Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.07.2005

 

 

 

Usnesení č. 582

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 583

Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180, okr. Prachatice v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto: ve II. a III. třídě se stanovuje počet dětí na 28. Výjimka se uděluje na období od 1. září 2005 do 31. srpna 2006.

 

 

 

Usnesení č. 584

Rada města bere na vědomí výsledky kontroly a hodnocení výchovně vzdělávací činnosti na Základní škole T.G.M. Vimperk, 1. máje 268, okr. Prachatice, provedené Českou školní inspekcí ve dnech 04.-07. dubna 2005.

 

 

 

Usnesení č. 585

Rada města bere na vědomí stav pohledávek z hlavní a hospodářské činnosti města Vimperk k 30.06.2005 ve výši 12 659 496,05 Kč.

 

 

 

Usnesení č. 586

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 ve výdajích dle předloženého návrhu v částce 78 000,- Kč (rozpočtové opatření č. 22)

 

 

 

Usnesení č. 587

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 102 v ulici Pivovarská s parcelou KN st. č. 383 o výměře 482 m2. Bytový dům má celkem čtyři bytové jednotky a jeden nebytový prostor a prodává se s právním závazkem čtyř nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám a jedné nájemní smlouvy  k nebytovému prostoru za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 868.290,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví,

 Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci   o koupi podílu na domě složí na účet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení a po složení této zálohy od svého záměru koupě podílu na domě čp. 102 odstoupí, propadá tato kauce ve výši 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena.

 

 

 

Usnesení č. 588

Rada města rozhodla odložit zveřejnění záměru prodeje části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001, tam označeného jako parcela KN č. 836/1, její část o výměře 141 m2, vzhledem k tomu, že uchazeč o její koupi má finanční závazky k Městu Vimperk. Jejich úhradu  požaduje město do 31. 07. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 589

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku KN č. 566/1 o výměře 81 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, pro zahrádkářskou činnost. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 590

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – pro telekomunikační kabel zřízený v rámci stavby J-023-2-0038 Přípojka ISDN2, Vimperská masna, a.s.,  společnosti Český Telecom, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5,  na pozemku KN č. 939 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a  k. ú. Pravětín, na LV č. 10001, podle geometrického plánu č. 121-110/2004 zpracovaného Geodetickou kanceláří Mario Pospíšil České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 100,- Kč včetně daně z přidané hodnoty podle předpisů platných v době zřízení břemene. Podmínky pro zemní  a bourací práce při případných opravách budou stanoveny odborem investic a údržby  MěÚ Vimperk. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o zřízení tohoto věcného břemene.

 

 

 

Usnesení č. 591

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru na chodník v ulici Sadová a Kaplířova, na pozemku KN č. 72        a KN č. 73 v k. ú. Vimperk v rozsahu podle situace v měřítku 1 : 50, zpracované společností ONDRICH, Projektová činnost ve výstavbě, Pod Homolkou 11, Vimperk v květnu 2005. Předpokladem souhlasu je převzetí odpovědnosti vlastníkem objektu za případné škody na majetku Města Vimperk, životech, zdraví a majetku cizích osob v zasaženém požárně nebezpečném prostoru na výše uvedených parcelách.

 

 

 

Usnesení č. 592

Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města záměr zveřejnění prodeje domu

čp. 366 v Klostermanově ulici.

 

 

 

Usnesení č. 593

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit část půdního prostoru o celkové výměře 15,84 m2 v ulici 1. máje čp. 74 za účelem zřízení  1 obytné místnosti  . Rekonstrukce bude provedena na vlastní náklady žadatele.

 

 

 

Usnesení č. 594

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 5 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku, dle předloženého návrhu a na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 595

Rada města nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného z bytu č. 16 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 596

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemnice, trvale bytem  Mírová čp. 407, Vimperk, o přerušení soudního řízení a úhradu dlužné částky formou měsíčních splátek do doby uhrazení dlužného nájemného a vyúčtování služeb z bytu č. 16 v Mírové ulici ve Vimperku v celkové výši 13.877,- Kč a to nejpozději do 31. 7. 2005. Nebude-li výše uvedená dlužná částka v termínu uhrazena, bude Město Vimperk pokračovat v soudním řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Dojde-li k uhrazení dlužné částky na nájmu a vyúčtování služeb do 31. 7. 2005, bude se žádostí rada města opětovně zabývat.     

 

 

 

Usnesení č. 597

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 28 v ulici Mírová čp. 432, Vimperk, za podmínky, že nájemníci uzavřou dohodu o splátkách nejpozději do 31. 7. 2005 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení  ve výši 13.571,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 21.914,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 598

Rada  města   souhlasí   v souladu  s   § 719    občanského     zákoníku    s   uzavřením

podnájemní   smlouvy      bytu  č.  16 v   ulici   Mírová  čp.  428,  Vimperk, 1+1, I. kat.   dle předloženého  návrhu  a  to  na  dobu  určitou  s platností  od  1.  8. 2005    do 31. 7. 2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 599

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 6 ve Výškovicích čp. 17 do 31.12.2005  za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě k bytu.

 

 

 

Usnesení č. 600

Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí ve Vimperku k 30.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 601

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí občana D.L.do doby uhrazení  veškerých závazků vůči Městu Vimperk (poplatek za odpad, atd.)    

 

 

 

Usnesení č. 602

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Ing. Ivanem Bublíkem, Patočkova 39, Praha 6 – nájemcem nebytových prostory v čp. 63 v Kaplířově ulici ve Vimperku o celkové výměře 82,86 m2 (provozování rychlého občerstvení) a podnájemcem p. Tomášem Gabauerem, trvale bytem Karla Weise čp. 394, Vimperk, na dobu určitou do 31. 5. 2006. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 603

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v nebytových prostorech v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 109,03 m2 dle předloženého návrhu, nájemce uvedených nebytových prostor. Stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatelky. Dále rada města upozorňuje na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.   

 

 

 

Usnesení č. 604

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 14.07.2005 a pověřuje odbor investic a údržby realizací bodů č. 2, 3, 4, 7 a 10 z tohoto zápisu.

 

 

 

Usnesení č. 605

Rada města odvolává pana Jaromíra Hudce z funkce člena dopravní komise od 18.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 606

Rada města jmenuje pana Petra Květoně na funkci zástupce předsedy dopravní komise s platností od 18.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 607

Rada města jmenuje pana Jaromíra Šebánka za člena dopravní komise od 18.07.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 608

Rada města rozhodla na základě doporučení dopravní komise ocenit Základní školu Šumavské Hoštice za reprezentaci Vimperska při dopravních soutěžích mladých cyklistů v roce 2005 peněžitým darem ve výši 5.000 Kč.

 

 

 

Usnesení č. 609

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města, schválených usnesením RM č. 855/2004.

 

 

 

Usnesení č. 610

Rada města schvaluje předložené smlouvy na vzdělávací kurz – správní řád, kterého se zúčastní Zdeněk Ženíšek – tajemník, Ing. Jana Schererová – vedoucí vnitřních věcí, Pavel Filip – referent pro krizové stavy a Jana Czerwenková – matrikářka. Rada města pověřuje starostku podpisem smluv.

 

 

 

Usnesení č. 611

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. VS-Jč-02-00368 mezi Českým Telecomem a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk o poskytování hlasového řešení a cenových podmínek služeb veřejné telefonní sítě Městského úřadu Vimperk s platností od 01.08.2005 a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 612

Rada města projednala a vzala na vědomí návrh  smlouvy o smlouvě budoucí kupní o odkoupení budovy Českého Telecomu mezi Městem Vimperk a Českým Telecomem a.s. a předkládá uvedený návrh smlouvy ke schválení Zastupitelstvu města. Rada města návrh smlouvy doporučuje Zastupitelstvu města schválit.

 

 

 

Usnesení č. 613

Rada města na základě výzvy k podání nabídky na stavební práce ze dne 09. 06. 2005 rozhodla zadat pouze část zakázky „Stavební úpravy separačního dvora odpadů na p.č. 834 (stav.) a přístavba a stavební úpravy skladu na p.č. 836/1 v k.ú. Vimperk“ a to objekt č. 1 – stavební úpravy separačního dvora odpadů na p.č. 834 (stav.).

Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila hodnotící komise na zakázku na stavební práce „Stavební úpravy separačního dvora odpadů na p.č. 834 (stav.) a přístavba a stavební úpravy skladu na p.č. 836/1 v k.ú. Vimperk“ rozhodla přidělit část výše uvedené zakázky uchazeči Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Znojemská 826/64, 586 01  Jihlava, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

 

 

 

Usnesení č. 614

Rada města schvaluje Dohodu o realizaci náhradní výsadby mezi Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou KOTLE-MONT a.s., Českomoravská 18, Praha 9 a pověřuje starostku města jejím podpisem a Ing. Josefa Kotála, vedoucího odboru ŽP, za její realizaci.

 

 

 

Usnesení č. 615

Rada města, jako valná hromada společnosti KVINT, s.r.o. Vimperk, odvolává k 31.07.2005 dozorčí radu společnosti KVINT, s.r.o. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 616

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provozování nápojových automatů č. A 011/2005 St uzavřenou mezi Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a firmou AUTIC a.s., Branická 47, 147 00 Praha 4. Nápojový automat bude umístěn v prostorách Turistického informačního střediska na Náměstí Svobody čp. 42. Rada města  pověřuje starostku města jejím podpisem.