Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 26.09.2005

 

 

Usnesení č. 834

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19. 09. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 835

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizace akce „Rekonstrukce sportovišť ZŠ TGM ve Vimperku“ firmě SWIETELSKY stavební, s.r.o., České Budějovice, středisko Sušice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 836

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Pivovarská čp. 91 v Pivovarské ulici ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem rekonstrukce domu. Práce budou provedeny v období od 20. 09. 2005 do 11. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 837

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o užití digitálních dat mezi Jihočeským krajem, České Budějovice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověruje starostku města jejím podpisem. Smlouva se týká bezplatného užívání ortofotomapy s aktuálním náletem pro správní území Jihočeského kraje s přesahem jeho hranic.

 

 

 

Usnesení č. 838

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu ve výdajích v částce 167 640,-- Kč /rozp. opatření č. 52-54/.

 

 

 

Usnesení č. 839

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů byt o velikosti 1+1, I.kat. v ulici Karla Weise čp. 398 ve Vimperku a bytem K Rokli čp. 495, Vimperk (3+1, I. kat.).

 

 

 

Usnesení č. 840

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem  Pasovská čp. 151/6, Vimperk a bytem Pasovská čp. 151/8, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 841

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Krátká čp. 207, Vimperk, dle předloženého návrhu (a to na dobu určitou  s platností od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.)

 

 

 

Usnesení č. 842

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 v ulici Čelakovského čp. 352, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 15. 8. 2005 do 14. 8. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.)

 

 

 

Usnesení č. 843

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku do 31. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 844

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 13,95 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 845

Rada města souhlasí se změnou pronajímatele ve smlouvě o pronájmu promítací kabiny v bývalém letním kině ve Vimperku z Města Vimperka na příspěvkovou organizaci města, tj., na Sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení Města Vimperk, se sídlem 1. máje 321, Vimperk s účinností od data převodu tohoto dlouhodobého hmotného majetku na výše uvedenou příspěvkovou organizaci.

 

 

 

Usnesení č. 846

Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné soutěže na návrh podoby městské vlajky a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu její organizací.

 

 

 

Usnesení č. 847

Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Václava Kokšteina, bytem Kostnická 285, Husinec, na funkci člena Dozorčí rady Městských služeb Vimperk, s.r.o., ke dni 21. 09. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 848

Rada města jmenuje do funkce člena Dozorčí rady Městských služeb Vimperk, s.r.o., Mgr. Jana Heřtu, bytem Mírová čp. 434, Vimperk, ke dni 27. 09. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 849

Rada města rozhodla poskytnout Českému rybářskému svazu, místní organizaci Vimperk, finanční příspěvek ve výši 4 780,-- Kč na opravu propustě pod cestou u Křesánovského potoka. Po dokončení akce žádá rada města o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku, tj. 15. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 850

Rada města rozhodla uzavřít smlovu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jejíž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi na stavbu bytového domu „A“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., na straně jedné a společností 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na straně druhé, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 851

Rada města rozhodla uzavřít smlovu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jejíž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi na stavbu bytového domu „B“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., na straně jedné a společností 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na straně druhé, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 852

Rada města rozhodla uzavřít smlovu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jejíž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi na stavbu bytového domu „C“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., na straně jedné a společností 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na straně druhé, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 853

Rada města rozhodla o revokaci usnesení č. 750 ze dne 29. 08. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 854

Rada města rozhodla o navýšení jednoho strážníka pro Městskou policii Vimperk od 01. 10. 2005. Do konce roku 2005 nebude navýšen rozpočet městské policie.

 

 

 

Usnesení č. 855

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000,-- Kč. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu dopravy na mezinárodní festival dechových souborů, který se konal ve dnech 01. - 04. 09. 2005 v polském Leszně, a kterého se účastnil i dechový soubor ZUŠ Vimperk. Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku, tj. do 31. 10. 2005.