Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.05.2005

 

 

 

Usnesení č. 371

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 372

Rada města pověřuje odbor investic a údržby přípravou akce „Vimperk – areál bývalých kasáren U Sloupů – kanalizační sběrač a vodovod“ v rozsahu vydání územního rozhodnutí a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na zajištění akce z rezervy roku 2005.

 

 

 

Usnesení č. 373

Rada města bere na vědomí žádost vlastníků domu čp. 378 v ulici Smetanova a pověřuje odbor investic a údrby zařadit realizaci schodiště před domem čp. 378 do návrhu rozpočtu na rok 2006.

 

 

 

Usnesení č. 374

Rada města rozhodla  uzavřít smlouvu o pronájmu skládacího pódia mezi Městem Vimperk a Městem Kašperské Hory. Pódium bude Městu Kašperské Hory zapůjčeno v době od 24. do 27.06.2005 za předem dohodnutou částku 1 000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 375

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi, Mírová čp. 410, Vimperk (3+1, I. kat. – byt v majetku Města Vimperk) a Sídliště Míru 7, Volary (2+1, I. kat. – byt v majetku družstva).

 

 

 

Usnesení č. 376

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku  , za podmínky uhrazení  dluhů, které váznou na bytě a veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 377

Rada města trvá na svém usnesení č. 926 ze dne 13. 9. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 378

Rada města souhlasí v souladu s § 719   občanského zákoníku  s uzavřením  podnájemní smlouvy k  bytu  č.  5 v   ulici   Pivovarská  čp.  317,  Vimperk ,  a  to na  dobu určitou s platností od  1.  5. 2005  do 30. 9. 2005 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 379

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 27 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku a to na dobu určitou do 31. 3. 2006 s platností od 1. 4. 2005 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 380

Rada města souhlasí s podnájmem mezi nájemcem KCK, cestovní kancelář, s.r.o., 1. máje 74, Vimperk a podnájemcem pí Jaroslavou Kohoutovou, trvale bytem Mírová čp. 430, Vimperk   v nebytových prostorech čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 381

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením vodovodní přípojky se souběžně položeným elektrickým kabelem v délce 4 m na pozemku vedeném jako parcela KN č. 525 v k. ú. Solná Lhota, za předpokladu, že žadatel uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení vodovodní a el. přípojky ve výši 110,- Kč bez DPH do 10. 6. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 382

Rada města rozhodla ukončit dohodou nájemní smlouvu na část pozemku KN č. 1624 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém 10001 k 31. 5. 2005. Poměrná část nájemného za období od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 ve výši 21,- Kč bude uhrazena do 31. 5. 2005. Rada města pověřuje starostku města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 383

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN č. 1624 o výměře 5215 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001,  za účelem zemědělské činnosti – sklizeň trávy a sena.

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  0,10 Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 384

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001 jako parcela KN č. 1764 o výměře 315 m2 za účelem údržby pozemku – sečení trávy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné činí  100,- Kč za rok.

 

 

 

Usnesení č. 385

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi společností Pivovary Staropramen Praha a Městem Vimperk, jejíž předmětem je realizaci projektu „Regenerace městského parku“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 386

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s JUDr. Oldřichem Skarkou, Rožmitál pod Třemšínem, jejíž předmětem je zabezpeční krátkodobého kruzu na obnovu platnosti osvědčení stážníků dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 387

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Spolku na ochranu šumavské přírody ve Vimperku na poznávací exkurzi do Národního parku Podyjí, která se uskuteční ve dnech 16. – 18.09.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 388

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč SKI Klubu Šumava, na uspořádání VIII. Šumavského cyklomaratonu Dále rada města žádá, po ukončení akce, o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 389

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000,-- Kč SDH Vimperk na zajištění akce 70. výročí Českého svazu dobrovolných hasičů, která proběhne 23.07.2005 ve Vimperku. Dále rada města žádá, po ukončení akce, o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 390

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích na pořádání koncertu pro prachatický hospic dne 04.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 391

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na místo úředníka – pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve složení: Alena Havelková – předsedkyně, Ing. Jana Schererová, Bernada Šlemarová – členové.

 

 

 

Usnesení č. 392

Rada města bere na vědomí nabídku na provozování Nemocnice Vimperk, o.p.s., od firmy sanatorium TOPAS s.r.o., a rozhodla postoupit nabídku SR Nemocnice Vimperk, o.p.s.

 

 

 

Usnesení č. 393

Rada města vyzývá žadatele, aby doložil prokazatelně vynaložené náklady na jím uplatňovanou náhradu škody  na domě a zařízení Náměstí čp.7.

 

 

 

Usnesení č. 394

Rada města rozhodla rozdělit podíly na domě čp. 102 ve Vimperku nájemníkům bytů.

 

 

 

Usnesení č. 395

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o obstarání prodeje věcí mezi Městskými službami Vimperk, s.r.o.,  a Městem Vimperk dle předloženého návrhu  a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 396

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o obstarání likvidace a prodeji neupotřebitelného majetku v areálu bývalých kasáren U Sloupů a technologie Centrální kotelny Vimperk mezi Městskými službami Vimperk, s.r.o., a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 397

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro pana Miroslava Váchu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 398

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením ozvučovací aparatury na akci - přehlídka zájmových kroužků pro Dům dětí a mládeže Vimperk, která se koná dne 19.5.2005.

 

 

 

Usnesení č. 399

Rada města rozhodla o změně usnesení č. 365 ze dne 09.05.2005, které se týká rozdělení výtěžku herních přístrojů takto:

-          sportovní činnosti 250 000,-- Kč

-          kultura 100 000,-- Kč

-          zeleň 71 781,22 Kč

-          nákup DDHM – obnova dětských hřišť 150 000,-- Kč

 

 

 

 

Usnesení č. 400

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Vimperk a Nemocnicí Vimperk, o.p.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.