Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.04.2005

 

 

Usnesení č. 288

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 289

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici  Čelakovského čp. 351, Vimperk, dle předloženého návrhu, do 30.4. 2006. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 290

Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ve Vimperku k 31. 03. 2005 a dále informace o počtu přidělených bytů za I. čtvrtletí 2005.

 

 

 

Usnesení č. 291

Rada města rozhodla prodloužit termín uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Bedřichem Dandou, bytem Nikoly Tesly 6, Praha 6 , nejpozději do  30.6.2005.

 

 

 

Usnesení č. 292

Rada města souhlasí s krátkodobým záborem veřejného prostranství – části místních komunikací v ulicích Pražská a Žižkova pro účely vybudování a připojení kanalizace. Práce budou provedeny v období od 25.04.2005 do 31.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 293

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace v ulici Pivovarská č.p. 61 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem rekonstrukce domu. Práce budou provedeny v období od 25.04.2005 do 20.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 294

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem JčK o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 295

Rada města pověřuje odbor investic a údržby přípravou rekonstrukce zdravotní a elektrické instalace v objektu umýváren autokempu „Vodník“.

 

 

 

Usnesení č. 296

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnou Pizzerie MARCO v Pivovarské ulici č.p. 88 ve Vimperku v období od 01.05.2005 do 30.09.2005.

 

 

 

Usnesení č. 297

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na ceny pro účastníky „Turnaje středních škol“ ve stolním tenise s mezinárodní účastí, který se uskuteční dne 21.04.2005. Rada města žádá po ukončení akce o vyúčtování poskytnutého příspěvku. Dále rada města souhlasí s převzetím patronátu starostky města nad tímto turnajem.

 

 

 

Usnesení č. 298

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením ozvučovací aparatury na akci „Soutěž pro mentálně postižené“, která se uskuteční dne 23.04.2005 v areálu 1. ZŠ TGM ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 299

Rada města souhlasí s úpravou povrchu komunikace před domem č.p. 61 v Pivovarské ulici dle předloženého návrhu. Náklady spojené s realizací výše uvedených úprav uhradí vlastník domu.

 

 

 

Usnesení č. 300

Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr. Vojtěcha Huříka na funkci zastupitele Města Vimperk s platností od 16.04.2005.