Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.04.2005

 

 

 

Usnesení č. 301

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 302

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem jsou stavební práce „Vimperk – ulice Pasovská – větev B“ mezi Městem Vimperk a firmou Zdeněk Kutil, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 303

Rada města bere na vědomí požadavek Městských služeb Vimperk, s.r.o., na úpravu objektových předávacích stanic a dále na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci nádrže ELTO pro centrální kotelnu a pověřuje odbor investic a údržby přípravou akcí.

 

 

 

Usnesení č. 304

Rada města bere na vědomí požadavek Městských služeb Vimperk, s.r.o., na instalaci nového rozvaděče kompenzace jalového a činného proudu elektrické energie na centrální kotelnu Rokle a pověřuje odbor investic a údržby přípravou akcí. 

 

 

 

Usnesení č. 305

Rada města souhlasí s odprodejem nevyužívaného parního plynového kotle typu HVT – P 600 za cenu 30 000,-- Kč bez DPH.

 

 

 

Usnesení č. 306

Rada města rozhodla uhradit majiteli domu Náměstí čp.7 prokazatelně vynaložené náklady na odstranění plísně a malířské práce spojené s uvedením poškozené části místnosti do původního stavu.

 

 

 

Usnesení č. 307

Rada města souhlasí s povolením uzavírky ul. Klostermannova ve dnech 02.05.2005 – 13.05.2005 v době od 7,00 hod. do 16,00 hod. z důvodu opravy komínů na čp. 366 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 308

Rada města souhlasí se zásahem do vozovky v Boubínské ulici parc. č. 1266/4 ve Vimperku z důvodu zřízení vodovodní přípojky v délce 3 m a pro zřízení opěrné zdi podél komunikace v délce 30 m vše na pozemku stavebníka. Podmínky provádění stavebních prací budou upřesněny ve stavebním řízení.

 

 

 

Usnesení č. 309

Rada města souhlasí s krátkodobou uzavírkou v ul. Rožmberská dne 05.05.2005 od 10,00 do 11,00 hod. a se zvláštním užíváním komunikace na parkovišti U Jelena dne 06.05.2005 od 12,30 do 13,30 hod. v souvislosti s programem k 60. výročí osvobození Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 310

Rada města rozhodla uzavřít Předběžný příslib pojistného krytí a Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8004029907 s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Praha 1, dle předložených návrhů a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 311

Rada města bere na vědomí stav pohledávek z hlavní a hospodářské činnosti města Vimperk k 31.03.2005 ve výši 14 003 554,11 Kč.

 

 

 

Usnesení č. 312

Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasí v souladu s čl. VI „Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk..“, se směnou bytu č. 25 v Mírové ulici čp. 435 ve Vimperku (garsoniéra, I. kat.), ,  za volný byt č. 7 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku (2+0, I. kat.). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 2. 5. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíční nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Byt č. 25 v Mírové ulici čp. 435 ve Vimperku předá nájemník nejpozději do 14. 5. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 313

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 25 v ulici Mírová  čp. 435 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat.,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 15. 5. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk, nejpozději však do 15. dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 314

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Sklářská  čp. 129 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 2. 5. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk, nejpozději však do 15. dnů od rozhodnutí rady města.
 

 

 

Usnesení č 315

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, 2+0, I. Kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15. 5. 2005 do 14.05.2006 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk, nejpozději však do 15. dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 316

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 v ulici Luční  čp. 499 ve Vimperku, 4+1, I. kat., Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 2. 5. 2005 za podmínky, že  nájemník uzavře dohodu o přistoupení k  závazku a uhradí dlužnou částku ve výši 121.916,- Kč před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 317

Rada města rozhodla na základě doporučením bytové komise nepřidělovat  byt č. 2  v Pasovské ulici čp. 45 ve Vimperku z důvodu plánované demolice objektu.

                                              

 

 

 

Usnesení č. 318

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytu Výškovice 17/4, Vimperk a bytem Výškovice 17/6, Vimperk. Dále rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s nájemníkem k bytu  č. 6 ve Výškovicích čp. 17 ve Vimperku  na dobu určitou s platností od 2. 5. 2005 do 31.7.2005 za podmínky uhrazení  krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Nájemní smlouva s nájemnicí k bytu č. 4 ve Výškovicích  čp. 17 ve Vimperku  bude uzavřena  na dobu určitou s platností od 2. 5. 2005 do 31. 12. 2005 za podmínky uhrazení  krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

 

 

 

Usnesení č. 319

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů bytem Tovární čp. 255/9, Vimperk a bytem Bratské sídliště 589/1, Veselí nad Lužnicí.

 

 

 

Usnesení č. 320

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 v ulici  Mírová čp. 431, Vimperk, dle předloženého návrhu, do 30.4. 2006. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 321

Rada města souhlasí s umístěním loga na vchodem provozovny v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 322

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN č. 718/1 o výměře 100 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  2,- Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 323

Rada města nesouhlasí s užíváním  objektu na parcele KN č. 2522/15 v k.ú. Vimperk   v bývalých kasárnách U Sloupu pro účely bydlení.

 

 

 

Usnesení č. 324

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy na umístění reklamy s firmou UNICORN – OIL, s.r.o., Brno, dohodou k 30.04.2005 za předpokladu, že k tomuto datu budou reklamy odstraněny a bude zaplacena částka ve výši 27 136,-- Kč za umístění reklamy za období od 01.09.2004 – 30.04.2005. V případě, že nedojde k odstranění reklam, bude smlouva ukončena k 31.05.2005 dle podmínek smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 325

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením ozvučovací aparatury na prvomájové setkání, které se uskuteční dne 01.05.2005 v areálu letního divadla od 9,00 do 13,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 326

Rada města jmenuje do funkce ředitele MěKS Vimperk pana Jaroslava Pulkrábka s platností od 01.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 327

Rada města zrušuje usnesení č. 446 ze dne 03.10.1996, kterým byl pověřen strážník Bohuslav Rubeš zastupováním vrchního strážníka.

 

 

 

Usnesení č. 328

Rada města rozhodla o  změně pololetního příspěvku na čištění oděvů a údržby obuvi pro Městskou policii Vimperk ve výši 500,-- Kč pololetně. Změna ve výstrojním řádu Městské policie Vimperk bude řešena formou dodatku.

 

 

 

Usnesení č. 329

Rada města rozhodla v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 442 ze dne 18.04.2005 a ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadat vypracování Změny č. 2 územního plánu sídleního útvaru Vimperk a související nezbytné technické pomoci společnosti Projektový atelier AD, s.r.o., Husova 4, České Budějovice, zastoupené Ing. arch. Jaroslavem Daňkem, a pověřuje starostku města oslovit uvedenou společnost k předložení smlouvy o dílo.

 

 

 

Usnesení č. 330

Rada města souhlasí s uspořádáním secvičných manévrů klubů vojenské historie Czech Lions a Budějovického spolku vojenské historie, které se uskuteční dne 29.04.2005 – 01.05.2005 na pozemcích cvičiště Radost a střelnice Klášterec.