Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.08.2005

 

 

 

Usnesení č. 692

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 693

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 podle předloženého návrhu ve výdajích v částce 530 485,- Kč (rozp. opatření č. 26-29).

 

 

 

Usnesení č. 694

Rada města souhlasí s úhradou faktur vystavených Městskou správou domů s.r.o. Vimperk na vyúčtování služeb za rok 2004 v neobsazených nebytových prostorech v částce 186 637,- Kč a v bytech /krátkodobě neobsazených z důvodu technických a provozních/ v částce 57 488,- Kč z provozních nákladů na správu bytového a nebytového fondu.

 

 

 

Usnesení č. 695

Rada města bere na vědomí upozornění finančního odboru na financování smlouvy v rámci INTEREG III A na „Zpracovnání projektové dokumentace na projekt anaerobní stabilizace biodpoadů města“.

 

 

 

Usnesení č. 696

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 180.000,- Kč včetně DPH na provedení opravy fasády a střechy domu v ul. Kaplířova čp. 63 ve Vimperku. Opravy budou provedeny dle plánu oprav pro rok 2005, v předpokládaném temínu od 05.09.2005 do 15.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 697

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 415.004,- včetně DPH na provedení výměny oken v Tovární 255, Vimperk. Výměna oken bude provedena dle plánu oprav pro rok 2005, v předpokládaném termínu od 20.09.2005 do 31.10.2005.

 

 

 

Usnesení č. 698

Rada města schvaluje „Uznání dluhu“ mezi firmou IZO-STAV Vimperk, s.r.o. a Městem Vimperk a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 699

Rada města schvaluje smlouvu o pozáručním servisu a ostatních podmínkách užívání objektového zařízení FA 101a č. smlouvy 741393 a nájemní smlouvu č. 741393 mezi společností Trade FIDES a.s., Sládkova 187/2, 326 00 Plzeň a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 700

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je zakázka na stavební práce „Stavební úpravy separačního dvora odpadů na p. č. 834 (stav.) a přístavba a stavební úpravy skladu na p.č. 836/1 v k.ú. Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností Lesostavby Třeboň a.s., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 701

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zakázka na stavební práce /projektová činnost/ „Ústav sociální péče Domeček ve Vimperku“ mezi Městem Vimperk a společností Atelier LT s.r.o., České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 702

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejímž předmětem je zakázka na stavební práce (projektová činnost) „Ústav sociální péče „Domeček“ ve Vimperku -- SO 05.1 – Kanalizační sběrač včetně přeložky vodovodu a kanalizace podmiňující stavbu a SO 05.3 – Dešťová kanalizace a retenční nádrž část retenční nádrž včetně úpravy potoka“ mezi Městem Vimperk a Ing. Václavem Freudlem – FML – projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01  České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 703

Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Město Vimperk – oprava místních komunikací“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Chýnov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

 

 

 

Usnesení č. 704

Rada města vzala na vědomí informaci o řešení přístupové komunikace k čp. 570 a 208 v ul. Boubínská, Vimperk.