Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.05.2005

 

 

 

Usnesení č. 431

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 432

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu mezi  Městem  Vimperk  a  firmou  EKO-KOM  a.s.  se  sídlem Na Pankráci 1685/17, 19,

140 21 Praha 4, zastoupené jednatelem společnosti panem Ing. Zbyňkem Kozlem a paní Mgr. Hanou Zmítkovou, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 433

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o využití sběrných míst pro účely projektu „Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“ mezi Městem Vimperk a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, zastoupeným Ing. Tomášem Jirsou, se sídlem Husova 5, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 434

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uskutečnit koupi pozemku vedeného          u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 236, tam označeného jako parcela PK č. 983 o výměře 3807 m2,  Vimperk za cenu  1.142.100,-- Kč do vlastnictví Města Vimperk.

Pozemek je potřebný pro bytovou výstavbu Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 435

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací jejímž předmětem je darování vodovodní přípojky DN 80 s nadzemním hydrantem v délce cca 9 m mezi Městem Vimperk a společností Auto Ševčík c.z., spol. s r.o. , Vinařického 961/II, 389 01 Vodňany, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 436

Rada města souhlasí s  ukončením smlouvy o poskytování služeb na dozor a ochranu objektů v areálu bývalých kasáren Vendelína Opatrného U Sloupů – Vimperk, uzavřenou dne 29.12.2004, dohodou ke dni 30.06.2005. V případě, že PERSEID.CZ s.r.o. nebude souhlasit s dohodou o ukončení smlouvy, schvaluje se výpověď ze smlouvy v souladu s čl. VI. s tím, že výpověď bude podána do konce května 2005 a smlouva tak bude ukončena ke dni 31.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 437

Rada města bere na vědomí předložený výpočet nájemného pro rok 2005 dle č. IV/1 smlouvy o nájmu ze dne 19.11.2003, uzavřené mezi Městem Vimperk a obchodní společností Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01, IČ: 26015391, jejíž předmětem je pronájem energetického zařízení a schvaluje vypočtené nájemné za období od 01.01.2005 do 31.12.2005 ve výši 4.892 653,-- Kč bez DPH.

 

 

 

Usnesení č. 438

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na službu „Poskytnutí bankovního úvěru“ a s rozsahem vyzvaných zájemců dle předloženého návrhu a jmenuje členy hodnotící komise: Stanislava Chumanová, Ing. Jana Králová, Ing. Michal Janče, Jitka Ernestová, Zdeněk Ženíšek a náhradníky: Ing. Jaroslav Zámečník, Jiřina Vondrášková, Alena Szabová, Marcela Becková.

 

 

 

Usnesení č. 439

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi bytem Mírová čp. 435/25, Vimperk (garsoniéra, I. kat.) a bytem K Rokli 495/27, Vimperk (2+0, I. kat.).

 

 

 

Usnesení č. 440

Rada města nesouhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi bytem Karla Weise čp. 397/20, Vimperk (garsoniéra, I. kat.) a bytem K Rokli 495/30, Vimperk (3+1, I. kat.). 

 

 

 

Usnesení č. 441

Rada města nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení nájemníka, trvale bytem SNP 461, Vimperk, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 6 v ulici SNP čp. 461, Vimperk. 

 

 

 

Usnesení č. 442

Rada města nesouhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku .

 

 

 

Usnesení č. 443

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 1. 5. 2005 do 30.4.2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 444

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k  bytu č. 12 v ulici Luční čp. 498, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou  s platností od 1. 5. 2005 do 30. 6. 2006. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 445

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

Budova skladu č. 033 – malý MS, na stavební parcele číslo 2522/23 – celková výměra nebytových prostor 227 m2 a manipulační plocha o výměře 1200 m2

Hala pro garážování, opravy a údržbu č. 082 – přístřešek ESO na stavební parcele číslo 2522/24 – celková výměra nebytových prostor 601 m2 určena pro parkování, skladování. Roční nájemné činí u přístřešku ESO – 40,- za 1 m2/rok – usnesneí RM č. 478/2004 ze dne 3. 5. 2004). 

Budova administrativní, správní č. 076 na stavební parcele číslo 2522/51 – celková

výměra nebytových prostor 436,77 m2 – určena pro zřízení kanceláří, drobné provozovny.

 

 

 

Usnesení č. 446

Rada města trvá na svém usnesení č. 142 ze dne 21. 02. 2005 a pověřuje starostku města, aby ve spolupráci s právním zástupcem města odpověděla na dopis nájemce nebytového prostoru čp.42 ul. Svornosti ze dne 10. 03. 2005. 

 

 

 

Usnesení č. 447

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 159.850,-- Kč na opravu výtahu v objektu v čp. 397 v ulici Karla Weise ve Vimperku a nutnou investici ve výši 103.500,- Kč na opravu výtahu v objektu čp. 398 v ulici Karla Weise ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 448

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi bytem K Rokli čp. 495/17, Vimperk (4+1, I. kat.) – byt v majetku Města Vimperk a bytem Sklářská 388, Vimperk (1+1, I. kat.) – byt v majetku SBD Prachatice se sídlem v Husinci.