Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.05.2005

 

 

 

Usnesení č. 401

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 16.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 402

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v Nádražní ulici čp. 236 ve Vimperku pro instalaci mobilního lešení za účelem úpravy výlohy domu. Práce budou provedeny v období od 25.07.2005 do 29.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 403

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace pro pěší v ulici Pivovarská ve Vimperku z důvodu realizace odvodnění přilehlé budovy čp. 59. Práce budou provedeny v období od 01.06.2005 do 30.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 404

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 8004029907 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Praha 1, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 405

Rada města souhlasí s účastí Města Vimperk na zajištění Dnů Evropského dědictví ve dnech 17. – 18.09.2005 v roli lokálního garanta a pověřuje Jana Plánka koordinací.

 

 

 

Usnesení č. 406

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Prachatickému muzeu na vydání 11. ročníku vlastivědného sborníku Zlatá stezka.

 

 

 

Usnesení č. 407

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 30 000,-- Kč obci Kubova Huť na dofinancování výstavby a slavnostního otevření vyhlídkové věže na Boubíně. Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 30.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 408

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi bytem Mírová čp. 429/11, Vimperk (3+1, I. kat.) a bytem Mírová 428/16, Vimperk (1+1, I. kat.). Nájemní smlouva s nájemníky bude uzavřena po uhrazení vyúčtování roku 2004.

 

 

 

Usnesení č. 409

Rada města souhlasí na základě doporučení MěSD, s.r.o. s výměnou oken v nebytových prostorech v čp. 383 v Palackého ulici ve Vimperku na náklady žadatele, s tím, že  investice do stavebních úprav bude umořována formou měsíčního nájemného. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s oborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 410

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout  nebytové prostory o celkové výměře 32,60 m2 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti.  

Minimální výše nájemného je  stanovena u  nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 411

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.140, Vimperk, pí Lence Kolaříkové,  trvale bytem Mírová čp. 407, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi.

 

 

 

Usnesení č. 412

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp. 140, Vimperk, Sdružení podnikatelů zastoupené p. Josefem Nárovcem,  trvale bytem Mírová čp. 430, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 413

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.140, Vimperk, p. Josefu Nárovcovi,  trvale bytem Mírová čp. 430, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 414

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.140, Vimperk, p. Václavu Pavlištíkovi, trvale bytem Pivovarská čp. 322, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 415

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.140, Vimperk, p. Janu Kurzovi,  trvale bytem Krátká 207, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

 

Usnesení č. 416

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.332, Vimperk, p Janu Jáchymovi, trvale bytem Sklářská 389, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 417

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.332, Vimperk,  MUDr. Lauře Fűgnerové, trvale bytem Pivovarská čp. 317, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 418

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.332, Vimperk, p. Miroslavu Dimovovi, trvale bytem Mírová čp. 410, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 419

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp. 332, Vimperk, MUDr. Josefu Tomanovi, trvale bytem Pivovarská čp. 332, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 420

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.332, Vimperk, společnosti Witra – stavební stroje, s.r.o., jednatel František Tříska, trvale bytem Purkártova 489, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 421

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.557, Vimperk, p. Petru Šíslovi, trvale bytem Rűckerova čp. 120, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. 

 

 

 

Usnesení č. 422

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp.557, Vimperk, pí Heleně Sovové, trvale bytem Purkártova čp. 505, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi.  /NS ze dne 28.11.2003/

 

 

 

Usnesení č. 423

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor  v ulici Pivovarská čp. 557, Vimperk, pí Heleně Sovové, trvale bytem Purkártova čp. 505, Vimperk. Nájem skončí  uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi.  /NS ze dne 01.09.2004/

 

 

 

Usnesení č. 424

Rada města souhlasí se  zveřejněním záměru prodeje podílu 75/1000  nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 350 v ulici Čelakovského s parcelou  KN st. č. 719/2 o výměře 180 m2 a bytového domu čp. 551 v ulici Čelakovského s parcelou KN st. č. 719/1 o výměře 181 m2.

Bytové domy mají celkem 12 bytových jednotek a prodávají se s  právním závazkem dvanácti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám.

Podíl  75/1000 nemovitostí uvedených výše  je prodáván za cenu  99.140,- Kč splatnou v celé výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem.

 

 

 

Usnesení č. 425

Rada města,  v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu SB-5000-200, Vimperk – kabel NN, Ševčík. Předpokladem uzavření smlouvy je závazek investora, tj. E.ON Distribuce a.s., České Budějovice,  k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši  130,-  Kč bez DPH. Náhrada bude zaplacena nejpozději do 15 dnů od doručení faktury, která bude zaslána po podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Stavba se bude nacházet na pozemku vedeném jako parcela KN č. 1238/3  v k. ú. Vimperk. 

Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

 

 

Usnesení č. 426

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu SB-5000-157, Vimperk – pilíř SR 402, 1. JVS. Předpokladem uzavření smlouvy je závazek investora, tj. E.ON Distribuce a.s., České Budějovice,  k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši  20,- Kč bez DPH. Náhrada bude zaplacena nejpozději do 15 dnů od doručení faktury, která bude zaslána po podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Stavba se bude nacházet na pozemku vedeném jako parcela KN č. 779/12 a KN č. 779/3 v k. ú. Vimperk. 

Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

 

 

Usnesení č. 427

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku KN č. 718/1 o výměře 100 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  2,- Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 428

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se společností Coating CZ, s.r.o. Pod Labuťkou 24, Praha 8, na nájem pozemků KN č. 843/2 a KN č. 843/6 zapsaných  u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém č. 2040. Pozemky budou sloužit pro umístění zařízení (stánků) v souvislosti s konáním pouti ve Vimperku.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 6. 2005. Smlouva je platná na období od 1.6. do 10. 6. běžného roku s výpovědní lhůtou v délce pěti měsíců. Nájemné bylo dohodnuto ve výši 1000,-Kč/rok a je splatné vždy do 20. 6. běžného roku.

 

 

 

Usnesení č. 429

Rada města nesouhlasí s vyřazením bytové jednotky /1+1/, který je součástí objektu čp. 365 v ul. Klostermannova, Vimperk. Tento objektu bude ve správě mateřské školy Klostermannova na základě změny navrhované zřizovací listiny.

 

 

 

Usnesení č. 430

Rada města bere na vědomí informaci o stavu financování a využití MěKS Vimperk a pověřuje Jaroslava Pulkrábka, ředitele MěKS Vimperk,  přípravou podkladů pro další jednání s firmou Coating CZ, s.r.o., Praha.