Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2005

 

 

 

Usnesení č. 951

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 952

Rada města stanovuje nový osobní příplatek ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268,  s účinností od 01.11.2005 dle předloženého návrhu a ukládá odboru ŠK provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

Usnesení č. 953

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu - zvýšení objemu rozpočtu na částku 156 135,05 tis. Kč (rozpočtová opatření č. 63-67) - změny ve výdajích v částce 27 163,- Kč (rozpočtová opatření č. 68-71)

 

 

 

Usnesení č.954

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Na Baště č.p. 14 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem rekonstrukce domu. Práce budou provedeny v období od 26.10.2005 do 18.11.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 955

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o změně odběru el. energie pro odběrné místo Turistického informačního střediska, Náměstí Svornosti čp. 42, 385 01 Vimperk mezi E.ON Energie, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 956

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 9270310445 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. se Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, pracoviště Praha, Dlouhá 13,

110 00 Praha 1.

 

 

 

Usnesení č. 957

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, do 30. 06. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 958

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku to na dobu určitou do 30. 11. 2006 s platností od 1. 12. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 959

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 5 v ulici Pivovarská čp. 317 ve Vimperku na dobu určitou do 31. 12. 2005 se zpětnou platností od 1. 10. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 960

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi p.  , bytem v ulici Karla Weise čp. 397/5, Vimperk, garsoniéra, I. kat.) a  bytem Luční čp. 498/7, Vimperk, 2+0, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 961

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v Boubínské ulici čp. 223 ve Vimperku o celkové výměře 17,87 m2  za účelem garážování. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 962

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 01.03.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

Část budovy garáží voz. osobních č. 029 – garáže NZ tech., na stavební parcele číslo 2522/37 -  celková výměra nebytových prostor 214 m2 a manipulační plochu o výměře 660 m2, ve prospěch nájemce Jana Šteffla, Žár 1, Stachy.

Část budovy závodního stravování č. 004 – na stavební parcele číslo 2522/2 -  celková výměra nebytových prostor 583 m2, ve prospěch nájemce FONKA,s.r.o., Na Zderaze 12, Praha 2.

 

 

 

Usnesení č. 963

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k Režimu předávání datovýh souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 964

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk jako parcely KN  č. 1775/27, 1775/28,  1775/29, 1775/30,  1775/31. Pozemky jsou připraveny pro výstavbu rodinných domů. Celková kupní cena  činí 2.573.394,- Kč. O tyto pozemky projevila zájem na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při výstavbě rodinných domů společnost MANE HOLDING a.s., se sídlem v Praze 5 – Zbraslav, Sulova 1356/1. Na prodávané pozemky bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 965

Na základě nových možností poskytovaných služeb pro seniory města, rada města rozhodla zveřejnit výzvu více zájemcům k podání nabídky na provedení prací – zajištění pečovatelské služby ve smyslu zákona č. 182/1991 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů na území města Vimperk a v jeho okrajových částech. Zveřejnění od 01.11.2005 – 30.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 966

Rada města souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou od 31.10.2005 do 31.12.2005 s pí Jitkou Boškovou na finančním odboru – výběr poplatků z důvodu zabezpečení časově omezené správní činnosti v oblasti výběru poplatků. Dále rada města pověřuje tajemníka města vyhlášením výběrového řízení na místo úředníka finančního odboru – výběr poplatků s uvažovaným nástupem pracovníka od 01.01.2006.

 

 

 

 

Usnesení č. 967

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v ulici Mírová čp. 407 ve Vimperku, 1+1, I. kat.,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a všech závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 968

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v ulici SNP čp. 462 ve Vimperku, 2+0, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 969

Rada města souhlasí s výměnou bytu č. 1 /2+1, II. kat./, Pivovarská čp.    58, Vimperk, za volný byt č. 1 v čp. 150 ul. Pasovská, Vimperk /2+1, II. kat./. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1.11.2005 do 31. 12. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy a uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk. Byt č. 1  v Pivovarské ulici čp. 58 ve Vimperku bude vyklizen nejpozději do 15.11.2005.

 

 

 

Usnesení č. 970

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Pasovská  čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 1. 11. 2005 do 30. 6. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 971

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu více zájemcům k podání nabídky na akci „Tvorba účelové mapy povrchové situace“ dle předloženého návrhu. Zveřejnění od 02.11.2005 – 16.11.2005.