Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.06.2005

 

 

 

Usnesení č. 492

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 493

Rada města souhlasí s účastí na projektu „Slevová turistická karta Šumava – Český les“, a rozhodla uzavřít smlouvu „Slevová turistická karta Šumava – Český les“ mezi Městem Vimperk a společností AgAkcent, s.r.o., Zavlekov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 494

Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol a školských zařízení.

 

 

 

Usnesení č. 495

Rada města bere na vědomí ukončení nájmu části pozemku označeného jako KN č. 566/1, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001,  úmrtím nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 496

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN č. 566/1 o výměře 81 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, pro zahrádkářskou činnost. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 497

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu  na pronájem pozemku KN č. 1624 o výměře 5215 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, za účelem zemědělské činnosti – sklizeň trávy a sena.

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  0,10 Kč/m2/rok.  

 

 

 

Usnesení č. 498

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezibytem Mírová čp. 434/31, Vimperk, 3+1, I. kat. a  bytem Mírová čp. 434/12, Vimperk, 3+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 499

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem Mírová čp. 432/30, Vimperk, garsoniéra, I. kat. a  bytem Klostermannova čp. 367/6, Vimperk, 2+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 500

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem 1. máje 268, Vimperk, 3+1 (byt v objektu ZŠ TG Masaryka Vimperk) a   bytem Luční čp. 498/29, Vimperk, 3+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 501

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č.j. OIS–396/2005 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk movitého majetku ČR k zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a dopravně správních evidencí a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 502

Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Růženy Kyselkové na předsedkyni a členku dozorčí rady společnosti KVINT s.r.o. ke dni 14.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 503

Rada města rozhodla svolat valnou hromadu společnosti KVINT s r.o., na jednání rady města dne 11.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 504

Rada města schvaluje předloženou smlouvu na přípravu zvláštní odborné způsobilosti pro Ing. Filipa Takáče a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 505

Rada města nedoporučuje prodej pozemků vedených v katastru nemovitostí jako parcely KN č. 1861/4 a KN č. 1861/7 v k.ú. Vimperk před kolaudací rodinného domu na parcele KN č. 1861/7 v k.ú. Vimperk a doporučuje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej vpředu uvedených  pozemků.

 

 

 

Usnesení č. 506

Rada města nesouhlasí se změnou trasy jímacích zářezů tak, jak požaduje majitelka pozemku, protože při provádění změny by mohlo dojít k poškození zdroje vody pro osadu Křesánov.

 

 

 

Usnesení č. 507

Rada města souhlasí s prodejem časopisu Země světa – Šumava na turistickém informačním středisku za 40,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 508

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Plán odpadového hospodářství Města Vimperk“ mezi Městem Vimperk a firmou ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, 380 01 Volfířov dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 509

Rada města pověřila odbor investic a údržby realizací opravy střechy na kabinetu tělesné výchovy Základní školy T. G. Masaryka, 1. máje 268, 385 01 Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 510

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi   bytem Mírová 426/16, Vimperk, 3+1, I. kat. a  bytem Mírová  čp. 429/17, Vimperk, 1+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 511

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemníků o souhlas s výměnou bytů, do doby uhrazení veškerých závazků jednoho z nájemníků vůči  MěstuVimperk.

 

 

 

Usnesení č. 512

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici Pasovská  čp. 150 ve Vimperku do 30. 6. 2006  .

 

 

 

Usnesení č. 513

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku do 30. 6. 2006  .

 

 

Usnesení č. 514

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici Mírová  čp. 428 ve Vimperku do 30. 6. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 515

Rada města souhlasí v souladu  s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k  bytu č. 20 v ulici  Luční čp. 499, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou 1 rok, s  platností od 1.10.2005 do 30.9.2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 516

Rada města souhlasí s prominutím nájemného z  nebytových prostor ve II. patře v čp.74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové  výměře 39,50 m2 občanskému sdružení MESADA ve výši 1.500,- Kč po dobu 6 měsíců s platností  od 01.07.2005. Služby i nadále bude hradit nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 517

Rada města bere na vědomí výčet závad vyskytujících se v budově i areálu ZŠ Smetanova ve Vimperku a pověřuje odbor IÚ zajištěním postupného odstraňování závad v návaznosti na finančních možnostech města.

 

 

 

Usnesení č. 518

Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stroje před prodejnou Železářství Krnáková napravo od vchodu do prodejny v Pivovarské ulici čp. 75 ve Vimperku, v období od 01.06.2005 do 30.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 519

Rada města rozhodla vyhovět žádosti OA a G ve Vimperku a souhlasí s pracovním úvazkem /6 – 8 hodin týdně/ Mgr. Jiřího Toušla, ředitele ÚSP Domeček Hrabice na školní rok 2005 – 2006.