Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.07.2005

 

 

Usnesení č. 617

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18. 07. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 618

Rada města bere na vědomí informaci o připravovaném radonovém průzkumu na území města Vimperk a pověřuje pana Petra Květoně, Luční 501, Vimperk zajištěním průzkumu dle hlavních zásad Krajského úřadu.

 

 

 

Usnesení č. 619

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  uzavřít kupní smlouvu, na jejíž základě Město Vimperk odkoupí od PF ČR za kupní cenu Kč 57.310,- pozemky KN č.449 a KN č.1712/3 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 620

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemků KN č. 783 a KN č. 2165/1 v k.ú. Vimperk za cenu Kč 104.230,- .

 

 

 

Usnesení č. 621

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s oplocením pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví  č. 10001, tam označeného jako KN č. 1764 o výměře 315 m2, jeho budoucím nájemcem  za předpokladu, že budou splněny následující podmínky. Zástupcům Města Vimperk a provozovatele vodovodu bude umožněn kdykoliv přístup na tento pozemek,  oplocení nebude znesnadňovat zimní údržbu komunikace a bude schváleno stavebním úřadem.

 

 

 

Usnesení č. 622

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 jako parcela KN č. 1764 o výměře 315 m2, za účelem údržby pozemku – sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné činí 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 623

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se záměrem  stavby rodinného domu na parcele KN č. 1007/1, kůlny na KN č. 1007/5, vše v k.ú. Vimperk. Tyto  pozemky  má stavebník pronajaty  od města pro výstavbu rodinného domu. Předpokladem souhlasu je splnění podmínky, že stavbou nedojde ke zhoršení stavu v zastínění oken v západním štítu budovy na parcele KN st. č. 1011/1, která je knihovnou města.  Dále rada souhlasí s umístěním přípojek vodovodní a kanalizační  na parcelách KN č. 1011/2,  PK st. č. 475  a  PK č. 671/1 v k.ú. Vimperk za předpokladu, že stavebník  zaplatí jednorázovou úhradu za jejich umístění po stanovení její výše soudním znalcem do 30 dnů od seznámení s její výší. Rada města rovněž nemá námitek proti odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na části parcely KN č. 1007/1 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 624

Rada  města  rozhodla nezabývat  se  žádostí nájemníka,  trvale  bytem

Klostermannova čp. 358,  Vimperk,  o souhlas k podnájmu bytu, do  uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk (poplatky za odpad, atd.)

 

 

 

Usnesení č. 625

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, do 31. 07. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 626

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, do 15. 08. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 627

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, do  31. 12. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.

 

 

 

Usnesení č. 628

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku do 31. 07. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.

 

 

 

Usnesení č. 629

Rada města souhlasí s rozšířením podnikání (prodej textilního zboží) v nebytových prostorech v ulici Pivovarská čp. 102 ve Vimperku. Změnu účelu užívání nebytových prostor si zajistí na vlastní náklady nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 630

Rada města rozhodla pronajmout část budovy kotelny č. 011 na st. p. č. 2522/45 o celkové výměře 30 m2  v objektu kasáren U Sloupu ve prospěch nájemce IT PROFI, s.r.o. se sídlem Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, na dobu určitou dva roky počínaje dnem 01. 08. 2005 za roční nájemné  ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok, za účelem provozování telekomunikačního zařízení a bezdrátového internetu.

 

 

 

Usnesení č. 631

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1. 3. 2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

Budova požární stanice a zbrojnice č. 017 – na stavební parcele číslo 2522/15 – celková výměra nebytových prostor 237 m2 – určena pro zřízení drobné provozovny, dílny, skladu. 

Budova požární stanice a zbrojnice č. 018 – na stavební parcele číslo 2522/16 – celková výměra nebytových prostor 199 m2  - určena pro zřízení dílny skladu.

Budova pro skladování produktů ostatních č. 067 - na stavební parcele číslo 2522/17

celková výměra nebytových prostor 534,60 m2 určena pro zřízení drobné provozovny, skladu, dílny. 

Budova ubytovny na stavební parcele číslo 2522/57 – celková výměra nebytových prostor 357 m2  za účelem poskytování ubytovací činnosti.

 

 

 

Usnesení č. 632

Rada Města navrhuje ukončení nájmu nebytových prostor v Kaplířově ulici čp. 63 o celkové výměře 30,62 m2 ve Vimperku dohodou, ke dni 15. 8. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 633

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v Kaplířově ulici čp. 63 ve Vimperku o celkové výměře 30,62 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 759,47 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 607,56 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 303,79 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 634

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2004, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Výstavba 20 bytových jednotek – I. etapa, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, spol. s r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 635

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2004, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Výstavba 28 bytových jednotek – II. etapa, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, spol. s r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 636

Rada města souhlasí se zněním smlouvy s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce sportovišť ZŠ TGM Vimperk“ a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 637

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Vimperk a MěS Vimperk, s.r.o., jejíž předmětem je monitor – Sectrum 5 Glr + AOG COLOR MONITOR, FCCD ID: ARSCM569P a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 638

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu ve výdajích v částce 169 000,-- Kč /rozp. opatření č. 23 – 25/.

 

 

 

Oprava tiskové chyby v zápisu ze dne 11. 07. 2005: v usnesení č. 577 se doplňuje poslední věta slovy „nebytové prostory v čp. 332 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 72,48 m2