Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.04.2005

 

 

 

Usnesení č. 270

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 271

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb v oblasti placené reklamy se společností Unios CB spol. s r.o., Český Krumlov, jejíž předmětem je umístění komerční prezentace MěIS ve Vimperku v Edici cykloturistických map jižních Čech – Šumava – Kvilda, Churáňov  – vydání pro rok 2005 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Reklamu uhradí MěIS ze svého rozpočtu.

 

 

 

Usnesení č. 272

Rada města souhlasí s tím, aby během turistické sezóny 2005 byla otevřena pro turisty a občany města Městská zvonice na náměstí. Provoz bude organizačně zajišťovat MěIS. Městské informační středisko též zajistí dodržování provozního řádu. Ceník vstupného se řídí ceníkem Minimuzea.

 

 

 

Usnesení č. 273

Rada města souhlasí s tím, aby Městské informační středisko Vimperk bylo přejmenováno na Turistické informační středisko Vimperk s tím, že svého zřizovatele bude nadále prezentovat na všech svých propagačních materiálech formou městského znaku. Změna bude provedena s platností od 01.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 274

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi Mírová čp. 408/14, Vimperk, 3+1, I. kat.(v majetku Města Vimperk),  Mírová čp. 408/16, Vimperk, 1+1, I. kat. (v majetku Města Vimperk) a  Italská 769, Prachatice(v majetku Města Prachatice).

 

 

 

Usnesení č. 275

Rada města souhlasí v souladu s § 719 oz s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 408 ve Vimperku, a to na dobu určitou  1 rok od 15. 4. 2005 do 15. 4. 2006. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 276

Rada Města bere na vědomí nabídku Exekutorského úřadu Klatovy, nám. Míru 65 a rozhodla této nabídky nevyužít.

 

 

 

Usnesení č. 277

Rada Města bere na vědomí nabídku Exekutorského úřadu Plzeň, Radyňská 9 a rozhodla této nabídky nevyužít.

 

 

 

Usnesení č. 278

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 29,40 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 197,46 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 279

Rada města nesouhlasí s žádostí firmy GARCE GAME s.r.o., Praha 5, o posunutí termínu splatnosti odvodu části výtěžku a trvá na okamžitém uhrazení odvodu části výtěžku.

 

 

 

Usnesení č. 280

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s přístupem ke stavbě chaty na  pozemku KN č. 770/6  v k. ú. Vimperk v pruhu šířky 3,5 m od parcely KN č. 1894/1 podél jižní hranice parcel KN č. 770/5 a KN č. 770/6 vše v k.ú. Vimperk .Uživatelé tohoto souhlasu odpovídají za veškeré škody způsobené výkonem výše uvedeného práva.

 

 

 

Usnesení č. 281

Rada města, v zastoupení vlastníka kanalizačního řadu,  nemá námitek proti napojení kanalizační přípojky do části řadu na parcele KN č. 770/6 v k.ú. Vimperk za předpokladu, že stavebníci projednají konkrétní podmínky připojení se správcem kanalizace, tj. společností 1. JVS, a.s. České Budějovice a budou jeho požadavky plně respektovat.

 

 

 

Usnesení č. 282

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, nemá námitek proti zásahu požárně nebezpečného prostoru chaty na parcele KN č. 770/6 do části pozemku KN  č. 770/1        v k.ú. Vimperk,  pokud za případné škody převezmou odpovědnost stavebníci a následně vlastníci chaty.

 

 

 

Usnesení č. 283

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku KN č. 445/2 o výměře 738 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001, , za účelem provozování zemědělské výroby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10Kč/m2/rok, minimálně však 100,-Kč.

 

 

 

Usnesení č. 284

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku KN č. 445/2 o výměře 406 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001, , Vimperk, za účelem provozování zemědělské výroby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10Kč/m2/rok, minimálně však 100,-Kč.

 

 

 

Usnesení č. 285

Rada města stanovuje nový osobní příplatek ředitelce ZŠ T.G.M. Vimperk, 1. máje 268, s účinností od 01.04.2005 dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

Usnesení č. 286

Rada města rozhodla předložit záležitost týkající se případného budoucího partnerství s rakouským městem k projednání zastupitelstvu města a doporučuje z vytipovaných měst kontaktovat město Neulenbach.

 

 

 

Usnesení č. 287

Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 04.04.205 a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvky jednotlivým klubům dle předloženého návrhu.