Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.08.2005

 

 

Usnesení č. 639

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 07. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 640

Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23 v ulici Karla Weise ulici čp. 394 ve Vimperku dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 za předpokladu dodržení nájemného v souladu s nájemní smlouvou k uvedenému bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 641

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v ulici K Rokli  čp. 495 ve Vimperku, 3+1, I. kat,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 2. 8. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 642

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 31 v ulici Mírová  čp. 434 ve Vimperku, 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 2. 8. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 643

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 23 v ulici Karla Weise čp. 398 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 2. 8. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 644

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v ulici Sklářská  čp. 399 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 2. 8. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 645

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 v ulici Pasovská  čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 2. 8. 2005 do 1. 9. 2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 646

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 2. 8. 2005  (za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 647

Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 26. 07. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 648

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu SB-5005-044, Vimperk – kabel NN, p. Presl. Předpokladem uzavření smlouvy je závazek investora, tj. E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 40,- Kč bez DPH. Náhrada bude zaplacena nejpozději do 15 dnů od doručení faktury, která bude zaslána po podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Stavba se bude nacházet na pozemcích KN č. 1263/2 a PK č. 609/1 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 649

Rada města doporučuje, na základě vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství, aby pozemek KN č. 940 v k. ú. Křesanov zůstal ve vlastnictví PF ČR.

 

 

 

Usnesení č. 650

Rada města doplňuje závěr svého usnesení č. 622 z 25. 7. 2005 takto: „……..ve výši min. 100,- Kč/rok.“

 

 

 

Usnesení č. 651

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením sdělovacího kabelu NN v Mírové ulici ve Vimperku v rámci stavby Vimperk – kabelová televize, Elsat na pozemcích KN č. 1842/59, 1842/34, 1842/44, 1842/45 v k.ú. Vimperk. Předpokladem souhlasu je závazek investora, tj. ELSAT, spol. s r. o., České Budějovice, Bezdrevská 1082/9,  k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 7.220,- Kč bez DPH. Náhrada bude zaplacena nejpozději do 15 dnů od doručení faktury, která bude zaslána do 30. 9. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 652

Rada města pověřuje odbor HB zajištěním návrhu nájemní smlouvy části parcely KN č. 1515 v k.ú. Vimperk a místostarostu města jednáním o budoucí koupi  parcel KN č. 1515 a KN č. 1516 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 653

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001, tam označeného jako KN č. 1860/10 o výměře 648 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem č. 1962/2004 ve výši 27.860,- Kč a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.841,- Kč Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plánů č. 1513-509/2003 a 1571-197/2005.

 

 

 

Usnesení č. 654

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001, tam označeného jako KN č. 1860/11 o výměře 657 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem posudkem č. 1962/2004 ve výši 28.250,- Kč a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.841,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plánů č. 1513-509/2003 a 1571-197/2005.

 

 

 

Usnesení č. 655

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001, tam označeného jako KN č. 1860/15, jeho část dle geometrického plánu č. 1571-197/2005, zpracovaného geodetickou kanceláří Prachatice v červnu 2005, označená jako parc č. 1860/15 o výměře 730 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem č. 1962/2004 ve výši 31.390,- Kč a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.841,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plánů č. 1513-509/2003 a 1571-197/2005.

 

 

 

Usnesení č. 656

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém č. 10001, tam označeného jako KN č. 1860/16, jeho část dle geometrického plánu č. 1571-197/2005, zpracovaného geodetickou kanceláří Prachatice v červnu 2005, označená jako parc č. 1860/16 o výměře 734 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem č. 1962/2004 ve výši 31.562,- Kč a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.841,- Kč. S parcelou je spojen závazek údržby sousedního pozemku v majetku města, tj. parcely KN č. 1860/17 v k.ú. Vimperk, která slouží k přístupu na horní části zahrádek. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plánů č. 1513-509/2003 a 1571-197/2005.

 

 

 

Usnesení č. 657

Rada města ukládá finančnímu odboru zpracovat návrh rozpočtového  opatření rozpočtu výdajů v části odboru HB, a to snížení položky 3639 6130 382 – nákup pozemků o 320 tis. Kč a zvýšení položky 3639 5169 382 – ostatní služby o 320  tis. Kč. Toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva Města Vimperk s tím, že rozpočtové opatření doporučuje schválit.

 

 

 

Usnesení č. 658

Rada města na základě doporučení Městských služeb Vimperk, s.r.o. navrhuje firmě IZO-STAV, s.r.o., K Rokli čp. 58, Vimperk, ukončení nájmu k nebytovým prostorům v objektu na st. p. č. 2522/34 o celkové výměře 428 m2, v objektu na st. p. č. 2522/37 o celkové výměře 856 m2 a části ost. plochy na parc. č. 2522/65 o výměře 1346 m2 a 2640 m2 dohodou ke dni 31. 8. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 659

Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků pro obec Stachy, ke kterým došlo porušením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž skutková podstata je vymezena § 23 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Usnesení č. 660

Rada města bere na vědomí zprávu Farní charity Vimperk o výsledcích hospodaření pečovatelské služby za I. pololetí 2005.

 

 

 

Usnesení č. 661

Rada města rozhodla předložit žádost Romana Szpuka o finanční příspěvek kulturní komisi k posouzení.

 

 

 

Usnesení č. 662

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000,-- Kč z grantu Nemovité kulturní památky na provedení výměny střešní krytiny na objektu čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 663

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí finančních prostředků ve výši 74.000,-- Kč z grantu Nemovité kulturní památky na provedení  opravy vnitřního zdiva bašty nad Pivovarskou ulicí ve Vimperku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 664

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu „Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“ a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 665

Rada města souhlasí s provozováním veřejné satelitní televizní produkce v provozovně Restaurace RAFANDA, Klostermannova 367, Vimperk /nájemce Jaroslava Wolfová, bytem Mírová čp. 409, Vimperk/.

 

 

 

Usnesení č. 666

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Šumavan Vimperk – oddílu kopané, na nákup věcných cen a vyplacení rozhodčích při turnaji „Šumavský pohár“, konaný dne 30. 07. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 667

Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 29. 06. 2005 a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvky oddílům a klubům dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 668

Rada města vzala na vědomí ústní informaci starostky o počtu zaměstnanců Městské policie Vimperk. Rada města žádá o předložení zprávy o činnosti městské policie a dalšího personálního obsazení.