Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.08.2005

 

 

 

Usnesení č. 739

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.08.2005

 

 

 

Usnesení č. 740

Rada města  rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v objektu na st.p.č. 2522/25 a části st. p. č. 2522/1 o výměře 1278 m2 pro nesplnění podmínek stanovených nájemní smlouvou, a to v souladu s čl XIV/7.                

 

 

 

Usnesení č. 741

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce části půdních prostor v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku o celkové výměře 15,84 m2 za účelem zřízení 1 obytné místnosti k bytu dle předloženého návrhu. 

 

 

 

Usnesení č. 742

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitostí mezi Městem Vimperk a Nemocnicí Vimperk, o.p.s. za účelem poskytování zdravotnických služeb dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 743

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pro telekomunikační kabel zřízený v rámci stavby J-053-2-1220 Vimperk, Hřbitovní 586, KR, přípoj., společnosti Český Telecom, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, na pozemcích KN č. 1861/1 a KN č. 1861/4 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001, podle výkresu zpracovaného Sdružením PIK Písek, se sídlem Na Houpačkách 624, Písek Ing. Miroslavem Jůzlem, č. zakázky 69705. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 182,- Kč bez daně z přidané hodnoty.  Daň bude připočtena podle předpisů platných v době zřízení břemene. Podmínky pro zemní a bourací práce při případných opravách budou stanoveny odborem investic a údržby MěÚ Vimperk. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení tohoto věcného břemene.

 

 

 

Usnesení č. 744

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku KN č. 942/1 v délce 4,80 m za předpokladu, že stavebník zaplatí jednorázovou náhradu za její umístění ve výši 155,- Kč včetně DPH do 30. 9. 2005. Rada města dále souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemku KN č. 942/1 v k ú. Boubská v rozsahu podle celkové situace stavby v měřítku 1 : 500, zpracované Janem Štefflem, Žižkova 415, Vimperk v srpnu 2005. Předpokladem souhlasu je převzetí odpovědnosti vlastníkem objektu za případné škody na majetku Města Vimperk, životech, zdraví a majetku cizích osob v zasaženém požárně nebezpečném prostoru na výše uvedené parcele.

 

 

 

Usnesení č. 745

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 jako parcela KN č. 1764 o výměře 315 m2 za účelem údržby pozemku – sečení trávy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné činí 100,- Kč  za rok.

 

 

 

Usnesení č. 746

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku KN č. 160 v délce 5,50 m za předpokladu, že stavebník zaplatí jednorázovou náhradu za její umístění ve výši 167,- Kč včetně DPH do 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 747

Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření Městských lesů Vimperk, s.r.o., za I. pololetí 2005 a zápis ze zasedání dozorčí rady Městských lesů Vimperk, s.r.o., ze dne 18.08.2005 .

 

 

 

Usnesení č. 748

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zveřejnění inzerce telefonních čísel do Zlatých stránek na rok 2006 mezi společností MEDIATEL s.r.o., Praha 8 a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 749

Rada města souhlasí se zapůjčením prostoru v areálu bývalých kasáren dne 04.09.2005 Základní kynologické organizaci Vimperk za účelem uskutečnění zkoušky z poslušnosti psů dle Zkušebního řádu Německých ovčáků.

 

 

 

Usnesení č. 750

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Vimperk a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené mezi Městem Vimperk a 1. JVS, a.s., České Budějovice, k 30.09.2005, a to ve smyslu čl. III. bodu 2 této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 751

Rada města bere na vědomí návrh tajemníka MěÚ Vimperk na jmenování výběrové komise ve složení: předsedkyně – Ing. Jana Schererová, členky – Jana Czerwenková, Mgr. Dagrmar Rűckerová, k posouzení výběrového řízení na místo úředníka odboru vnitřních věcí.

 

 

 

Usnesení č. 752

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní  komunikace pro pěší v ulici Kostelní č.p. 97 ve Vimperku z důvodu prověření napojení domu na splaškovou kanalizaci. Práce budou provedeny v období  od 05.09.2005 do 06.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 753

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zakázka na stavební práce “Oprava ulice Karoliny Světlé“ mezi Městem Vimperk a společností STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06  České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 754

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení odběratele k distribuční soustavě, jejíž předmětem je připojení a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu pro stavby „Stavba 2 bytových domů se 14 bytovými jednotkami“ a „Stavba bytového domu se 20 bytovými jednotkami“  mezi Městem Vimperk a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49  České Budějovice zastoupené E.ON Česká republika, a.s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49  České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 755

Rada města, jako valná hromada KVINT Vimperk s.r.o., jmenuje dozorčí radu ve složení: Ing. Josef Kotál, Ing. Jaromír Černý, Ing. Michal Janče, Ing. Petr Bednarčík. František Řehoř.

 

 

 

Usnesení č. 756

Rada města, jako valná hromada Městských služeb Vimperk, s.r.o., jmenuje dozorčí radu ve složení: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Jaroslav Zámečník, Jitka Ernestová, Stanislav Hlava, Ing. Václav Kokštein.