Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.06.2005

 

 

 

Usnesení č. 520

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 20.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 521

Rada města souhlasí s provedením nutné dílčí opravy vybraných konstrukčních prvků u rybníka Vodník. Předpokladem realizace je zajištění nutných finančních prostředků z rozpočtu města a finanční spoluúčast vlastníka rybníku Vodník ve výši 1/3 nákladů opravy.

 

 

 

Usnesení č. 522

Rada města souhlasí s použitím městského znaku firmě Vimperská masna a.s., který bude umístěn na exportním prospektu firmy a na jejích webových stránkách.

 

 

 

Usnesení č. 523

Rada města rozhodla na základě příslušných ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí přidělit zakázku na službu „Poskytnutí bankovního úvěru“ uchazeči Československá obchodní banka, a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, 383 01 Prachatice.

 

 

 

Usnesení č. 524

Rada města souhlasí s konáním skautského stanového tábora Junáka, středisko „Bílý Albatros“, Praha 7, v době od 01.07. – 30.07.2005, za předpokladu souhlasu Správy NP a CHKO Šumava a dodržení všech nařízení týkající se ochrany přírody.

 

 

 

Usnesení č. 525

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny za období 1-5/2005.

 

 

 

Usnesení č. 526

Rada města bere na vědomí materiál Městské knihovny Prachatice – Regionální středisko knihovnicko informačních služeb týkající se činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 527

Rada města bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 07.06.2005 a na návrh kulturní komise přiděluje příspěvky kulturním spolkům a sdružením takto:

·           10.000,- Kč – ČHS Praha na úhradu honorářů na Letní škole žesťů v termínu od 01.07.-09.07.2005

·           10.000,- Kč – Asociaci pro rozvoj tance na soutěž O Vimperský Křišťál a taneční soutěže pro děti

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly Příspěvky a dotace  kulturní komise a budou žadateli vyúčtovány po skončení akcí podle pravidel pro poskytování finančních příspěvků z prostředků Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 528

Rada města jmenuje členem kulturní komise p. Jaroslava Pulkrábka s platností od 27.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 529

Rada města rozhodla vydat Nařízení Města Vimperk č. 4/2005 k vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

 

 

 

Usnesení č. 530

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích čp. 532 v k.ú. Vimperk a 923/1 v k.ú. Vimperk, oba ve vlastnictví města, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 531

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí užívacího práva k softwarovému produktu Myslivecké a rybářské průkazy s poskytovatelem softwaru Ing. Karlem Janečkem – YAMACO Softwer, Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 532

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí užívacího práva k softwarovému produktu Evidence myslivosti s poskytovatelem softwaru Ing. Karlem Janečkem – YAMACO Softwer, Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 533

Rada města nesouhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici Steinbrenerova  čp. 49 ve Vimperku  .

 

 

 

Usnesení č. 534

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Mírové ulici čp. 432 ve Vimperku na dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2005 .

 

 

 

Usnesení č. 535

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k obytné místnosti č. 9 v ulici Pivovarská  čp. 322 ve Vimperku  do 30. 6. 2006  .

 

 

 

Usnesení č. 536

Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasí v souladu s čl. VI „Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk…“ se směnou bytu č. 31 v Mírové ulici čp. 434 ve Vimperku(3+1, I. kat.),  za volný byt č. 4 v ulici Klostermannova čp. 366 ve Vimperku (2+1, I. kat.). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15. 7. 2005. Byt č. 31 v Mírové ulici čp. 434 ve Vimperku předají nájemníci nejpozději do 31. 7. 2005.
 

 

 

Usnesení č. 537

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku, 1+1, I. kat., Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 7. 2005 za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o přistoupení k  závazku a uhradí dlužnou částku ve výši 78.499,- Kč před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 538

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v ulici Mírová  čp. 432 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat.,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 7. 2005 za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o přistoupení k  části závazku a uhradí dlužnou částku ve výši 35.000,- Kč před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 539

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze  dne  21. 06. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 540

Rada města nemá námitek proti prodeji pozemku KN č. 2706 (GP 545/97) ve vlastnictví

Jihočeského kraje.

 

 

 

Usnesení č. 541

Rada města Vimperk schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 ve výdajích podle předloženého návrhu v částce 1 315 300,- Kč (rozpočtová opatření č. 15-21).

 

 

 

Usnesení č. 542

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 79/2005 mezi společností AQUAPOL, Příběnická 1105, 390 01 Tábor a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o odstranění nadměrné vlhkosti centrální podatelny umístěné v budově úřadu Steinbrenerova 6 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 543

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměnu p. Zdeňku Ženíškovi dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 544

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o podnájmu části nebytových prostor v ul. 1. máje čp. 3 dle předloženého návrhu za účelem zřízení prodejny květin a květinářských potřeb.

 

 

 

Usnesení č. 545

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

Část budovy kotelny č. 011 na stavební  parcele č. 2522/45 o celkové výměře 30 m2  firmě Profi, s.r.o. se sídlem Hluboká nad Vltavou, Lesní 691 za účelem provozování telekomunikačního zařízení a bezdrátového internetu.