Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.07.2005

 

 

 

Usnesení č. 546

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 547

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace na Náměstí Svobody čp. 7 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domu. Práce budou provedeny v období od 01.07.2005 do 31.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 548

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnou Cukrárna – vinotéka v Pivovarské ulici čp. 115 ve Vimperku, v období od 01.07.2005 do 31.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 549

Rada města souhlasí s novým svislým dopravním značením v ul. Sklářská ve Vimperku z důvodu přístupnosti sběrného dvora.

 

 

 

Usnesení č. 550

Rada města rozhodla o revokaci usnesení č. 14 ze dne 13.01.2003. Rada města žádá dopravní komisi o návrh řešení dopravní situace v ulicích Kaplířova a Pasovská.

 

 

 

Usnesení č. 551

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce studené vody a odvádění odpadních vod od 15.07.2005 mezi Městskými službami Vimperk, s.r.o., a Městem Vimperk a nájemcem Milanem Dutkou a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 552

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření Městských služeb Vimperk, s.r.o., za kalendářní rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 553

Rada města stanovuje poplatek za propagaci ubytovacího zařízení Chata Boubská

v  období červen 2005 – prosinec 2005 poměrnou částí z roční částky 240,- Kč na

140,-- Kč za 7 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 554

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 406 v ulici Mírová s parcelou  KN st. č. 2648 o výměře 256 m2. Bytový dům má celkem 6 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem šesti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 494.250,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví. Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi podílu na domě složí na učet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého záměru koupě podílu na domě čp. 406 odstoupí, propadá tato kauce ve výši 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena.

 

 

 

Usnesení č. 555

Rada města rozhodla zveřejnit  nabídku prodeje podílu 75/1000  nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, a to bytového domu čp. 49 ve Steinbrenerově ulici s parcelou  KN st. č. 46 o výměře 634 m2 formou obálkové metody.

Bytový dům má celkem 8 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem sedmi nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám. Jedna bytová jednotka je v současné době užívána bez právního důvodu. Cena dle znaleckého posudku je požadována jako cena minimální.

Nabízený podíl  činí 75/1000 nemovitostí uvedených výše za cenu nejméně  43.559,- Kč splatnou v celé výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem.

Nabídky ke koupi se budou přijímat v podatelně Městského úřadu Vimperk v průběhu zveřejnění nabídky na jeho úřední desce, nejpozději poslední den zveřejnění.

 

 

 

Usnesení č. 556

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 358 v ulici Klostermannova s parcelou  KN st. č. 724 o výměře 401 m2. Bytový dům má celkem 12 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem dvanácti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 900.640,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví.

 Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi podílu na domě složí na učet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na zveřejněný záměr, kauci ve výši 5000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte úspěšným žadatelům od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého záměru koupě podílu na domě čp. 358 odstoupí, propadá tato kauce ve výši 5000,- Kč ve prospěch Města Vimperk. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena.

 

 

 

Usnesení č. 557

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků zapsaných u katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parcela ve zjednodušené evidenci PK č. 717/1 díl 6 o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 1564-66/2005 zhotoveného zeměměřickou kanceláří GEODEST Strakonice parc.č. 980/7 a parcela PK č. 717/1 díl 5 o výměře 14 m2,  dle stejného geometrického plánu parc.č. 980/6. Jedná se o pozemky využité jako ostatní komunikace u vjezdu do areálu prodejny Lidl ve Vimperku. V kupní smlouvě bude na prodávaný pozemek zřízeno věcné předkupní právo ve prospěch Města Vimperk.  Kupní cena je minimálně 1000,- Kč/m2 a  bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 558

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN č. 566/1 o výměře 225 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, pro zahrádkářskou činnost. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 559

Rada města nemá námitky proti výstavbě obchodního objektu v této oblasti na parcele KN č. 1842/2 v k.ú. Vimperk. Vzhledem k neurčitosti záměru žadatele nelze souhlas jednoznačně vyjádřit. Prodej pozemku by se uskutečnil po kolaudaci objektu, po dobu výstavby by byl pozemek pronajat. V případě zájmu očekává rada města konkrétní nabídku.

 

 

 

Usnesení č. 560

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu se Základní uměleckou školou Vimperk, se sídlem Smetanova 405 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Předmětem daru je movitá věc, hudební nástroj – křídlo, které je používáno pro výuku dětí

 

 

 

Usnesení č. 561

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – anaerobní stabilizace bioodpadů města Vimperk pomocí technologie suché fermentace o změně termínu předání s firmou Bioprofit, s.r.o., Lišov a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 562

Rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím 15 ks silničních panelů firmě 1. JVS, a.s., České Budějovice, na rozšíření komunikace v areálu ČOV Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 563

Rada města schvaluje odpověď města na zřízení přírodní rezervace v lokalitách Radost I a Radost II.

 

 

 

Usnesení č. 564

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.j.: OIS – 396/2005 movitého majetku k zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a dopravně správních evidencí mezi ČR – Ministerstvem vnitra, Praha a Městem Vimperk a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 565

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A týkající se „Zpracování projektové dokumentace na projekt anaerobní stabilizace biodpadů města“ s ČR – Ministerstvem pro místní rozvoj dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 566

Rada města rozhodla ocenit sportovní výsledky Oliny Samadovské za vynikající reprezentaci   města   v běhu   na   lyžích    sezóna  2004/2005  peněžitým  darem ve výši

10 000,-- Kč. Ocenění bude provedeno na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Odměna bude vyplacena z kapitoly – příspěvky RM a ZM.

 

 

 

Usnesení č. 567

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů bytem Mírová čp. 428, Vimperk a bytem v ulici Mírová čp. 432, Vimperk – garsoniéra, I. kat. 

 

 

 

Usnesení č. 568

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 ve Výškovicích čp. 17 do 30. 6. 2006  .

 

 

 

Usnesení č. 569

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 v Cejsicích čp. 14 do 30. 6. 2006  .

 

 

 

Usnesení č. 570

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 7 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk) na dobu určitou s platností od 15. 7. 2005 do 14. 7. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 571

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 65.300,- Kč na opravu koupelny v čp. 57 v Kostelní ulici ve Vimperku v bytě č. 1.

 

 

 

Usnesení č. 572

Rada města souhlasí s rozšířením podnikání (kursy orientálního tance) podnikatelky trvale bytem Mírová čp. 459, Vimperk, v nebytových prostorech v ulici 1. máje čp. 144 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 573

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v objektu čp. 158 v Pivovarské ulici ve Vimperku, který je ve výpůjčce Nemocnice Vimperk,o.p.s., dle předloženého návrhu. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 574

Rada města rozhodla  pronajmout nebytové prostory v  čp. 367 v Klostermannnově ulici ve Vimperku  v přízemí o celkové výměře 109,03 m2 za účelem provozování restaurace.  Nájemné je stanoveno v nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč/m2/rok, u prostor skladových 303,79 Kč a u prostor ostatních 151,89 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 7. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 575

Rada města revokuje své usnesení č. 400 ze dne 16.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 576

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce mezi městem Vimperk a Nemocnicí Vimperk, o.p.s. ze dne 19. 2. 2001 dohodou ke dne 31.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 576

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 332 v ulici Pivovarská ve Vimperku dohodou, ke dni 31. 8. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 577

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit níže uvedené nemovitosti Nemocnici  Vimperk o.p.s., Pivovarská ulice, za účelem poskytování zdravotnických služeb /kromě parc. stavební č. 262, 263 – zastavěná plocha a nádvoří a čp. 172 na st. p. č. 262,263 – vzhledem k tomu, že jsou tyto nemovitosti určeny k prodeji a zastupitelstvo města dosud nerozhodlo/:

část parc. č. 258 (PK st. č. 302, PK st. č. 303, PK st. č. 304, PK st. č. 306, PK č. 1202/1, PK  č. 1202/6, PK č. 1202/10 - ostatní plocha)

            parc. stavební č. 261 - zastavěná plocha a nádvoří a garáž na st.p. č. 261

parc. stavební č. 264 - zastavěná plocha a nádvoří a čp. 158 na st.p. č. 264

parc. stavební č. 265 - zastavěná plocha a nádvoří a budova občanské vybavenosti     na st.p. č.265

parc. stavební č. 266 - zastavěná plocha a nádvoří a objekt občanské vybavenosti na st. p. č.266

parc. stavební č. 270 - zastavěná plocha a nádvoří a čp.140 na st. p. č. 270

parc. stavební č. 271 - zastavěná plocha a nádvoří a čp.577 na st. p. č. 271

            parc.č. 272 – ostatní plocha

parc. č. 273/1 - ostatní plocha

parc.stavební č. 273/2 - zastavěná plocha a nádvoří a garáž na st.p.č. 273/2

            parc. č.  274 - ostatní plocha, komunikace

 

 

 

Usnesení č. 578

Rada města bere na vědomí dopis Z. Kutila a P. Ondřicha ze dne 27.06.2005 a upozorňuje, situace byla již vyřešena usnesením č. 550.

 

 

 

 

Usnesení č. 579

Rada města bere na vědomí dopis R. Kovaříka ze dne 27.06.2005 a pověřuje starostku města odpovědí.

 

 

 

Usnesení č. 580

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace před čp. 91 v ulici Pivovarská ve Vimperku, a to pro potřeby umístění velkoobjemového kontejneru na odpad ve dnech 18. – 27.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 581

Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a protokolu o jednání hodnotící komise – kontrola kvalifikace zájemců, který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Město Vimperk – oprava místních komunikací“ rozhodla :

 

a)      vyloučit zájemce č. 1 – ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01  Strakonice

z důvodu porušení § 30, bod c) zákona,

 

b)      vyzvat zájemce

3 - ČNES dopravní stavby a.s., M.Horákové 2764,272 01 Kladno , IČ 47781734,

5 – AGAMA  TÁBOR  s.r.o., Šlikova 1429,390 02 Tábor, IČ 25176099,

7 – DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ 26071584,

8 – MAX BÖGL & JOSEF KRÝSL, stavební firma, výroba prefabrikátů a kamenolomy, Plzeň – Dobřany, kom. spol., lom Hamr, 342 01  Sušice, IČ  49790323,

9 – PEZESTAV  s.r.o., Fügnerova  742, 390 02 Tábor, IČ 26069792,

k podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku,

 

c)      odmítnout zájemce

4 – STRABAG  a.s. se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

6 – SWIETELSKY  stavební  s.r.o., Pražská  tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599

10 -  Stavby silnic  a železnic , a.s., Národní třída 10, 113  19 Praha 1, IČ 45274924,

z důvodu omezení počtu uchazečů.