Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.09.2005

 

 

 

Usnesení č. 776

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 777

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o prodeji licencí a technické podpoře softwarového produktu číslo 05/VERA/13/SWF/81 mezi společností VERA spol. s r.o., Praha 6 a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 778

Rada města bere na vědomí žádost SKI KLUBU Šumava Vimperk, která se týká pomoci a spolupráce při realizaci veřejného projektu kondičních okruhů v lokalitě Vodník zajištěných umělým sněhem. Rada města vítá tuto aktivitu a v případě potřeby bude nápomocna při jejím uskutečnění.

 

 

 

Usnesení č. 779

Rada města rozhodla uzavřít dohody o spolupráci v oblasti prevence kriminality dle předloženého návrhu a seznamu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 780

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu, jejíž předmětem je pronájem plynárenského zařízení „Stavba 03 – nový STL plynovod pro kotelnu Vimperk“ (STL plynovod IPE D 110 – 588 m) mezi Městem Vimperk a společností Jihočeská plynárenská, a.s., České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 781

Rada města souhlasí s tím, aby trať rally a rychlostní zkoušky 41. Mogul Šumava Rally Klatovy 2006 byly vedeny v obvodu působnosti obce po stejné trase jako v roce 2005, za podmínky použití městského znaku na všech oficiálních dokumentech rallye.

 

 

 

Usnesení č. 782

Rada města souhlasí s provedením opravy opěrné zídky u č.p.11 na rohu ulic Steinbrenerova a Na Baště a pověřuje odbor investic a údržby zařazením akce do rozpočtu na rok 2006.

 

 

 

Usnesení č. 783

Rada města souhlasí s povolením úplné uzavírky a zvláštního užívání ul. Na Stráni, Mírová /za Detvou/ a v obci Výškovice od 19.09.2005 do 31.12.2005 z důvodu opravy komunikací.

 

 

 

Usnesení č. 784

Rada města schvaluje Základní pravidla přidělování vyhrazených parkovacích ZTP a jmenuje komisi pro přidělování vyhrazených parkovacích míst ZTP v tomto složení :

- předsedkyně -    zástupce CZP Prachatice                   - Hana Vlasáková

- členové :      -     zástupce ZO ZP Vimperk   - Anna Hadravová

                                                                                          - Věra Zwettlerová

-           zástupce Města Vimperk - Marcela Kobrová

   - Petr Květoň

 

 

 

Usnesení č. 785

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě s Krajským úřadem – Jihočeským krajem o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 786

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu ve výdajích v částce 796 100,-- Kč (rozp. opatření č. 47 – 51).

 

 

 

Usnesení č. 787

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů o velikosti 1+1, I. kat. ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku a bytem Čelakovského čp. 402, Vimperk (2+1, I. kat.).

 

 

 

Usnesení č. 788

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů. o velikosti 3+1, I. kat. v Mírové ulici čp. 410 ve Vimperku a bytem Karla Weise čp. 394, Vimperk (garsoniéra, I. kat.).

 

 

 

Usnesení č. 789

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách s nájemnicí, trvale bytem Luční 500, Vimperk, za podmínky uhrazení dluhu, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 2 v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku, do 18 měsíců a dohoda o splátkách  bude uzavřena nejpozději do 30. 9. 2005. Dojde-li k porušení byť jedné  měsíční splátky nebo jestliže nebude uhrazen 1 měsíční nájem, bude okamžitě podána žaloba k přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 2 v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku, a to bez  možnosti odvolání.

 

 

 

Usnesení č. 790

Rada města rozhodla o uzavření dohody o splátkách s nájemníkem trvale bytem K Rokli čp. 495, Vimperk, za podmínky uhrazení dluhu, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 16 v  ulici  K Rokli čp. 495 ve Vimperku, do 18 měsíců a dohoda o splátkách  bude uzavřena nejpozději do 30. 9. 2005. Dojde-li k porušení byť jedné  měsíční splátky nebo jestliže nebude uhrazen 1 měsíční nájem, bude okamžitě podána žaloba k přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 16 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, a to bez  možnosti odvolání.

 

 

 

Usnesení č. 791

Rada města souhlasí se zasklením lodžie  v bytě č. 10 v Mírové ulici čp. 407 ve Vimperku na vlastní náklady žadatelky. Při případné demontáži bude fasáda uvedena do původního stavu. 

 

 

 

Usnesení č. 792

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 793

Rada města rozhodla uznat nezbytně nutné náklady na dobudování bytové jednotky č. 4 v ulici 1. máje čp. 74, Vimperk,  v souladu s doporučením MěSD,s.r.o. ve výši 451.907,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 794

Rada města souhlasí s prominutím smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý den prodlení do 30. 9. 2005, která byla ujednána čl. III/1 smlouvy ze dne 11. 5. 2004. 

 

 

 

Usnesení č. 795

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, 1+1, I. Kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 23. 9. 2005  do 22. 9. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 796

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v ulici Luční  čp. 498 ve Vimperku, 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 23. 9. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 797

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v ulici Luční  čp. 498 ve Vimperku, 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 23. 9. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 798

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku, 4+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 23. 9. 2005 za podmínky, že nájemnice uzavře dohodu o přistoupení k části závazku a uhradí dlužnou částku ve výši 51.892,- Kč před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 799

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 23. 9. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 800

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 25 v ulici Mírová  čp. 434 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností nejbližšího termínu po opravě bytu,  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.
 

 

 

Usnesení č. 801

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností nejbližšího termínu po opravě bytu,  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 802

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku dohodou, ke dni 31. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 803

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 26,90 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 197,46 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 804

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část budovy kotelny na st.p.č. 2522/45 o celkové výměře 30 m2 a části střechy za účelem provozování telekomunikačního zařízení a bezdrátového internetu mezi Městem Vimperk a IT Profi, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Lesní 691 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 805

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu na parc. č. 2522/52 včetně manipulační plochy o výměře 832 m2  v areálu bývalých kasáren U Sloupu  dohodou, ke dni 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 806

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům v objektu na parc. č. 2522/29 v areálu bývalých kasáren „U Sloupu“ ve Vimperku se Sborem dobrovolných hasičů Vimperk, Špidrova 107, za účelem zřízení skladu hasičského materiálu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 807

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v I. patře čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 45,45 m2  , za účelem zřízení videopůjčovny. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 197,46 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 10. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 808

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/34 o celkové výměře 428 m2 a manipulační plochu o výměře 1346 m2 v objektu kasáren „U Sloupu“ vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.10.2005 za roční nájemné  ve výši :

-          v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-          v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-          v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vod

      a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok

za účelem zřízení skladových prostor velkoobchodu a maloobchodu materiálu – voda, topení, plyn.

 

 

 

Usnesení č. 809

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/37 o celkové výměře 214 m2  a manupulační plochy 660 m2 v objektu kasáren „U Sloupu“ vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.10.2005 za roční nájemné  ve výši :

-          v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-          v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-          v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vod

      a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok

za účelem zřízení dílny a garáží.

 

 

 

Usnesení č. 810

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/37 o celkové výměře 428 m2 /levá polovina objektu/ a manipulační plochy o výměře 1320 m2 v objektu kasáren „U Sloupu“ vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.10.2005 za roční nájemné  ve výši :

-          v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-          v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-          v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vod

      a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok

za účelem skladu pro osobní automobily.

 

 

 

Usnesení č. 811

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy č. 3005054/9 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pro kabel zřízený v rámci stavby „Vimperk – kabel NN, 1. Máje 128“  společnosti E.ON  Distribuce, a.s. České Budějovice, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, na pozemku  parcely  KN č. 2632  zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001, podle výkresu zpracovaného Milanem Vacovským, projektování elektro, P.O. Box 82, Klatovy, v červenci 2005. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu. Podmínky pro zemní a bourací práce při stavbě budou stanoveny odborem investic a údržby MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 812

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s Prohlášením vlastníka nemovitosti vztahujícího se ke stavbě č. SB-3005-055 „Vimperk – kabel NN, kasárna“  společnosti E.ON  Distribuce, a.s. České Budějovice, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, na pozemcích  parcel  KN č. 2522/1, KN st. č. 2522/12 a KN st. č. 2522/16 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001, podle výkresu č. 2 – Situace NN zpracovaného Milanem Vacovským, projektování elektro, P.O. Box 82, Klatovy, v červenci 2005.

 

 

 

Usnesení č. 813

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 352 v ulici Čelakovského s parcelou  KN st. č. 726 o výměře 416 m2. Bytový dům má celkem 12 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem dvanácti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 811.880,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví,

a to podíl 86/1000 za cenu 69.822,-Kč podíl 71/1000 za cenu 57.644,-Kč podíl 85/1000 za cenu 69.010,-Kč 352, podíl 71/1000 za cenu 57.644,-Kč podíl 88/1000 za cenu 71.445,-Kč podíl 88/1000 za cenu 71.445,-Kč podíl 86/1000 za cenu 69.822,-Kč cenu 67.386,-Kč, podíl 72/1000 za cenu 58.455,-Kč, podíl 84/1000 za cenu 68.198,-Kč, podíl 70/1000 za cenu 56.831,-Kč a podíl 116/1000 za cenu 94.178,-Kč. Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi podílu na domě složí na učet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. Pokud  zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého záměru koupě podílu na domě čp. 352 odstoupí, propadá tato kauce ve výši 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Zájemcům, jejichž návrhy nebudou vybrány, bude složená kauce navrácena.

 

 

 

Usnesení č. 814

Rada města souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parcely KN č. 1860/6  o výměře 653 m2   KN č. 1860/7 o výměře 651 m2, 1860/8 o výměře 645 m2, 1860/9 o výměře 649 m2, 1860/11 o výměře 657 m2,  1860/12 o výměře 669 m2, 1860/13 o výměře 696 m2, 1860/14 o výměře 724 m2,  1860/16 o výměře 734 m2. Pozemky budou složit jako zahrádky a budou prodány za cenu nejméně  ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem na 43,- Kč/m2. Nabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plánů č. 1513-509/2003 a č. 1571-197/2005.  Nabídka bude zveřejněna standardním způsobem po dobu 30 dnů.

 

 

 

Usnesení č. 815

Rada města doporučuje zastupitelstvu uzavřít darovací smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupeným Jaroslavem Flachsem, bytem Smetanova 379, Vimperk. Předmětem daru je movitá věc, motorová stříkačka PS 8.

 

 

 

Usnesení č. 816

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě      týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt garáže na parcele KN st. č. 2522/31 o výměře 488 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 749.232,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/31, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 29.593,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 778.825,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, zaváže se Město Vimperk uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků a geometrického plánu ve výši 3.500,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 817

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě      týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt garáží na parcele KN st. č. 2522/71 o výměře 371 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 577.360,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/71, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 25.643,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 603.003,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, zaváže se Město Vimperk uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků a geometrického plánu v celkové výši 2.333,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 818

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě      , týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :

objekt garáže na parcele KN st. č. 2522/72 o výměře 135 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 210.090,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/72, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 9.331,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 219.421,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků a geometrického plánu ve výši 1.167,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 819

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě      týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt jiná stavba   na parcele KN st. č. 2522/69 o výměře 162 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 250.000,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/69, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 11.480,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 261.480,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků a geometrického plánu v celkové výši 3.500,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 820

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 jako parcela KN č. 2571/2 o výměře 8922 m2, pro provozování zemědělské činnosti.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné činí 0,10 Kč/m2  za rok.

 

 

 

Usnesení č. 821

Rada města souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje ocelové haly s opláštěním včetně podlahových panelů postavené na pozemku KN st. č. 65 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec na listu vlastnictví 10001 s budovou bez čp/če jiná stavba. Předmětem prodeje je samotná hala bez pozemku. Podmínkou prodeje je závazek odstranění haly z pozemku do 30. 6. 2006. Zájemce o koupi nabídne v přihlášce kupní cenu, ke které bude při výběru kupujícího přihlédnuto. Nejnižší výše ceny je nejméně 68.260,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávané nemovitosti ve výši 1.500,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 822

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemkovou parcelu KN č. 1007/1 o celkové výměře 1278 m2 uzavřené 25. 11. 2004. Obsahem dodatku č. 1 je rozšíření strany nájemců a změna bydliště  . Rada pověřuje starostku města podpisem dodatku č. 1.

 

 

 

Usnesení č. 823

Rada města doporučuje prodat podíl 75/1000 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, a to bytového domu čp. 49 ve Steinbrenerově ulici s parcelou  KN st. č. 46 o výměře 634 m2 za cenu 127.700,- Kč. Cena byla nabídnuta jako nejvyšší k nabídce zveřejněné pod č. 4/05.

 

 

 

Usnesení č. 824

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky KN č. 33 a KN st. č. 59 v k. ú. Vimperk v rozsahu podle situace v měřítku 1 : 200, zpracované Ing. Zdeňkem Kolouchem. Předpokladem souhlasu je převzetí odpovědnosti vlastníkem objektu za případné škody na majetku Města Vimperk, životech, zdraví a majetku cizích osob v zasaženém požárně nebezpečném prostoru na výše uvedených parcelách.

 

 

 

Usnesení č. 825

Rada města rozhodla, na základě zjištěné chyby ve výpočtu podílů u domu čp. 366 v ul. Klostermannova, Vimperk, zveřejnit opravený záměr prodeje, přičemž se nemění podmínky celkové ceny určené zastupitelstvem města usnesením č. 498 ze dne 05.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 826

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 06.09.2005 a souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků

-          ve výši 13 000,-- Kč Základní škole TGM Vimperk na pořízení almanachu, plakátů a videdokumentu v souvislosti s pořádáním oslav 75. výročí založení školy, které budou probíhat v týdnu 17.10. – 22.10.2005

-          ve výši 3 000,-- Kč Junáku svazu skautů a skautek ČR Vimperk na pokrytí nákladů akce pro děti „Pevnost arkadia“, která bude uspořádána dne 24.09.2005 na zámeckých arkádách.

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace – kulturní komise. Rada města požaduje po ukončení akcí doložit vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 827

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Bohumilice na opravu statických poruch stropní konstrukce v kostele Nejsvětější Trojice V Bohumilicích.

 

 

 

Usnesení č. 828

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Komunitě pro duchovní rozvoj o.p.s. Čkyně na uspořádání akce „Mateřská čajovna“.

 

 

 

Usnesení č. 829

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000,-- Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Vimperk na zajištění podzimní výstavy drobného zvířectva, která se uskuteční ve dnech 07. – 09.10.2005. Rada města požaduje po ukončení akce doložení výúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 830

Rada města rozhodla o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. N0 402 mezi nájemcem MěKS Vimperk a pronajímatelem firmou Coating CZ, s.r.o., dohodou ke dni 30.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 831

Rada města bere na vědomí zprávu o práci s laserovým radarem zapůjčeným od firmy LAVET pro Městskou policii Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 832

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemníkovi   Čelakovského čp.551o úhradu koupě bytu splátkami.

 

 

 

Usnesení č. 833

Rada města souhlasí s provedením prací na údržbu Křesánovského rybníka a jeho okolí, které zajišťuje Český rybářský svaz, MO Vimperk. Pro poskytnutí finančního příspěvku je nutné vyplnit příslušnou žádost.