Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.05.2005

 

 

 

Usnesení č. 347

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 02.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 348

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření firmy KVINT Vimperk, spol. s r.o. za rok 2004 a souhlasí s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004. 

 

 

 

Usnesení č. 349

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření Městských lesů Vimperk, s.r.o. za rok 2004 a souhlasí s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 350

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření Městské správy domů s.r.o. za rok 2004 a souhlasí s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 351

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory ve II. patře  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře128 m2 za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku - 3+1 do doby jeho přestavby na bytovou jednotku za těchto podmínek:

Po vybudování bytové jednotky je stanovena minimální výše nájemného 24,20 Kč/m2/měsíc - zájemci nabídnou v průběhu zveřejněného záměru výši nájemného za 1m2/měsíc. 

Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé /tržní/.

Termín kolaudace bytové jednotky max. 31. 5. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 352

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory ve III. patře  v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 54,96 m2 (+možno využít 25 m2 obytné plochy v půdním prostoru) za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku - 2+1, do doby jeho přestavby na bytovou jednotku za těchto podmínek:

Po vybudování bytové jednotky je stanovena minimální výše nájemného 24,20 Kč/m2/měsíc - zájemci nabídnou v průběhu zveřejněného záměru výši nájemného za 1m2/měsíc.

Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé /tržní/. Termín kolaudace bytové jednotky max. 31. 5. 2006.

 

 

 

Usnesení č. 353

Rada města na základě doporučení Městských služeb Vimperk, s.r.o. navrhuje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu na st. p. č. 2522/23 a části st.p. č. 2522/1 o celkové výměře 1200 m2   ,  dohodou,  ke dni 30. 6. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 354

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Dozorčí rady MěSD, s.r.o. ze dne 27. 4. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 355

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před čajovnou Domova mládeže na Náměstí Svobody č.p. 44 ve Vimperku, v období od 15.05.2005 do 04.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 356

Rada města souhlasí s povolením bezplatného vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa před domem č.p. 494 v ulici K Rokli ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla osoby ZTP -P. Označení parkovacího místa zajistí na svoje náklady žadatelka.

 

 

 

Usnesení č. 357

Rada města souhlasí s povolením bezplatného vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa na parkovišti naproti lékárně Medico před č.p. 88 v Pivovarské ulici ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla osoby ZTP-P. Označení parkovacího místa zajistí na svoje náklady žadatelka.

 

 

 

Usnesení č. 358

Rada města Vimperk prohlašuje, že Město Vimperk má v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2005 zajištěny finanční prostředky ve výši 20% celkových rozpočtových nákladů na realizaci akcí: „Rekonstrukce sportovišť ZŠ TGM Vimperk“, „Rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku – I. etapa – statické zajištění a nátěr ocelové konstrukce haly“ a „Rekonstrukce objektu č.p. 182 Vimperk – sportovní zázemí“. Zároveň Rada města prohlašuje, že Město Vimperk zajistí provozování zařízení, na něž bude grant JčK poskytnut, po dobu min. 5 let od data podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

 

 

 

Usnesení č. 359

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Svornosti č.p. 106 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domu. Práce budou provedeny v období od 01.06.2005 do 10.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 360

Rada města bere na vědomí návrh pana Kutila a pověřuje odbor investic a údržby zajištěním potřebných povolení k odstranění objektu č.p. 53 v Pasovské ulici.

 

 

 

Usnesení č. 361

Rada města souhlasí s navrženým zvýšením prodejní ceny turistické známky č. 501 – Vimperk na jednotnou cenu 25,- Kč/ks.

 

 

 

Usnesení č. 362

Rada města projednala a souhlasí bez připomínek s předloženým návrhem zajištění prázdninového provozu v měsících červenci a srpnu 2005 v mateřských školách ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 363

Rada města souhlasí, aby Město Vimperk zajišťovalo svými orgány výkon přenesené působnosti na úseku přestupků pro obec Kvilda na základě veřejnoprávní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 364

Rada města rozhodla uhradit výsledek hospodaření hospodářské činnosti Města Vimperk za rok 2004, tj. ztrátu ve výši 439 796,74 Kč, z nerozděleného zisku minulých let (účet 932).

 

 

 

Usnesení č. 365

Rada města souhlasí s použitím části % výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a z tomboly za rok 2004 pro veřejně prospěšný účel

- podpora sportovní činnosti v částce          300 000,-- Kč

- podpora kulturních akcí města                  150 000,-- Kč

- obnova a údržba městské zeleně               121 781,22 Kč

 

 

 

Usnesení č. 366

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001, tam označeného jako KN č. 836/1, jeho část o výměře 141 m2, dle geometrického plánu č. 1526-47/2004 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v květnu 2004 označená jako parc. č. 836/41.

 

 

 

Usnesení č. 367

Rada města bere na vědomí ukončení nájmu pozemku označeného jako KN č. 1458, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, úmrtím nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 368

Rada města rozhodla poskytnout základní organizaci Českého svazu žen na sídlišti Míru ve Vimperku finanční příspěvek ve výši 2 500,-- Kč na uspořádání akce pro děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí, která se uskuteční dne 01.06.2004 na hřišti u základní školy Smetanova ul., Vimperk. Dále rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 30.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 369

Rada města bere na vědomí informativní zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol, týkající se kontroly vyúčtování poskytnutých příspěvků za rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 370

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb přístupu na INTERNET č. PL 204550 mezi společností MOPOS Communications, Pardubice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.