Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.06.2005

 

 

 

Usnesení č. 449

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 450

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa zpětného odběru chladniček používaných v domácnostech“ mezi Městem Vimperk a firmou PRAKTIK LIBEREC, s.r.o., se sídlem Liberec 10, Domky 35, 460 10, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 451

Rada města nesouhlasí s provedením stavebních úprav a udržovacích prací na stavbě zahradního altánu na pozemku parc. č. 430 v k.ú. Vimperk v letošním roce z důvodu nezajištěnosti v rozpočtu města. Rada města pověřuje odbor HB prověřit vlastnictví předmětné stavby a pozemku pod stavbou. Rada města dále pověřuje odbor IÚ, a to na základě jednoznačného prokázání vlastnictví městem, připravit realizaci stavebních úprav a udržovacích prací na r. 2006. 

 

 

Usnesení č. 452

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem na parcele KN č. 904/114 v k. ú. Pravětín s tím, že její část bude připravována ke směně za část pozemku pro obratiště autobusů v Pravětíně – parcela KN č. 684/3 v k. ú. Pravětín.

 

 

 

Usnesení č. 453

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemek vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 729/2 o výměře 1990 m2 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 696, který má Město pronajatý. Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, za účelem pořádání II. ročníku „VETERÁN POHÁRU“ – soutěže v požárním útoku.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou na 23. 7. 2005. 

 

 

 

Usnesení č. 454

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, nesouhlasí s návrhem oplocení části pozemku KN č. 1234 v k. ú. Vimperk v ulici Špidrova tak, jak jej předložila majitelka dne 21. 4. 2005, protože taková úprava by byla v rozporu s požadavky současně platné  ČSN na bezpečnost  silničního provozu.

 

 

 

Usnesení č. 455

Rada města nesouhlasí s návrhem podaným  majitelkou týkajícího se pronájmu pozemku vedeného  u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na listu vlastnickém č. 1919, tam označený jako pozemek KN č. 405/2 o výměře 1650 m2, protože Město Vimperk tento pozemek neužívá, pouze chrání stávající vodní zdroj pro osadu Křesanov dle zákona o vodách.

Rada města rozhodla navrhnout vlastníkovi pozemku KN č. 405/2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na listu vlastnickém č. 1919, odkoupení tohoto pozemku Městem Vimperk za cenu, za kterou byl nakoupen od PF ČR včetně dalších nákladů  s jeho pořízením spojených (např. koupě pohledávky), neboť na tomto pozemku se nachází stávající vodní zdroj pro osadu Křesanov.

 

 

 

Usnesení č. 456

Rada města souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje nemovitostí č.p. 172 se stavební parcelou KN st. č. 262 o výměře 155 m2 a stavební parcelou KN st. č. 263 o výměře 157 m2 vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví 10001 s tím, že uchazeč o koupi ve své žádosti o prodej nabídne prodávajícímu cenu ve výši alespoň  odpovídající ceně prodávaných nemovitostí v místě a čase obvyklé stanovené posudkem soudního znalce, případně cenu vyšší. Požadovaná minimální cena je 196.440,- Kč. Úspěšný uchazeč uhradí kupní cenu v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem.  Kupní smlouva bude obsahovat závazek předkupního práva ve prospěch prodávajícího.

 

 

 

Usnesení č. 457

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem a Městem Vimperk jako podnájemcem, na pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Skláře na listu vlastnickém 10002, tam označený jako KN č. 472/3 o výměře 1187 m2. Na pozemku se nachází část zařízení pro jímání podzemní vody - vodního zdroje pro osadu Skláře – včetně jeho nadzemní části. Tato podnájemní smlouva se uzavírá nejdéle na dobu platnosti nájemní smlouvy. Podnájemce je povinen platit nájemci podnájemné ve výši 15,- Kč, a to ročně pozadu k 01.10. běžného roku. Podnájemní smlouvu lze vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, a to vždy jen  k 1. říjnu běžného roku výpovědí doručenou nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem.

 

 

 

Usnesení č. 458

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 11 v ulici Smetanova čp. 382 ve Vimperku dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 1. 7. 2005 do 30. 6.2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 459

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 v ulici SNP čp. 462 ve Vimperku dle předloženého návrhu a to na dobu určitou se zpětnou platností od 1. 1. 2005 do 31.12.2005 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 460

Rada města nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení nájemnice, trvale bytem Mírová 407, Vimperk, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 5 v ulici Mírová čp. 407, Vimperk. 

 

 

 

Usnesení č. 461

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku o celkové výměře 109,03 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 462

Rada města rozhodla, že předložený dopis majitele Náměstí čp. 7 ze dne 25.05.2005 nelze považovat za dostatečné doložení prokazatelně vynaložených nákladů na jím uplatňovanou náhradu škody. Rada města trvá na svém usnesení č. 393 ze dne 16.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 463

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny pro odběrné místo Městské informační středisko Vimperk, Svornosti 42, mezi E.ON Energie, a.s., České Budějovice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 464

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.07.2004, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Výstavba 28 bytových jednotek – II. etapa, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, spol s r.o., Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 465

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.07.2004, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Výstavba 20 bytových jednotek – I. etapa, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, spol s r.o., Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 466

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na stavební práce „Město

Vimperk – oprava místních komunikací“ ve složení:

členové komise – Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Libor Kulíř, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena szabová

náhradníci – Stanislava Chumanová, Ing. Ivan Jirsa, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Marcela Kobrová.

 

 

 

Usnesení č. 467

Rada města rozhodla pověřit odbor investic a údržby svoláním místního šetření ve věci vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace v osadě Sudslavice.

 

 

 

Usnesení č. 468

Rada města souhlasí s povolením bezplatného vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa na parkovišti před čp. 399 ve Sklářské ulici ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla držitele průkazu ZTP.  Žadatel si provede označení na vlastní náklady.

 

 

 

Usnesení č. 469

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Pivovarská čp. 2 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem rekonstrukce fasády a střechy domu. Práce budou provedeny v období měsíců červen, červenec, září 2005. Podmínkou je zachování provozu v ul. Pivovarské a vjezdu do bývalé tržnice.

 

 

 

Usnesení č. 470

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací /Rožmberská, Kaplířova, 1. máje/ ve Vimperku za účelem konání průvodu, výstavy a soutěže družstev Sboru dobrovolných hasičů Vimperk dne 23.07.2005 od 8,30 hod do cca 18,00 hod. dle předloženého situačního a časového plánu.

 

 

 

Usnesení č. 471

Rada města jmenuje 5. náhradníka člena hodnotící komise na službu „Poskytnutí bankovního úvěru“: Ing. Jana Schererová.

 

 

 

Usnesení č. 472

Rada města rozhodla odstoupit od smlouvy o dílu č. 1/2004 ze dne 26.10.2004 uzavřené mezi Městem Vimperk a firmou Pavel Petřík – ELKOM, Štěchovice 57, Volenice pro nedodržení podmínek uzavřené smlouvy o dílo.

 

 

 

Usnesení č. 473

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební práce „Vimperk – parkoviště – Luční ulice - dokončení“ mezi Městem Vimperk a obchodní firmou SWIETELSKY stavební, spol. s r.o., Pražská 495, 370 04  České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 474

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na stavební práce „Stavební úpravy separačního dvora odpadů na p.č. 834 (stav.) a přístavba a stavební úpravy skladu na p.č. 836/1 v k.ú. Vimperk“ a s rozsahem vyzvaných zájemců dle předloženého návrhu a jmenuje členy hodnotící komise : Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Marie Hejlková, Ing. Michal Janče, Petr Květoň, Alena Szabová.

 

 

 

Usnesení č. 475

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o užívání veřejného prostranství mezi Městem Vimperk a Josefem Třískou za účelem umístění lunaparku v době Vimperské pouti v roce 2006 a zplnomocňuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 476

Rada města bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 24.05.2005 a na návrhu kulturní komise přiděluje příspěvky ZŠ TGM Vimperk takto:

-          5 520,-- Kč na úhradu startovného na Mistrovství ČR v mažoretkách, které se konalo 07.05.2005

-          5 206,50 Kč na úhradu cestovného dramatickému souboru na úhradu cestovného na přehlídku dětských souborů, která se konala 15.- 16.04.2005

 

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly Příspěvky a dotace – kulturní komise a budou žadatelem vyúčtovány podle pravidel pro poskytování finančních příspěvků z prostředků Města Vimperk do 30.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 477

Rada města bere na vědomí rezignaci Miroslava Procházky na členství i funkci předsedy dopravní komise ke dni 01.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 478

Rada města jmenuje za předsedu dopravní komise Mgr. Karla Střelečka ke dni 09.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 479

Rada města schvaluje výši úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy pro obec Stachy na úseku projednávání přestupk, jejichž skutková podstat je vymezen § 23 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, způsobených porušením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to:

-          5 000,-- Kč za přestupky, u který bylo zahájeno řízení o přestupku

-          500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení

-          100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují

-          bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou vyřizovány v blokovém řízení.

Poplatek bude hrazen v pravidelných čtvrtletních splátkách v případě, kdy bude rozhodnutí pravomocné resp. dojde ke konečnému vyřízení přestupku. Veškeré výnosy z pokut a správních poplatků budou příjmem rozpočtu Města Vimperk. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena s obcí Stachy na základě její písemné žádosti.

 

 

 

Usnesení č. 480

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů sídliště Míru Vimperk na nákup pohárů a diplomů pro soutěžící 8. ročníku soutěže v požárním sportu „O pohár starostky města Vimperk“. Rada města žádá o vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 481

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením zvukové aparatury pro konání 8. ročníku soutěže v požárním sportu „O pohár starostky města Vimperk“, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sídliště Míru Vimperk dne 02.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 482

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením zvukové aparatury SDH Vimperk pro zajištění oslav 70. výročí založení SDH Vimperk dne 23.07.2005 v době od 12,00 do 13,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 483

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením ozvučovací aparatury Sboru dobrovolných hasičů Výškovice pro akci „Veterán poháru“, která se uskuteční dne 23.07.2005 v době od 13,00 do 17,00 hod..

 

 

 

Usnesení č. 484

Rada města souhlasí se zapůjčením zvukové aparatury Petru Krejsovi pro konání rozlučkového večírku žáků devátých tříd ZŠ T.G.Masaryka, který se uskuteční dne 18.06.2005 v kulturním domě Cihelna.

 

 

 

Usnesení č. 485

Rada města souhlasí s uzavřením provozu městské knihovny od 04. do 23.07.2005 z důvodu pravidelné revize knižního fondu a dále od 08. do 19.08.2005 z důvodu čerpání řádné dovolené.

 

 

 

Usnesení č. 486

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o dílo s firmou REAL SOFT Brno v oblasti evidence nemovitého majetku k 31.12.2005 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 487

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vimperk s Projektovým ateliérem AD, s.r.o., Husova 4, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 488

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu lokality budoucího areálu ÚSP Domečku mezi Městem Vimperk a obchodní firmou Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81. 372 13  České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 489

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu s firmou JOSTRA CZ, spol. s r.o., týkající se daru do tomboly Plesu Města 2005 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 490

Rada města stanovuje cenu vstupného na městské koupaliště pro sezónu roku 2005 ve výši 10,-- Kč pro dítě do 10 let a 20,-- Kč pro ostatní návštěvníky při každém vstupu do areálu koupaliště. Cena pronájmu volejbalového hřiště je 20,- Kč/hod., poplatek za zapůjčení sportovních potřeb je 10,- Kč/hod.

 

 

 

Usnesení č. 491

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na mzdové prostředky a odvody se ZŠ T.G.Masaryka Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.