Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.10.2005

 

 

 

Usnesení č. 894

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 895

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení auditu účetnictví projektu – Mezinárodní filmový festival o zvířatech NaturVision 2005 mezi Městem Vimperk a firmou NETTO s.r.o., Praha 3 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 896

Rada města rozhodla, že město zajistí stavební povolení a provedení stavebních úprav na stávajícím objektu vodojemu v osadě Křesánov za účelem vytvoření vnějšího odběrného místa požární vody v souladu s platnými předpisy. Současně pověřuje odbor investic a údržby počítat s tímto záměrem v rozpočtu na rok 2006.

 

 

 

Usnesení č. 897

Rada města vzala dopis společnosti AGROPOL GROUP, a.s. na vědomí s tím, že nemá zájem na realizaci investičního záměru výstavby objektů pro výkrm drůbeže na pozemcích v obvodu města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 898

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Na Baště čp. 11 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem rekonstrukce střechy domu. Práce budou provedeny v období od 13.10.2005 do 21.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 899

Rada města souhlasí se zřízením dvou parkovacích míst pro prodejnu Elektro Cais Milan v ulici 1. máje, Vimperk, na rok 2006 dle předloženého návrhu a platného ceníku.

 

 

 

Usnesení č. 900

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 04.10.2005 a souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2, 3, 4, 5, 6.

 

 

 

Usnesení č. 901

Rada města souhlasí s tím, aby rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 31.3. 2005, č. j. 8C 49/2005-16, který nabyl právní moci 3. 6. 2005 nebyl vykonán, za předpokladu pravidelné úhrady poplatku z prodlení a nákladů soudního řízení formou měsíčních splátek ve výši 6.000,- Kč. Bude-li nájemci řádně dodržována dohoda o splátkách a hrazena částka za právo bydlení a zálohy za služby spjaté s bytem č. 25 v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku, nebude podána žaloba na vyklizení bytu. Dojde-li k prodlení byť jedné měsíční splátky nebo nebude-li uhrazena jedna měsíční částka za právo bydlení, bude bez jakéhokoliv upozornění podána žaloba na vyklizení bytu č. 25 v ulici Karla Weise čp. 496 ve Vimperku. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31.10.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 902

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o změně nájemní smlouvy k bytu č. 5 v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku, kterou upravuje, že se vložené náklady na topení ve výši 41.438,- Kč považují za dopředu hrazené nájemné. 

 

 

 

Usnesení č. 903

Rada města  souhlasí s drobnými stavebními úpravami v bytě č. 5 v čp. 356 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku na vlastní náklady nájemce.   

 

 

 

Usnesení č. 904

Rada města rozhodla, na základě vyjádření předsedy správní rady Nemocnice Vimperk, o.p.s. p. Hladíka,  obytné místnosti  č. 1 a č. 10.1 v čp. 322 v Pivovarské ulici ve Vimperku (ubytovna)  prozatím neobsazovat. 

 

 

 

Usnesení č. 905

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 906
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 907
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 23, K. Weise 398, Vimperk, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 01. 11. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 908
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Pasovská  čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.11. 2005 do 30.06.2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 909

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise  ze dne 13. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 910

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí společnosti s ručením omezený IZO-STAV, K Rokli čp. 58, Vimperk, do doby uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk. 

 

 

 

Usnesení č. 911

Rada města souhlasí s uzavřením dodatků (dle předložených o návrhů – navýšení o daň z přidané hodnoty) ke smlouvám  na umístění reklamy a vývěsních skříněk s uvedenými nájemci:  Dušan  Fiala,  Mírová 458, Vimperk; Bistro  Apet, Ladislav Matoušek, Krátká 545, Vimperk; SLOVO ŽIVOTA, Josef Litvan, Čelakovského 345, Vimperk; Ing. Jaromír Černý, Jirchářská 304, Vimperk; Kovopodnik  a.s.,1. máje 210, Vimperk; MAREK SPORT, Žižkova 164, Vimperk; Gastrocentrum Lotte, Rožmberská 4, Vimperk; Lekárna Soldanella, Mgr. I. Kovářová, Krátká 554,  Vimperk; Vimperská masna, Špidrova 84, Vimperk; NEMO Reality s.r.o., Kostelní nám. 17, Prachatice; Ing. Miloš Šnejdar Na Vyhlídce 630, Volyně; WIP Reklama s.r.o., Školní 3, České Budějovice; H - MEDIA s.r.o., Řeznická 17, 110 00  Praha 1,  KOH-I-NOOR HARTDMUTH TRADE a.s. Myslotínská 1429, 393 16  Pelhřimov, Petr Šísl Rückerova 120, Vimperk;  Petr Šísl Rückerova 120, Vimperk a Václav Kouřim,  Základní umělecká škola, Smetanova 405, Vimperk;Český Junák - Modlidbová Hana, Karla Weise 395,  Vimperk; Český kynologický svaz, p. Zedníček  Pasovská 54,  Vimperk; Šumavská keramika s.r.o., Benešova Hora, 384 86  Vacov; Bike Klub Vimperk , Pivovarská 69,  Vimperk; Oblastní sdružení ODS, U Stadionu  383, Prachatice.

 

 

 

Usnesení č. 912

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílu na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to na bytovém domu čp. 102 v ulici Pivovarská s parcelou KN st. č. 383 o výměře 482 m2 s příslušenstvím. Bytový dům má celkem čtyři bytové jednotky a jeden nebytový prostor a prodává se s právním závazkem čtyř nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám a jedné nájemní smlouvy  k nebytovému prostoru za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví,

a to podíl 235/1000 za cenu 204.048,-Kč. Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci   o koupi podílu na domě složí na účet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého úmyslu koupě podílu na domě čp. 102 odstoupí, nebo nesplní podmínku uvedenou v záměru, propadá kauce 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Zájemcům, jejichž návrhy nebudou vybrány, bude kauce navrácena.

 

 

 

Usnesení č. 913

Rada města rozhodla o zveřejnění  nabídky  pronájmu pozemku pro výstavbu rodinných domů, zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcely KN č. 422 o výměře 629 m2 a parcely KN č. 424 o výměře 1165 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši 5,-  Kč/m2/rok. 

Pozemky budou prodány po kolaudaci staveb za ceny v místě a čase prodeje obvyklé, min. však za 400,-- Kč za 1 m2. Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí rovněž náklady na geodetické práce  a ocenění pozemku.

Nájemce bude smluvně zavázán k dodržení termínů získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nesplnění termínů bude sankcionováno.

Součástí nabídky musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu, splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci.  Nebude-li tato částka včas uhrazena, bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku může být nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu zájemci.

 

 

 

Usnesení č. 914

Rada města rozhodla neuzavírat nájemní smlouvu se společností ZZV Prachatice, a.s. na část parcely KN č. 1515 v k.ú. Vimperk na základě záměru koupě tohoto pozemku.

 

 

 

Usnesení č. 915

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 28 pro vlastníka ZZV Prachatice, a.s. se sídlem Prachatice,  Pivovarská 197, tam označených jako KN č. 148 o výměře 2044 m2, KN č. 1513 o výměře 1128 m2, KN č. 1514 o výměře 18 m2 a KN č. 1515 o výměře 709 m2 za  cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem č. 2216/2005 z 6. 10. 2005 ve výši 139.550,- Kč.

 

Usnesení č. 916

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk. Pronajímaná část má výměru 60 m2. Cena za pronájem je 2,- Kč/m2/rok. Pronájem započne 1. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 917

Rada města, v zastoupení vlastníka  pozemku, souhlasí s ukončením pronájmu pozemku vedeného v katastru nemovitostí pro k.ú. Vimperk jako parcela KN č. 779/4 k 31. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 918

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001 pro Město Vimperk jako parcela KN č.  779/4, její část  o výměře 18 m2. Nájemné činí 5,- Kč/m2/rok. Pronájem započne 1. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 919

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat ocelovou halu s opláštěním včetně podlahových panelů, postavenou na pozemku KN st. č. 65 a zapsanou u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec na listu vlastnictví 10001 jako budova bez čp/če – jiná  stavba  za nabídkovou  cenu 127 500,-- Kč bez DPH.

 

 

 

Usnesení č. 920

Rada města rozhodla uzavřít dohody o spolupráci v oblasti prevence kriminality dle předloženého návrhu a seznamu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 921

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Vimperk a firmou Stanislava Chumanová, vedení účetnictví, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 922

Rada města souhlasí s umístěním „Vítací cedule“ v rámci projektu České pojišťovny a BESIPU dle předloženého návrhu na pozemku parc. č. 2633/4 – příjezd od Strakonic. Dále rada města upozorňuje firmu ANDY s.r.o., Praha 10, která zajišťuje tento projekt, na nutnost souhlasu vlastníka pozemků pro další „Vítací cedule“, tj. Správy a údržby silnic.

 

 

 

Usnesení č. 923

Rada města souhlasí s konáním akce „Bílá pastelka 2005“, kterou bude dne 17.10.2005 zajišťovat Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Prachatice, na území města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 924

Rada města jmenuje za člena kulturní komise Radka Lehečku, bytem Špidrova 60, Vimperk,  s platností od 18.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 925

Rada města souhlasí s uspořádáním secvičných manérvrů – Budějovického spolku vojenské historie České Budějovice v prostoru – cvičiště Radost a střelnice Klášterec ve dnech 28.10. – 30.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 926

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v Kaplířově ulici čp. 62 ve Vimperku pro umístění pojízdné plošiny za účelem opravy fasády domu. Práce budou provedeny v období od 19.10.2005 do 20.10.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 927

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o financování v rámci Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Šumava na česko-bavorské hranici mezi Městem Vimperk a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy, jejíž předměty jsou závazky poskytovatele dotace poskytnout konečnému příjemci finanční dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekty „Proškolení obsluhy Kinomobilu“, „Vimperské památky“ a „DVD o mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejich podpisem.