Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.10.2005

 

 

Usnesení č. 928

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 929

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, 2+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s platností od 1. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 930

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemnice, trvale bytem Mírová čp. 426, Vimperk, o souhlas k podnájmu bytu, do doby uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 931

Rada města  nesouhlasí  s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 425, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 932

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemníka, trvale bytem Náměstí Svobody 45/7, Vimperk a doporučuje trvat na dodržení dohody o splátkách ze dne 18.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 933

Rada města souhlasí s ubytováním cizího státního příslušníka v bytě  č. 1 v čp. 57 v Kostelní ulici ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 934

Rada města souhlasí s instalací krbových kamen v bytě č. 4 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku na vlastní náklady žadatele.

 

 

 

Usnesení č. 935

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici 1. máje čp. 144 ve Vimperku (3+kk, I. kat.). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 936

Rada města rozhodla uznat nezbytně nutné náklady na dobudování bytové jednotky k bytu č. 1 v ulici 1. máje čp 144 ve Vimperku v souladu s doporučením MěSD, s.r.o. ve výši 280.601,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 937

Rada města revokuje své usnesení č. 718 ze dne 22. 8. 2005, který rozhodla uzavřít  smlouvu o výpůjčce půdních prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, a č. 741 ze dne 29. 8. 2005, kterým smlouvu o výpůjčce schválila,  a to pro nezájem žadatele smlouvu uzavřít.

 

 

 

Usnesení č. 938

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout  nebytové prostory o celkové výměře 11,10 m2 a 13,95 m2 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 939

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v Kaplířově ulici čp. 63 ve Vimperku o celkové výměře 30,62 m2  , za účelem zřízení kanceláře. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 759,47 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 607,56 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 303,79 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 11. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 940

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v Boubínské ulici čp. 223 ve Vimperku o celkové výměře 13,95 m2  společnosti s r. o. Witra, stavební stroje, Purkártova 489, Vimperk, za účelem zřízení skladu. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor skladových ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 11. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 941

Rada města navrhuje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu na parc. č. 2522/36 a části manipulační plochy parc. č. 2522/1 o celkové výměře č. 2618 m2 dohodou, ke dni 30. 11. 2005 s Best-Trophy, s.r.o. zastoupené Thomasem Sachenbacherem, dohodou.

 

 

 

Usnesení č. 942

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 01.03.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

Budovu garáží voz. osobních č. 030 – garáže NZ tech., na stavební parcele číslo 2522/36 -  celková výměra nebytových prostor 860 m2 a manipulační plochu o výměře 2618 m2.

 

 

 

Usnesení č. 943

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce „J-053-2-1247 Vimperk, byt. domy p.č.1842/59, ÚPS, příp.“ pro stavbu telefonního kabelu v parcelách KN č. 1842/59, 1842/34, 1842/58 s KN st. 2693 v k. ú. Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 2.198,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 944

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce „J-053-2-1241 Vimperk AUTO  ŠEVČÍK CZ, ÚPS, příp.“, pro stavbu telefonního kabelu v parcele KN č. 1238/3  v k. ú. Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 158,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 945

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem do parcely KN č. 498/1 v k.ú. Křesanov pro zřízení vjezdu na parcelu KN č. 498/2 v k. ú. Křesanov a se zásahem požárně nebezpečného prostoru ze stavby  hospodářského objektu na parcelu KN č. 498/1 v rozsahu podle výkresu. Celková situace stavby + PNP v měřítku 1 : 500, zpracované Janem Štefflem, Žižkova 415, Vimperk v říjnu 2005 pod č. 171/05. 

 

 

 

Usnesení č. 946

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 406 v ulici Mírová s parcelou  KN st. č. 2648 o výměře 256 m2. Bytový dům má celkem 6 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem šesti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 734.110,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví,

a to podíl 143/1000 za cenu 104.978,-Kč, podíl 108/1000 za cenu 79.284,- Kč, podíl 175/1000 za cenu 128.469,- Kč, podíl 244/1000 za cenu 179.123,- Kč ,podíl 155/1000 za cenu 113.787,- Kč, podíl 175/1000 za cenu 128.469,- Kč. Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi podílu s podáním žádosti na zveřejněný záměr složí v průběhu zveřejnění na účet města tzv. propadnou kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého úmyslu koupě podílu na domě čp. 406 odstoupí, nebo nesplní podmínku uvedenou v záměru, propadá kauce 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Zájemcům, jejichž návrhy nebudou vybrány, bude kauce navrácena.

 

 

 

Usnesení č. 947

Rada města souhlasí s použitím městského znaku na reklamě informačního plakátu firmy KOMPAKT spol. s r.o., který bude umístěn v domech v majetku města a dále na veřejných místech.

 

 

 

Usnesení č. 948

Rada města souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou od 01.11.do 31.12.2005 s Bc. Janou Špilerovou. Na odboru vntiřních věcí – přestupková agenda z důvodu zabezpečení časově omezené správní činnosti v oblasti řešení přestupků spojených s agendou CD a OP. Dále rada města pověřuje tajemníka města vyhlášením výběrového řízení na místo úředníka odbou vnitřních věcí – přestupkové řízení s uvažovaným nástupem od 01.01.2006.

 

 

 

Usnesení č. 949

Rada města souhlasí s navýšením 0,5 pracovníka na odboru vnitřních věcí na dobu určitou do 01.01.2006 do 05.05.2006 z důvodu zabezpečení správních činností na jmenovaném odboru.

 

 

 

Usnesení č. 950

Rada města bere na vědomí žádost občanů osady Bořanovice a ukládá odboru investic a údržby zpracovat rozpočet na vyřešení tohoto problému.