Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.05.2005

 

 

 

Usnesení č. 331

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 332

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb přístupu na INTERNET č. PL 250515 mezi společností Mopos Communications a.s., Pardubice  Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 333

Rada města bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 20.04.2005 a na návrh kulturní komise přiděluje příspěvky kulturním spolkům a sdružením takto:

-          20 000,-- Kč Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku ve Vimperku na silvestrovské jízdy zvláštních vlaků 2005

-          10 000,-- Kč Asociaci pro rozvoj tance ve Vimperku na národní postupovou soutěž „O vimperský křišťál“, která se koná 06.11.2005

-          25 000,-- Kč Domovu mládeže Vimperk /Čajovna u Zvonu/ na zajištění celoročních programů studentské čajovny.

-          10 000,-- Kč SHŠ Berit a DS Bouček Vimperk na zakoupení zbraní a kostýmů pro nové členy

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly Příspěvky a dotace – kulturní komise a budou žadateli vyúčtovány po skončení akcí podle pravidel pro poskytování finančních příspěvků z prostředků Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 334

Rada města rozhodla o přerušení soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 7 v ulici Klostermannova čp. 367, Vimperk, za podmínky, že nájemník uhradí  náklady soudního řízení do 11 měsíců. Pokud nebude  nájemník hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách a dojde k prodlení byť jednoho měsíčního nájemného, bude soudní řízení obnoveno a rada města již ponechá rozhodnutí na soudu.   

 

 

 

Usnesení č. 335

Rada města rozhodla  pronajmout nebytové prostory v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, Vimperk - 2 místnosti  v I. patře  o celkové výměře 19,30 m2 za účelem zřízení skladu a 15,50 m2 za účelem zřízení kanceláře KCK cestovní kancelář s.r.o. Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor a skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 5. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 336

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 29,40 m2 za účelem provozování masérských služeb.  Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 197,46 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 5. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 337

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku (místnost č. 008 o výměře 33,4 m2) mezi nájemcem Městskými lesy Vimperk,s.r.o., Pasovská čp. 345, Vimperk a podnájemcem Městem Vimperk, Steinbrenerova 6,  za účelem uskladnění movitého majetku z exekucí, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 338

Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu na část pozemkové parcely KN č. 160      o výměře 10 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, uzavřené dne 1. 10. 2001, výpovědí, protože užívání pozemku je závazně řešeno obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004 o místních poplatcích.

 

 

 

Usnesení č. 339

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku KN č. 498 o výměře 240 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na LV č. 10001, za účelem uskladnění palivového dříví a odstavení zemědělské techniky. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  3,- Kč/m2/rok. 

 

 

Usnesení č. 340

Rada města bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 15. 7. 2004 mezi k části pozemku KN č. 1725/12 o výměře 1320 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, V této smlouvě je sjednána tříměsíční výpovědní lhůta.

 

 

 

Usnesení č. 341

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na správu a údržbu hřbitova ze dne 12.09.2001 Pohřebnictví PETR ŠÍSL, Rűckerova 120, Vimperk dle předloženého  návrhu.  Dodatkem  se  navyšuje  částka za provádění prací na částku 260 000,- Kč. S platností od r. 2006 bude tato smluvní částka navýšena o oficiální míru inflace za předcházející rok.

 

 

 

Usnesení č. 342

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Pasovská čp. 114 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domu. Práce budou provedeny v období od 06.05.2005 do 30.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 343

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnou Alfa baru v Sadové ulici čp. 564 ve Vimperku, v období od 01.06.2005 do 30.09.2005.

 

 

 

 

Usnesení č. 344

Rada města souhlasí s pořádáním akce MTB maratón Vimperská padesátka ČS, kterou pořádá Bike klub Vimperk dne 04.06.2005 v katastru obce

 

 

Usnesení č. 345

Rada města souhlasí s udělením licence na linku č. 137448 Praha – Blatná – Strakonice – Vimperk – Kvilda dle předloženého návrhu bez dalších připomínek.

 

 

 

Usnesení č. 346

Rada města bere na vědomí rezignaci RNDr. Petra Šebelíka CSc. na členství ve SR Nemocnice Vimperk, o.p.s. a rozhodla předložit záležitost na příští zasedání zastupitelstva města.