Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 04.04.2005

 

 

 

Usnesení č. 246

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 21.03.2005.

 

 

 

Usnesení č. 247

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání a uzavírky Náměstí Svobody ve Vimperku dne 29.05.2005 za účelem konání akce „Městské církevní slavnosti – Boží tělo“ v době od 7,00 do 13,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 248

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání a uzavírky prostoru před garážemi u řeky Volyňky za účelem konání akce „Slavnosti piva 2005 ve Vimperku“ ve dnech 29.07.2005 od 6,00 hod. až 31.07.2005 do 12,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 249

Rada města projednala bez připomínek návrh doby provozu školní družiny při ZŠ Vimperk, Smetanova 405.

 

 

 

Usnesení č. 250

Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ udělit výjimku z počtu žáků na třídu v ZŠ Vimperk, Smetanova 405 takto: ve třídách V.A a V.B. se povoluje počet žáků 33. Výjimka je platná do 31.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 251

Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ udělit výjimku z počtu žáků na třídu v ZŠ T.G.Masaryka Vimperk, 1. máje 268 takto: ve třídách VIII.A a VIII.B se povoluje počet žáků 31. Ve třídách III.A a III.B se v případech spojení tříd na výuku přírodovědy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovního vyučování a českého jazyka povoluje počet žáků 34.Výjimka je platná do 31.08.2005.

 

 

 

Usnesení č. 252

Rada města bere na vědomí zprávu o otázce členství v Nadaci Jihočeské cyklostezky a rozhodla předložit ji k projednání zastupitelstvu města.

 

 

 

Usnesení č. 253

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 8 v ulici Tovární čp. 255, Vimperk, za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o splátkách nejpozději do 15. 4. 2005 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení  ve výši 4.696,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 13.777,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 254

Rada města rozhodla, na základě vyjádření MěSD,s.r.o., nevyhovět žádosti o přisloučení 1 místnosti  z bytu č. 30 k bytu č. 29 v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 255

Rada města bere na vědomí nabídku HERNET, společnosti s r.o., Novohradská 16, České Budějovice a požaduje předložit návrh smlouvy na umístění anténního systému pro zajištění bezdrátového přístupu k internetu na střeše panelového domu čp. 494 v ulici K Rokli ve Vimperku. 

 

 

 

Usnesení č. 256

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v I. patře čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku dohodou ke dni  30. 4. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 257

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku  - 2 místnosti  v I. patře  o celkové výměře 19,30 m2 za účelem zřízení skladu a 15,50 m2 za účelem zřízení kanceláře. Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 493,66 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor a skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 258

Rada města navrhuje ukončení nájmu  nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, o celkové výměře 31,88 m2 dohodou ke dni 30. 4. 2005 se Společností pro poskytování psychosociální pomoci občanům, Soumarská 367, Prachatice.

 

 

 

Usnesení č. 259

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory ve třetím nadzemním podlaží v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku  - místnost  o  výměře 11,22 m2 místnost o výměře 16,19 m2,  WC o výměře 0,99m2 ,  chodba o výměře 3,48 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor, skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních ve výši 151,89 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 260

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku  v I. patře č. 104/1 o celkové výměře 17,30 m2 , č. 104/2 o celkové výměře 34,50 m2 a č. 107 o celkové výměře 16,75 m2, za účelem zřízení kanceláří. Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok  a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 4. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 261

Rada města doporučuje zastupitelstvu souhlasit s bezúplatným převodem komunikace s pozemkem vedeným u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín, tam označeným jako parcela KN č. 954 za předpokladu, že v části vedoucí po jiných pozemcích bude legalizována, tj. zavedena  do katastru nemovitostí a současně bude bezúplatně převedena komunikace s pozemkem vedená tamtéž jako parcela KN č. 955. 

 

 

 

Usnesení č. 262

Rada města souhlasí se změnou dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 18. 3. 2002 uzavřené s firmou MOZDOK STAV, s.r.o., tak, že se ruší dosavadní znění čl. I a čl. II     a nahrazuje se novým zněním:

I.

1. Pronajímatel je vlastníkem pozemků parc. č. 877/2,  877/4,  877/5 v k. ú. Křesanov. Parcely jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Křesanov, na listu vlastnictví č. 10001.

2. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou pozemky nebo části pozemků: parc. č. 877/2 o výměře 915 m2, část parc. č. 877/4 o výměře části 17 708 m2, část parc. č. 877/5 o výměře 100 m2 v k. ú. Křesanov, celkem 18 723 m2, nájemci za účelem výstavby experimentálního pracoviště (výstavba experimentálního pracoviště, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, rodinného domu, vodní nádrže, salaše).

II.

1. Nájemné bylo stanoveno ve výši 2,- Kč/m2/rok.

2. Nájemné v celkové výši 37 446,- Kč je splatné vždy k 31. 3. běžného roku, na účet Města.

 

Dodatek nabývá účinnosti od 1. 4. 2005.

Nájemné za rok 2005 zaplatí nájemce do 31. 5. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 263

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 498 o výměře 240 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na LV č. 10001, za účelem uskladnění palivového dříví a odstavení zemědělské techniky.

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  3,- Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 264

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za nové členy Správní rady Nemocnice Vimperk o.p.s. na druhé funkční období: MUDr. Františka Pekárka, MUDr. Tomáše Fialu, RNDr. Petra Šebelíka. Navrhovaní mají zájem a vyjádřili souhlas.

 

 

 

Usnesení č. 265

Rada města rozhodla vydat nařízení č. 3/2005, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 266

Rada města bere na vědomí rezignaci Zdeňka Kantoříka na funkci ředitele Městského kulturního střediska Vimperk k 30.04.2005 a souhlasí s ukončením pracovního poměru ke stejnému datu.

 

 

 

Usnesení č. 267

Rada města bere na vědomí rezignaci Zdeňka Kantoříka na člena kulturní komise k 30.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 268

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměnu p. Zdeňku Ženíškovi, tajemníkovi Městského úřadu Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 269

Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 423 ze dne 21.02.2005.