Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.10.2005

 

 

 

Usnesení č. 856

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 857

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku v rámci záštity hejtmana Jihočeského kraje na zajištění organizace filmového festivalu NaturVision 2005 mezi Městem Vimperk a Jihočeským krajem, České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 858

Rada města schvaluje předložený návrh

-          na složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku a závazků Města Vimperk k 31.12.2005

-          na složení likvidační komise.

 

 

 

Usnesení č. 859

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu – zvýšení objemu rozpočtu na částku 150 928,5 tis. Kč /rozpočtová opatření č. 55 – 56/.

 

 

 

Usnesení č. 860

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení auditu účetnictví projetku CZ 2003/005-095.03.01/0116 Infocentrum ve Vimperku, jejíž předmětem je ověření finančního, účetního a věcného plnění grantové smlouvy a realizace projektu mezi Městem Vimperk a firmou NETTO s.r.o., Praha 3 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 861

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zabezpečení přípravy strážníků městské policie v nástupním osmitýdenním kurzu mezi Městem Vimperk a JUDr. Oldřichem Skarkou, Rožmitál pod Třemšínem, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 862

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku vítězům soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2005 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 863

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v Kaplířově ulici čp. 63 ve Vimperku o celkové výměře 30,62 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 759,47 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 607,56 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 303,79 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 864

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Steinbrenerova  čp. 49 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 10. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 865

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů Města Vimperk uzavřené v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 261 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., ochodní zákoník v platném znění – smluvní strany – Město Vimperk, Český Telecom, a.s., Jihočeské energetika, a.s., Jihočeská plynárenská a.s., 1. JVS, a.s., Povodí Vltavy s.p. Podíl Města na pořízení digitální mapy bude zahrnut do rozpočtu r. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 866

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení, uzavřené dne 01.07.1998 mezi Městem Vimperk a firmou Eurotel Praha, spol. s r.o., dle předložného návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 867

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10002, Pozemkového fondu ČR, a to parcel KN č.  449,  KN č. 1712/3, KN č. 1712/4, KN č. 1712/5, KN č. 1712/6 a KN č. 1712/7 za cenu 4.937,- Kč/rok. Nájemní smlouva je předpokladem pro koupi pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 506 z 5. 9. 2005 a uzavření dalších kupních smluv na uvedené pozemky. Rada města pověřuje starostku města podpisem příslušné nájemní smlouvy.