Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.08.2005

 

 

 

Usnesení č. 669

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 670

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mandátní, jejíž předmětem je zajištění inženýrské činnosti na stavbu „Výstavba 20 bytových jednotek – I. etapa, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společnosti LIMEX CB a.s., Praha 8, Pracoviště České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 671

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mandátní, jejíž předmětem je zajištění inženýrské činnosti na stavbu „Výstavba 28 bytových jednotek – I. etapa, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společnosti LIMEX CB a.s., Praha 8, Pracoviště České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 672

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku 1238/3 v k.ú. Vimperk /ulice Špidrova/ ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 673

Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 0003/2005 mezi Městem Vimperk a firmou Meva – CB s.r.o., České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 674

Rada města schvaluje záměr zřídit informační a orientační systém ve Vimperku a souhlasí s předložením návrhu smlouvy firmou namax s.r.o., České Budějovice. Jednáním s firmou namax s.r.o., pověřuje rada města Ing. Michala Jančeho a Janu Vokurkovou.

 

 

 

Usnesení č. 675

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 6 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku /ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk/ s Nemocnicí Vimperk, o.ps., na dobu neurčitou 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

 

 

Usnesení č. 676

Rada města bere na vědomí výpověď ze smlouvy o umístění reklamní tabule /nájem ukončen 31.08.2005/. Rada města upozorňuje na povinnost uvést plochu pod odstraněnou reklamou do původního stavu dle č. V. smlouvy o umístění reaklamní tabule.

 

 

 

Usnesení č. 677

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s rekonstrukcí oplocení pozemku, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako KN č. 225 o výměře 1088 m2, za předpokladu, že oplocení bude schváleno stavebním úřadem.

 

 

 

Usnesení č. 678

Rada města souhlasí s uložením nového telefonního kabelu pro rodinný dům na pozemku KN č. 1861/7 v k. ú. Vimperk do pozemku parcely KN č. 1861/4 v k.ú. Vimperk za předpokladu, že trasa bude vedena dle návrhu odboru investic a údržby MěÚ Vimperk pouze v pozemku KN č. 1861/4 a do pozemku KN č. 1861/1 zasáhne jen v nezbytně nutné míře.

 

 

 

Usnesení č. 679

Rada města bere na vědomí žádost o odložení koupě objektu nabíjecí stanice v bývalých kasárnách U Sloupu s parcelou KN č. 2522/22 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 680

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky KN č. 33 a KN st. č. 59 v k. ú. Vimperk v rozsahu podle situace v měřítku 1 : 500, zpracované společností GAL spol. s. r. o., Stavební a projektová firma, se sídlem Alšova 285, Sušice  v březnu 2005. Předpokladem souhlasu je převzetí odpovědnosti vlastníkem objektu za případné škody na majetku Města Vimperk, životech, zdraví a majetku cizích osob v zasaženém požárně nebezpečném prostoru na výše uvedených parcelách.

 

 

 

Usnesení č. 681

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – pro telekomunikační kabel zřízený v rámci stavby J-043-2-1097 Račov, Mozdok stav s.r.o. ÚPS, přípoj.,  se společností Český Telecom, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, na pozemku KN č. 902/1 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a  k. ú. Křesanov, na LV č. 10001, podle geometrického plánu č. 91-57/2005 zpracovaného společností GEODEST s.r.o. Strakonice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 100,- Kč včetně daně z přidané hodnoty podle předpisů platných v době zřízení břemene. Podmínky pro zemní  a bourací práce při případných opravách budou stanoveny odborem investic a údržby MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 682

Rada města rozhodla ukončit smlouvu o nájmu ze dne 13.7.1998 a dodatku č. 1 ke smlouvě  o nájmu ze dne 10. 2. 2005 na pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec  a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 označené  jako KN st. č. 1783/8 o výměře 34 m2, KN st. č. 1783/9 o výměře 35 m2, KN st. č. 1783/10 o výměře 35 m2, KN st. č. 1783/11 o výměře 34 m2, KN st. č. 1783/12 o výměře 34 m2, KN st. č. 1783/13 o výměře 35 m2, KN st. č. 1783/14 o výměře 34 m2, KN st. č. 1783/15 o výměře 34 m2, KN st. č. 1783/7 o výměře 233 m2, KN č. 1783/1 o výměře 18266 m2, KN č. 1814 o výměře 800 m2, KN č. 1815 o výměře 839 m2, KN č. 1813 o výměře 642 m2, KN č. 1812 o výměře 3407 m2, KN č. 1811 o výměře 561 m2, KN č. 1807/5 o výměře 7268 m2, KN č. 1809/1 o výměře 2866 m2, KN st. č. 1809/2 o výměře 87 m2, část KN č. 1807/2 o výměře 1110 m2 a staveb, tj.   8 chatek a sociální zařízení, vzhledem ke stále se snižujícím  platbám nájemného.

 

 

 

Usnesení č. 683

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 jako parcela KN č. 2571/2 o výměře 8922 m2 za účelem zemědělské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 684

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí č.p. 172 se stavební parcelou KN st. č. 262 o výměře 155 m2 a stavební parcelou KN st. č. 263 o výměře 157 m2 vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví 10001, , za minimální kupní cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 196.440,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem.  Kupní smlouva bude obsahovat závazek předkupního práva ve prospěch prodávajícího.

 

 

 

Usnesení č. 685

Rada města souhlasí s trasou nového telefonního kabelu v parcele KN č. 1238/3 v k. ú. Vimperk, za předpokladu že budou dodrženy podmínky stanovené odborem investic a údržby MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 686

Rada města souhlasí s trasou nového telefonního kabelu v parcelách KN č. 1842/59, 1842/34, 1842/58 s KN st. 2693 v k. ú. Vimperk, za předpokladu že budou dodrženy podmínky stanovené odborem investic a údržby MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 687

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace na Náměstí Svobody u domu čp. 18 ve Vimperku pro instalaci lešení, za podmínky, že lešení bude opatřeno ochrannou sítí. Práce budou provedeny v období od 08.08.2005 do 26.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 688

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Vimperk za období 1 – 7/2005.

 

 

 

Usnesení č. 689

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 303031 ze dne 05.09.2003,

jejímž předmětem je stavba „ZTV pro výstavbu rodinných domů Vimperk, Purkártova ulice“ mezi Městem Vimperk a společností MANE – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., České Budějovice, dle předloženého návrh a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 690

Rada města rozhodla uplatnit nárok na náhradu škody z důvodu porušení smluvních povinností z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 26.10.2004 vůči  firmě ELKOM, se sídlem Štěchovice 57, Volenice, a to ve výši odpovídající rozdílu mezi v citované smlouvě o dílo dohodnutou cenou prací, které musely být provedeny pro dokončení díla v rozsahu dle výše uvedené smlouvy o dílo, a cenou, která byla Městem Vimperk za takové práce skutečně uhrazena pro ukončení smluvních vztahůs firmou – ELKOM společností SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rada města dále rozhodla, že výše uvedený nárok Města Vimperk na náhradu škody bude započten oproti pohledávce  firmy – ELKOM z titulu jím vystavené faktury č. 25010030.

 

 

R2) Změna termínu plnění usnesení – bez usnesení

Termín plnění usnesení č. 554 ze dne 11.07.2005 se prodlužuje do 30.09.2005 – zodpovídá odbor HB

 

 

 

Usnesení č. 691

Rada města jako majitel tepelného hospodářství trvá na provádění všech oprav, úkonů a servisu jak stanoví předaná dokumentace a pověřuje Městské služby Vimperk, s.r.o.,  jako provozovatele zajištěním těchto úkolů.