Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.03.2005

 

 

 

Usnesení č. 231

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.03.2005.

 

 

 

Usnesení č. 232

Rada města jmenuje za Město Vimperk členy školské rady při ZŠ T.G.M. Vimperk, 1. máje 268, okr. Prachatice: Ing. Josefa Kotála, Ing. Michala Jančeho, Danu Bostlovou.

 

 

 

Usnesení č. 233

Rada města jmenuje za Město Vimperk členy školské rady při ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okr. Prachatice: Renatu Svobodovou, Zdeňku Navrátilovou, Ing. Jaroslava Zámečníka.

 

 

 

Usnesení č. 234

Rada města souhlasí s instalací navigačního systému pro prodejnu LIDL na sloupy veřejného osvětlení dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 235

Rada města souhlasí s povolením bezplatného vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa před domem čp. 461 v ul. SNP ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla pí Ludminy Bartůňkové, bytem tamtéž, která je držitelkou průkazu ZTP. Vyznačení parkovacího místa bude provedeno žadatelkou na vlastní náklady.

 

 

 

Usnesení č. 236

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav pro nové prostory informačního střediska v přízemí budovy čp. 42 ve Vimperku mezi STA-ZA Vimperk, s.r.o., Boubínská 223, Vimperk a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 237

Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 2630 v k.ú. Vimperk, nemá námitek proti zřízení vjezdu na pozemek KN č. 201/2 v k.ú. Vimperk za předpokladu, že vlastník vjezdu převezme odpovědnost za veškeré škody vzniklé v souvislosti se  zřízením vjezdu, jeho provozem a užíváním. Příslušný závazek předá Městu Vimperk do 7 dnů od seznámení se stanoviskem rady města.

 

 

 

Usnesení č. 238

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 149 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001 o celkové výměře 135 m2 (9 x 15 metrů), 385 01 Vimperk, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 239

Rada města rozhodla nakládat s nemovitostí čp. 102, ul. Pivovarská, Vimperk. Dále rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro případný odprodej.

 

 

 

Usnesení č. 240

Rada  města  rozhodla poskytnout Tělovýchovné jednotě – oddílu volejbalu Vimperk finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč na zajištění věcných cen a diplomů při konání turnajů žen a mužů /2 turnaje/. Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku po ukončení každé akce.

 

 

 

Usnesení č. 241

Rada města rozhodla neposkytnout Českému zahrádkářskému svazu ZO Vimperk finanční příspěvek na zajištění konání výročního plesu.

 

 

 

Usnesení č. 242

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 19 v ulici Karla Weise čp. 394, Vimperk, za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o splátkách nejpozději do 25. 3. 2005 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení  ve výši 12.680,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 15.684,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 243

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 24 v ulici Mírová čp. 431, Vimperk, , za podmínky, že nájemníci uzavřou dohodu o splátkách nejpozději do 31. 3. 2005 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení  ve výši 12.341,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 16.534,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 244

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě o ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro pí Lenku Černou dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 245

Rada města rozhodla navýšit počet pracovníků odboru investic a údržby o jednoho pracovníka od 01.04.2005.