Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.03.2005

 

 

 

Usnesení č. 192

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 07.03.2005.

 

 

 

Usnesení č. 193

Rada města rozhodla zřídit školskou radu při Základní škole T.G.M. Vimperk, 1.máje 268, okr. Prachatice. Rada školy bude zřízena k 1.6.2005. K tomuto datu bude vydána zřizovací listina. Rada města stanovuje počet členů pro školskou radu na 9 (devět).

 

 

 

Usnesení č. 194

Rada města rozhodla zřídit školskou radu při Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okr. Prachatice. Rada školy bude zřízena k 1.6.2005. K tomuto datu bude vydána zřizovací listina. Rada města stanovuje počet členů pro obě školské rady na 9 (devět).

 

 

 

Usnesení č. 195

Rada města schvaluje Volební řád školské rady (příloha č.1) pro Základní školu Vimperk, Smetanova 405, okr. Prachatice a pro Základní školu T.G.M. Vimperk, 1. máje 268, okr. Prachatice dle předloženého návrhu. Volební řád nabývá účinnosti dnem 15.003.2005.

 

 

 

Usnesení č. 196

Rada města ukončuje činnost rady školy při ZŠ Vimperk, Smetanova 405,okr. Prachatice  ke dni 31.5.2005 a k témuž datu ruší zřizovací listinu této rady č.j. 0616/96 ze dne 20.2.1996 (Příloha č. 2).

 

 

 

Usnesení č. 197

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou STAVOJ, s.r.o., Čkyně 206, na provedení opravy omítek hřbitovní zdi, kapličky ve zdi a vstupní brány na urnový háj ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 198

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou STAVOJ, s.r.o., Čkyně 206, na provedení výměny střešní krytiny na části objektu čp. 8 na náměstí Svobody ve Vimperku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 199

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o dílo o dodávce zemního plynu pro odběrná místa městská knihovna, městská policie, sbor dobrovolných hasičů, přestupková agenda mezi Jihočeská plynárenská a.s., Vrbenská 2, České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 200

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4328/2003 ze dne 04.11.2003, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ mezi Městem Vimperk a firmou GEOSAN GROUP, a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 201

Rada města rozhodla povolit napojení rozmrazovacího ohřevu silničního zrcadla na městský okruh veřejného osvětlení za podmínek zřízení samostatného podružného měření a uzavření smlouvy o přeúčtování odebrané energie.

 

 

 

Usnesení č. 202

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise žádosti nájemnice o výměnu svého bytu v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku za jiný volný byt v tomtéž domě nevyhovět v souladu s čl. VI Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 203

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Pasovská  čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. Kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 15. 3. 2005 do 31. 12. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk, nejpozději však do 15. dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 204

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 22 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku a to na dobu určitou do 31.03.2006 s platností od 1. 4. 2005 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 205

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 3 v Mírové ulici čp. 458 ve Vimperku, a to na dobu určitou do 31. 3. 2006 s platností od 1. 4. 2005 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 206

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku  v I. patře č. 104/1 o celkové výměře 17,30 m2 , č. 104/2 o celkové výměře 34,50 m2 a č. 107 o celkové výměře 16,75 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 379,73 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok  a u nebytových prostor ostatních 151,89 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 207

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN č. 445/2 o výměře 738 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001, za účelem zemědělské výroby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  0,10 Kč/m2/rok, minimálně však 100,- Kč/rok/.

 

 

 

Usnesení č. 208

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN č. 445/2 o výměře 406 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001 , za účelem zemědělské výroby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok, minimálně však 100,- Kč/rok/.

 

 

 

Usnesení č. 209

Rada města rozhodla požádat Pozemkový fond ČR o uzavření nájemní smlouvy   na pozemky v jeho správě, vedené ve zjednodušené evidenci u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín na LV č. 10002 jako parcela GP č. 255 díl 1 o výměře 1907 m2, PK č. 940 díl 2 o výměře 6 m2, PK č. 940 díl 4 o výměře 103 m2, GP č. 243 díl 1 o výměře 395 m2, GP č. 243 díl 2 o výměře 96 m2, GP č. 243 díl 3 o výměře 1079 m2, GP č. 249 díl 1 o výměře 816 m2, GP č. 249 díl 3 o výměře 258 m2 a část GP č. 254 o výměře 5100 m2 za účelem ochrany sousedních pozemků – provozování zemědělské výroby. Celková výměra k nájmu činí 9760 m2. Nájemné bude stanoveno na 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 210

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem částí pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 tam označeného jako parcela KN č. 1298/1 o výměře těchto částí 40 + 60 + 240 + 500, tj. celkem 840 m2   Radimu Kučerovi – Technické služby, Boubínská 223, Vimperk za účelem podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bylo stanoveno ve výši  5,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 211

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 tam označeného jako parcela KN č. 1298/1 o výměře 55 m2,  firmě Staněk Jan, STA-ZA, Boubínská 223, Vimperk za účelem podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od  1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 212

Rada města v zastoupení vlastníka pozemku,  souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pro telekomunikační kabel společnosti Český Telecom, a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5,  na částech pozemků, a to parcel KN st. č. 902, KN č. 2632 a budovy čp. 182 v k.ú. Vimperk podle výkresu C2 projektu akce „Vimperk, 1. Máje 182, ÚPS, přípoj. J-043-2-1271“ zpracovaného společností PIK, engineering, s.r.o. Písek, Na Houpačkách 624  v únoru 2005 pod číslem zakázky 514405.

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 480,- Kč obsaženou v návrhu na smlouvu o smlouvě budoucí. Úhrada bude povýšena o daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době zřízení břemene.

 

 

 

Usnesení č. 213

Rada města v zastoupení vlastníka parcely KN č. 2522/1 a stavby na parcele KN st. č. 2522/13 v k.ú. Vimperk– v areálu bývalých kasáren U Sloupu, souhlasí s přístavbou kotelny k objektu bývalých garáží na parcele KN st. č. 2522/13 v k.ú. Vimperk, a to v provedení a umístění podle projektu  vyhotoveného ing. Jiří Treybalem TMS Projekt Strakonice, Žižkova 312, Strakonice, pod č. zakázky 409 v lednu roku 2005. Souhlas platí  pro územní i stavební řízení.

 

 

 

Usnesení č. 214

Rada města souhlasí, v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, v platném znění, s prominutím předložené pohledávky za obcí Podsedice ve výši 13 417,-- Kč ro její nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 215

Rada města souhlasí, v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, v platném znění, s prominutím předložené pohledávky  za  obcí  Stožec ve výši 3 685,-- Kč ro její nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 216

Rada města souhlasí, v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, v platném znění, s prominutím předložené pohledávky za Městem Nová Role ve výši 3 048,-- Kč pro její nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 217

Rada města souhlasí, v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, v platném znění, s prominutím předložené pohledávky za Městem Přeštice ve výši 6 254,-- Kč ro její nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 218

Rada města nemá námitky proti prominutí předložené pohledávky za obec Svatá Maří a doporučuje předložit prominutí této pohledávky k projednání zastupitelstvu města.

 

 

 

Usnesení č. 219

Rada města rozhodla vymáhat pohledávky za obec Svatá Máři 44 551,-- Kč /bez příslušenství/ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku k udělení plné moci právnímu zástupci města.

 

 

 

Usnesení č. 220

Rada města rozhodla poskytnout Svazu tělesně postižených Vimperk, MO, finanční příspěvek na dopravu zájezdů, zdravotní přednášky, atd. r. 2005 ve výši 10 000,-- Kč. Rada města žádá o doložení vyúčtování do 20.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 221

Rada města rozhodla poskytnout SKI KLUBU Šumava Vimperk finanční příspěvek ve výši  2 000,-- Kč na finanční prémie poskytnuté s konáním XX. Ročníku Šumavského maratonu.

 

 

 

Usnesení č. 222

Rada města rozhodla vydat Výstrojní řád Městské policie Vimperk s platností od 01.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 223

Rada města jmenuje komisi k posouzení a likvidaci vyřazeného majetku Města Vimperk na základě ukončených inventur za rok 2004 ve složení, Josef Mistr – předseda, členové – Martin Ženíšek, Pavel Filip, Ing. Martin Kalous, Milada Hucková.

Komise provede posouzení navrženého majetku na zrušení, zabezpečí jeho případné vyřazení z evidence a vlastní odvoz vyřazeného majektu k likvidaci do 20.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 224

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise tajemníkem města k posouzení výběrového řízení na místo úředníka – odbor výstavby a územního plánování, ve složení předseda komise – Ing. Václav Kokštein, členové – Zdeněk Ženíšek, Vojtěch Zábranský, Václav Filip a Václav Sochor.

 

 

 

Usnesení č. 225

Rada města schvaluje zásady použití sociálního fondu Městského úřadu Vimperk na rok 2005 s platností od 14.03.2005.

 

 

 

Usnesení č. 226

Rada města pověřuje MěKS  Vimperk uzavřením dodatku k nájemní smlouvě týkající se pronájmu společenského sálu Cihelna mezi MěKS Vimperk a firmou Coating s.r.o., ve výši 50 % z nájmu bez DPH do doby schválení nového kolaudačního rozhodnutí.

 

 

 

Usnesení č. 227

Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na dodání kabelových rozvodů strukturované kabeláže a jeho instalace v čp. 6 mezi firmou Tribase Networks, s.r.o., Slunečná 1162, Prachatice a Městem Vimperk  dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 228

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2004 ze dne 26.10.2004, Jejímž předmětem jsou stavební práce „Vimperk – parkoviště – Luční ulice“ mezi Městem Vimperk a firmou Pavel Petřík – ELKOM, Štěchovice 57, Volenice, dle předloženého návrhu a úprav zástupce města a pověřuje jeho podpisem starostku města.

 

 

 

Usnesení č. 229

Rada města rozhodla revokovat své usnesení č. 179 ze dne 07.03.2005, na základě dalších zjištěných skutečností.

 

 

 

Usnesení č. 230

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 v ul. Mírová čp. 434 ve Vimperku, a to na dobu určitou od 01.04.2005 do 31.08.2006 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.