Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.09.2005

 

 

 

Usnesení č. 757

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.08.2005

 

 

 

Usnesení č. 758

Rada města uděluje vyjímku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, Klostermannova 365, okr. Prachatice v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto: v I., II. a III. třídě se stanovuje počet dětí na 28. Vyjímka se uděluje na období od 05. září 2005 do 31. srpna 2006.

 

 

 

Usnesení č. 759

Rada města souhlasí s napojením dešťové kanalizace z pozemku, Boubská č.p. 54 na městskou dešťovou kanalizaci. Podmínkou připojení je zřízení šachty v místě napojení a opatření této šachty dešťovou vpustí. Rada města dále souhlasí s připojením pozemku p.č. 981 na komunikaci p.č. 942/1 v k.ú. Boubská.

 

 

 

Usnesení č. 760

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o připojení odběratele k distribuční soustavě pro odběrné místo Turistického informačního střediska, náměstí Svornosti 42 mezi E.ON Energie, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 761

Rada města bere na vědomí zápis z Dozorčí rady Městské správy domů, s.r.o. ze dne 26.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 762

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat.,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 12. 9. 2005  11. 9. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.
 

 

 

Usnesení č. 763

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat.,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 6. 9. 2005 za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o přistoupení k závazku a uhradí dlužnou částku ve výši 30.000,- Kč před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 764

Rada města bere na vědomí nezájem žadatelů o byt č. 3 v ulici Svornosti čp. 81- (dům s pečovatelskou službou) a rozhodla obsadit jej do konce měsíce září vhodným zájemcem.

 

 

 

Usnesení č. 765

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 30.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 766

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 v ulici Mírová čp. 408 Vimperk, dle předloženého návrhu a to na dobu určitou  s platností od 6. 9. 2005 do 5. 9. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného  stanoveného evidenčním listem , který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 767

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 305 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 82,05 m2  s firmou IZO-STAV Vimperk, s.r.o., K Rokli čp. 58, Vimperk,  dohodou ke dni 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 768

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v Boubínské ulici  čp. 223 ve Vimperku o celkové výměře 82,05 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 769

 Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 304 v čp. 223

 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 62,55 m2  s firmou IZO-STAV

 Vimperk, s.r.o., K Rokli čp. 58, Vimperk,  dohodou ke dni 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 770

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v Boubínské  ulici čp. 223 ve Vimperku o celkové výměře 62,55 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 771

Rada města trvá na uhrazení nájemného za měsíc srpen 2005 ve výši 5. 664,- Kč a úroků z prodlení z dlužného nájemného z nebytových prostor č. 305 v čp. 223 v Boubínské ulici  ve Vimperku o celkové výměře 82,05 m2 a za měsíc červenec a srpen 2005 ve výši 14.193,- Kč a úroků z prodlení z dlužného nájemného č. 304 v tomtéž objektu včetně vyúčtování služeb z uvedených nebytových prostor.

 

 

 

Usnesení č. 772

Rada města trvá na uhrazení úroků z prodlení z dlužného nájemného  z nebytových prostor nacházející se v části objektu na parc. č. 2522/34, objektu parc. č. 2522/ 37, objektu parc. č. 2522/41, objektu parc. č. 2522/42, objektu parc. č. 2522/43 v areálu bývalých kasáren U Sloupu, který vznikl společnosti IZO-STAV, s.r.o., K Rokli 58, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 773

Rada města souhlasí s odstraněním pozůstatků autobusové čekárny na hranici parcel

č. 944/1 a 272 v k.ú. Křesánov. Hodnota zbytků konstrukce čekárny bude vyrovnána jejich odvozem a případnou likvidací ze strany žadatelky.

 

 

 

Usnesení č. 774

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je veřejná zakázka „Město Vimperk – oprava místních komunikací“ mezi Městem Vimperk a společností Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 775

Rada města rozhodla ocenit Terezu Huříkovou za získání titulu mistryně světa v cross – country 2005 finanční částkou ve výši 20.000,- Kč a Jiřího Lutovského za vynikající trenérské výsledky finanční částkou ve výši 10.000,- Kč.