Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.08.2005

 

 

 

Usnesení č. 705

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 706

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení jejíž předmětem je převzetí práv a povinností ze stavebních povolení č.j.: OVÚP 330-57/69-2/04 He ze dne 28. 01. 2004 a VÚP 330-575/676-2/04 He ze dne 27. 04. 2005 vydaných Městským úřadem Vimperk odborem výstavby a ÚP na stavby „Stavba 2 bytových domů se 14 bytovými jednotkami“ a „Stavba bytového domu se 20 bytovými jednotkami“ - kabelové vedení  mezi Městem Vimperk a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49  České Budějovice zastoupené E.ON Česká republika, a.s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49  České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 707

Rada města souhlasí se záborem chodníku v ul. Kaplířova před domem č.p. 63  za účelem  postavení lešení z důvodu opravy fasády a výměny  střešní krytiny, za podmínky, že lešení bude opatřeno ochrannou sítí. Práce budou provedeny v období od 05.09.2005 do 15.10.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 708

Rada města schválila ceník pro Zimní stadion Vimperk na sezonu 2005/2006 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 709

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem Luční čp. 498/24 , Vimperk a Luční čp. 498/7 , Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 710

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, do 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 711

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku do 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 712

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 5 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 za předpokladu dodržení nájemného v souladu s nájemní smlouvou k uvedenému bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 713

Rada města souhlasí s výměnou oken v bytě č. 5 v Klostermannově ulici čp. 358 ve Vimperku, na vlastní náklady žadatelů. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání výměny oken s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 714

Rada města nesouhlasí se snížením poplatku z prodlení,  který vznikl z dlužného nájemného z bytu č. 1 v Luční ulici čp. 500, Vimperk. Dále rada města ponechává na rozhodnutí soudu stanovení výše splátek, kterými bude uhrazen dluh na nájmu výše uvedeného bytu.

 

 

 

Usnesení č. 715

Rada města na základě vyjádření MěSD, s.r.o., nesouhlasí se snížením nájemného z bytu č. bytu 1  v ulici Nad Stadionem čp. 360, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 716

Rada města bere na vědomí záležitosti týkající se korespondence p. Karla Rziepela a odboru HB a schvaluje postup odboru HB. Rada města doporučuje, aby se případnou další korespondencí zabývala sociální kurátorka MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 717

Rada města na základě vyjádření MěSD, s.r.o. trvá na úhradě vyúčtování služeb roku 2004 z nebytových prostor v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, které má nájemník ve výpůjčce za účelem přestavby na bytovou jednotku ve výši 6 946,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 718

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce k části půdních prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 15,84 m2 za účelem zřízení 1 obytné místnosti k bytu, a to za předpokladu předložení projektové dokumentace odbornou firmou a vyjádření statika z důvodu únosnosti stropní konstrukce. Součástí projektové dokumentace musí být požárně bezpečnostní řešení stavby. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2005 do 31.08.2006 (termín pro kolaudaci). Smlouva o výpůjčce bude obsahovat ustanovení, že po ukončení vzájemného započtení investice žadatele oproti nájemnému ve výši 1,5 násobku regulovaného nájemného, bude stanoveno nájemné ve výši v místě a čase obvyklé. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele.

Po  kolaudaci bude žadatel o uvedených úpravách a změně podlahové plochy informovat MěSD,s.r.o. k doplnění pasportu bytu.

 

 

 

 

Usnesení č. 719

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 45,45 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 197,46 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 720

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v objektu na parc.č . 2522/29 v areálu bývalých kasáren „U Sloupu“ ve Vimperku Sboru dobrovolných hasičů Vimperk, za účelem zřízení skladu hasičského materiálu.

 

 

 

Usnesení č. 721

Rada města rozhodla vypůjčit níže uvedené nemovitosti Nemocnici  Vimperk o.p.s., Pivovarská ulice, za účelem poskytování zdravotnických služeb:

část parc. č. 258 (PK st. č. 302, PK st. č. 303, PK st. č. 304, PK st. č. 306, PK č. 1202/1, PK  č. 1202/6, PK č. 1202/10 - ostatní plocha)

parc. stavební č. 261 - zastavěná plocha a nádvoří a garáž na st.p. č. 261

parc. stavební č. 264 - zastavěná plocha a nádvoří a čp. 158 na st.p. č. 264

parc. stavební č. 265 - zastavěná plocha a nádvoří a budova občanské vybavenosti     na st.p. č.265

parc. stavební č. 266 - zastavěná plocha a nádvoří a objekt občanské vybavenosti na st. p. č.266

parc. stavební č. 270 - zastavěná plocha a nádvoří a čp.140 na st. p. č. 270

parc. stavební č. 271 - zastavěná plocha a nádvoří a čp.577 na st. p. č. 271

parc.č. 272 – ostatní plocha

parc. č. 273/1 - ostatní plocha

parc.stavební č. 273/2 - zastavěná plocha a nádvoří a garáž na st.p.č. 273/2

parc. č.  274 - ostatní plocha, komunikace

nebytové prostory v čp. 332 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 72,48 m2.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2005 do 31.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 722

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

Část budovy garáží č. 027 – na stavební parcele číslo 2522/34 – celková výměra nebytových

prostor 428 m2   a manipulační plocha o výměře 1346 m2

Budova garáží a vozidel osobních č. 029 - na stavební parcele číslo 2522/37

celková výměra nebytových prostor 856 m2  a manipulační plocha o výměře 2640 m2

za účelem podnikatelské  činnosti.

 

 

 

Usnesení č. 723

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/16 o celkové výměře 199 m2  v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk, na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.9.2005 za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

d)      v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozování autoškoly.

 

 

 

Usnesení č. 724

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/57 o celkové výměře 357 m2. v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.9.2005 za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem poskytování ubytovací činnosti.

 

 

 

Usnesení č. 725

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/15 o celkové výměře 237 m2 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.9.2005 za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem zřízení skladu a kanceláře.

 

 

 

Usnesení č. 726

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/17 o celkové výměře 237 m2 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem  1.9.2005 za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem zřízení skladových prostor. 

 

 

 

Usnesení č. 727

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 351 v ulici Čelakovského s parcelou  KN st. č. 721 o výměře 464 m2. Bytový dům má celkem 12 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem dvanácti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 816.720,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví,

a to podíl 91/1000 za cenu 74.322,-Kč, podíl 83/1000 za cenu 67.788,-Kč, podíl 97/1000 za cenu 79.222,-Kč, podíl 74/1000 za cenu 60.437,-Kč, podíl 88/1000 za cenu 71.871,-Kč, podíl 74/1000 za cenu 60.437,-Kč, podíl 74/1000 za cenu 60.437,-Kč, podíl 94/1000 za cenu 76.772,-Kč, podíl 74/1000 za cenu 60.437,-Kč, podíl 89/1000 za cenu 72.688,-Kč, podíl 73/1000 za cenu 59.621,-Kč a podíl 89/1000 za cenu 72.688,-Kč. Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi podílu na domě složí na učet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení a po složení této zálohy od svého záměru koupě podílu na domě čp. 351 odstoupí, propadá tato kauce ve výši 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena.     

 

 

 

Usnesení č. 728

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje ocelové haly s opláštěním včetně podlahových panelů postavené na pozemku KN st. č. 65 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec na listu vlastnictví 10001 s budovou bez čp/če jiná stavba, , za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 68.260,-Kč. Kupní cena bude uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku ve výši 1.500,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 729

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parcely KN č. 566/1 o výměře 225 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, pro zahrádkářskou činnost Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 730

Rada města rozhodla zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy k pozemkové parcele KN č. 1007/1 o celkové výměře 1278 m2 uzavřené 25. 11. 2004  Tato změna bude vyjádřena v dodatku č. l k nájemní smlouvě ze dne 25. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 731

Rada města souhlasí s tím, aby dodatek č. 1. k nájemní smlouvě k pozemkové parcele uzavřené 25. 11. 2004 obsahoval změnu čl. VI odst  1) tak že, se ruší jeho původní znění a nahrazuje se novým „stavební povolení bude získáno do 30. 9. 2005“.

 

 

 

Usnesení č. 732

Rada města doplňuje své usnesení č. 623 z 25. 7. 2005 další větou tak, že: “ Rada města dále souhlasí se zřízením vjezdu na pozemku části parcely KN č. 1007/1 dle výkresu celkové situace stavby zpracovaného Janem Štefflem v červnu 2005 a s připojením na komunikaci na parcele  PK 671/1 vše v katastrálním území Vimperk za podmínky dodržení požadavků Služby dopravní policie Policie České republiky, Okresního ředitelství Prachatice.“

 

 

 

Usnesení č. 733

Rada města bere na vědomí neuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Český Telecom, pro telekomunikační akci označenou jako J-033-2-1117, KR, přípoj., protože podle geometrického plánu skutečného vedení č. 108-274/2005, nebyl pozemek KN č. 681/2 v k. ú. Hrabice, který je ve vlastnictví Města Vimperk, touto stavbou dotčen.

 

 

 

Usnesení č. 734

Rada města souhlasí s bezplatnou zápůjčkou zvukové aparatury Obecnímu úřadu Ktiš za účelem konání hasičské soutěže, která proběhne dne 03.09.2005 od 12,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 735

Rada města bere na vědomí poděkování za podporu při Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2005. Dále rada města souhlasí s pořadatelstvím a organizací Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu pro rok 2006 a pověřuje starostku zabezpečením financí na tuto akci.

 

 

 

 

Usnesení č. 736

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 7 500,-- Kč Základní škole TGM Vimperk na oslavy 75. výročí založení školy  - vydání almanachu.

 

 

 

Usnesení č. 737

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 500,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě – okresnímu mysliveckému spolku Prachatice na věcné ceny pro vítěze Kynologické soutěže – Mistrovství Šumavy.

 

 

 

Usnesení č. 738

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout plynárenské zařízení označené jako „Stavba 03 – nový STL plynovod pro kotelnu Vimperk“ společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., Vrbenská 2, 371 47  České Budějovice za účelem užívání energetického zařízení.

Nájemné je stanoveno ve výši 100,00 Kč bez DPH/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (10 let od podpisu nájemní smlouvy) s výpovědní lhůtou 3 měsíce.