Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10. 10. 2005

 

 

 

Usnesení č. 868

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 869

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy na svoz a ekologickou likvidaci elektroodpadu“ mezi Městem Vimperk a firmou OTAVA Electronics a.s., se sídlem

U pumpy 6, 317 05 Plzeň, provozovna OTAVA Electronics a.s., Vlkonice 105, 384 86 Vacov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku Města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 870

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace na Náměstí Svobody čp. 40 ve Vimperku pro instalaci lešení a skládky nové střešní krytiny za účelem rekonstrukce střechy domu. Práce budou provedeny v období od 05. 10. 2005 do 31. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 871

Rada města bere na vědomí informaci o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 30. 09. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 872

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15. 10. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 873

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku do 30. 06. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

 

 

 

Usnesení č. 874

Rada města souhlasí s výměnou 2 oken v bytě č. 8 ve Sklářské ulici čp. 129 ve Vimperku na vlastní náklady žadatelky. Rada města upozorňuje na nutnost projednání výměny oken s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 875

Rada města revokuje své usnesení č. 801 ze dne 19. 09. 2005, pro nezájem žadatelky o bytovou jednotku, která jí byla usnesením č. 801 přidělena.

 

 

 

Usnesení č. 876

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 114,98 m2 dohodou, ke dni 31. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 877

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 114,98 m2  za  účelem podnikatelské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytovým prostorům. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor ostatních ( sociální zařízení, chodby, atd. ) ve výši 151,89 Kč za 1 m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 878

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu ve výdajích v částce 64.800,- Kč ( rozpočtová opatření č. 61 – 62 ).

 

 

 

Usnesení č. 879

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje trafostanice do 400 kVA Klášterec cvičiště s transformátorem 100 kVA na pozemku parcely KN č. 402/5 v k.ú. Klášterec za cenu 40.350,- Kč bez DPH společnosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, se sídlem Lannova 16, České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 880

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje ocelové haly pro skladování zemědělských produktů typu Jeseník postavené na pozemku zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 jako parcela KN st. č. 2564/2. Předmětem prodeje je samotná hala bez pozemku za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 144.000,- Kč bez DPH. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího k odstranění haly z pozemku do 30. 6. 2006. Kupní cena bude uhrazena v plné výši včetně DPH před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku ve výši 1.500,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 881

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, nemá námitek proti záměru Centra volného času, sdružení občanů, zastoupeného Stanislavem Hlavou, bytem B. Němcové 110, Vimperk, použít níže jmenované pozemky, popř. jejich části, k činnostem a zařízením souvisejícím s využitím volného času zejména členů sdružení, chovatelství zvěře a péči o životní prostředí s tím, že plochy určené územním plánem Města Vimperk pro občanskou vybavenost nemohou být využity trvale k jinému účelu, než stanoví územní plán.

Dotčené pozemky v k.ú. Vimperk:

PK č. 871 – 1235 m2, PK č. 872 – 34 m2, PK č. 1904/2 – 231 m2, PK č. 871 – 7484 m2, PK č. 872 – 473 m2, PK č. 873 – 1209 m2, PK č. 874 – 4490 m2, PK č. 871 – 67 m2, PK č. 874 – 292 m2, PK č. 863 – 307 m2, PK č. 866 – 198 m2, PK č. 867 – 205 m2, PK č. 871 – 14 m2, PK č. 872 – 418 m2, PK č. 1904/1 – 337 m2, PK č. 1904/2 – 17 m2, PK č. 866 – 3005 m2, PK č. 867 – 138 m2, KN č. 1917 – 5526 m2, KN č. 1920 – 34911 m2, KN č. 1921 – 463 m2, KN č. 1922 – 6143 m2, KN č. 1923 – 946 m2, KN č. 1924 – 2910 m2, KN č. 1925 – 985 m2.

Dále rada souhlasí s provizorním oplocením areálu do doby vydání územního rozhodnutí na akci a s rekonstrukcí rybníka na KN č. 1923 – k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 882

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na ošetření památných stromů s firmou Ing. Petr Pavlič, Bavorovská 155, 384 02 Lhenice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 883

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 824/1 KN (792 PK), dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 884

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro odběrné místo separačního dvora mezi 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 885

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 04. 10. 2005 a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč ZŠ Smetanova Vimperk na pořízení jednotného oblečení pro pěvecký sbor Paprsek. Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace – kulturní komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru.

 

 

 

Usnesení č. 886

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku o celkové výměře 4,31 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor skaldových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 887

Rada města rozhodla neuzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí AXIS4INFO – součást informačních systémů krajů, měst a obcí. Smlouva se týká účinné podpory malých a středních podnikatelů a rozvoji podnikatelského potenciálu regionu.

 

 

 

Usnesení č. 888

Rada města rozhodla, že se město Vimperk zapojí do Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2006. Jedná se konkrétně o zřízení kamerového systému ve městě. Odpovědným pracovníkem přípravy projektu bude M. Kobrová – odbor IÚ.

 

 

 

Usnesení č. 889

Rada města souhlasí se zapůjčením zvukové aparatury ZO Strany pro otevřenou společnost Vimperk dne 14. 10. 2005 v době od 20,00 – 04,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 890

Rada města souhlasí s využitím volných prostor a budov č. 2522/40 a 2522/30 bývalé ubytovací objekty v areálu U Sloupu za účelem možnosti výcviku a nácviku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Prachatice na období 2005-2006. V případě, že bude rozhodnuto o jiném využití ze strany města, bude výcvik ukončen.

 

 

 

Usnesení č. 891

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 005055-000-00, uzavřené dne 06. 08. 2004 mezi Městem Vimperk a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 892

Rada města vzala na vědomí dopis pana Jana Hanžla ohledně ceny poplatku za svoz TKO a pověřuje starostku města odpovědí na tento dopis.

 

 

 

Usnesení č. 893

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč z prostředků Města Vimperk Střednímu odbornému učilišti, Odbornému učilišti a Učilišti. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů akce „Přebor České republiky stavebních škol – přespolní běh“. Rada města žádá po skončení akce o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.