město Vimperk a pozemku KN č. 2071/6 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 pro Město Vimperk, dohodou k 31. 12. 2005. Podmínkou ukončení nájemní smlouvy je uhrazení nájemného za rok 2005 a to ve výši 410,-Kč.
Usnesení č. 991

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Skláře na LV č. 10001 pro Město Vimperk, tam označené jako parcely KN č. 21/5, 21/6, 25/2, 266/1, 286/2, 21/4, 202/2, 472/3, 21/7, 25/1 284/2, 288/1, 288/2, 463/2 a pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 pro Město Vimperk, tam označený jako parcela KN č. 2071/6, . za účelem zemědělské činnosti. Celková plocha k pronájmu činí 29295 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 992

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod mezi Nemocnicí Vimperk o.p.s., Obora 317, Vimperk /odběratel/, Městem Vimperk /vlastníkem nemovitostí/ a 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 993

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 kupní smlouvy mezi firmou LIGMET a.s., Milín, a Městskými službami Vimperk, s.r.o., jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení prací a předání staveniště do 02.12.2005 a pověřuje jednatele MěS Vimperk, s.r.o., jeho podpisem.
Usnesení č. 994

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 1842/8, 1831/8 a 888.
Usnesení č. 995

Rada města souhlasí s uzavíráním smluv o svozu a likvidaci komunálního odpadu, uzavíraných mezi Městem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, na likvidaci komunálního odpadu vznikajícího jejich činností, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 996

Rada města jmenuje komisi pro výběrové řízení na provozovatele Sběrného dvora odpadů Vimperk ve složení: předseda – Ing. Josef Kotál, členové – Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Marie Hejlková, Luboš Drenčeni, Petr Květoň, náhradnice – Jitka Maršálková.
Usnesení č. 997

Rada města nesouhlasí s pořízením dílčí změny ÚPSÚ Vimperk, jejíž předmětem by bylo využití pozemků PK poz. parc. č. 271, 286 a 289 v k. ú. Skláře. Rada města souhlasí s tím, aby uvedené pozemky byly předmětem posouzení z hlediska jejich možného využití pro bydlení v rámci pořízení Změny č. 3 ÚPSÚ Vimperk. Rada města doporučuje zastupitelstvu města řídit se názorem rady města a ukládá odboru VÚP předložit podnět ke změně ÚPSÚ Vimperk k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání.
Usnesení č. 998

Rada města rozhodla o změně zápisného v Městské knihovně Vimperk v oddělení pro dospělé na částku ve výši 70,-- Kč za skutečný rok. Platnost je stanovena od 01.01.2006. Ostatní poplatky zůstávají v nezměněné výši.