Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.03.2005

 

 

 

Usnesení č. 170

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 171

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Speciálnímu domovu pro mentálně postižené SLUNÍČKO, 384 72 Zdíkov 269. Dle pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Vimperk nelze dle čl. 9, odst. 2, písm. e) poskytovat příspěvek na leasingy a úhradu úroků z půjček.

 

 

 

Usnesení č. 172

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč pro Zvláštní školu Vimperk. Příspěvek je poskytnut na nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategorií při Okresním kole SHM mentálně postižených, které se uskuteční v květnu 2005. Rada města po ukončení akce žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 173

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč pro TJ Sokol Čkyně. Příspěvek je poskytnut na nákup věcných cen pro konání Krajského přeboru dětí v šachu v MěKS Vimperk, který se uskuteční dne 10.04.2005. Rada města žádá po skončení akce o doložení vyúčtování poskytnutného příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 174

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč ÚO Svazu diabetiků ČR Vimperk. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s edukačním pobytem diabetiků v době od 06.-16.09.2005 v RRA Hnačov. Rada města žádá po skončení akce o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 175

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Farní charitě Vimperk na ústřední topení v rámci dostavby ergoterapeutické dílny v ergoterapeutickém stacionáři.

 

 

 

Usnesení č. 176

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč ZO Vimpersko – Český svaz bojovníků za svobodu. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů této organizace při zajišťování besed pro školy (prop. materiál, telefon, poštovné) v roce 2005. Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 20.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 177

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Hradební 164, 383 01 Prachatice. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu kancelářských potřeb, poštovného, cestovného a dalších služeb spojených s činností tohoto centra. Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 20.12.2005.

 

9. Žádost Spolku na ochranu šumavské přírody ve Vimperku o poskytnutí finančního příspěvku za účelem pořádání 7. ročníku česko – německých „Ekorozhovorů – Staré cesty spojují“ 

 

 

 

Usnesení č. 178

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč Spolku na ochranu šumavské přírody ve Vimperku. Příspěvek bude použit na úhradu nájemného při konání 7. ročníku česko – německých „Ekorozhovorů – Staré cesty spojují“. Dle pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Vimperk nelze dle čl. 9, odst. 2, písm. c) poskytovat příspěvek na mzdy. Rada města žádá po ukončení akce o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 179

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemníků o souhlas k podnájmu bytu č. 15 v Mírové ulici čp. 434 ve Vimperku /garsoniéra/. Žádá nájemníky o vyklizení tohoto bytu nejpozději do 31. 3. 2005. Pokud nebude ze strany nájemníků tento termín dodržen, bude zahájeno s nájemníky soudní řízení ve věci  přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro jeho neužívání.

 

 

 

Usnesení č. 180

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v nebytových prostorech č. 312 v čp.  484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku dle předloženého návrhu žadatelky na vlastní náklady. Rada města upozorňuje žadatelku na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.    

 

 

 

Usnesení č. 181

Rada města souhlasí s umístěním označení ordinace /příchodu/ do objektu Nad Stadionem 484, Vimperk. Umístění označení musí být konzultováno s MěSD, s.r.o.

 

 

 

Usnesení č. 182

Rada města souhlasí s umístěním antény pro příjem internetu pro Farní charitu Vimperk,  Pravětín 23, na střechu objektu  čp. 125 v Krátké ulici ve Vimperku. V uvedených prostorech dojde k ukončení nájmu  bude uvedené zařízení ze strany Farní charity Vimperk demontováno a střecha uvedena do původního stavu.

 

 

 

Usnesení č. 183

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 01.03.2005 a souhlasí se závěry všech bodů č. 1 – č. 6.

 

 

 

Usnesení č. 184

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o bezplatném dočasném poskytnutí práva užívání k majetku státu - autorskému dílu, produkt „Evidence lesů“, uzavíranou s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, 170 34, zastoupené ing. Tomášem Holendou, ředitelem odboru informatizace veřejné správy, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 185

Rada města souhlasí s udělením plné moci firmě Ing. Tomáš Řezníček, se sídlem v Brně, Obecká 3, 62800, IČO 47403829, pro bezplatné zajištění dat katastru nemovitostí u Českého úřadu zeměměřického  a katastrálního pro systém EVIDENCE LESŮ.

 

 

 

Usnesení č. 186

Rada města souhlasí se zmocněním Ing. Josefa Kotála, bytem Brantlova 88, Vimperk k veškerým jednáním se společností Pivovary Staropramen a.s. ve věci 2. ročníku celorepublikového komunálního programu „Pivovary Staropramen městům“ zaměřeného na podporu rozvoje životního prostředí a městské zeleně.

 

 

 

Usnesení č. 187

Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy s na pronájem části pozemků KN č. 1884/2,  1884/59, 1886/2 v k.ú. Vimperk, a to čl. III, kde se částka Kč 460,- nahrazuje částkou 1.150,- Kč a dále čl. V,  kde se částka Kč 345,- nahrazuje částkou  863,- Kč. Účinnost změny je od 1. 4. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 188

Rada města v zastoupení vlastníka pozemku, a to parcely KN st. č. 902 v k.ú. Vimperk, nemá námitek proti řešení telefonního kabelu pro dům čp. 182, ulice 1. máje  ve Vimperku podle návrhu varianty č. 1 předloženého společností PIK, s.r.o. Písek v lednu 2005.

 

 

 

Usnesení č. 189

Rada města Vimperk jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady schválila rozšíření podnikání a změnu zakladatelské listiny ze dne 03.06.1999 ve znění ze dne 01.08.2003, 07.04.2004 a ze dne 08.11.2004 obchodní společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o. se sídlem Vimperk, Stenbrenerova 6, okres Prachatice, 385 01, IČO: 260 15 391, zapsané v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 9133 tak, že předmět podnikání se rozšiřuje o přípravné práce pro stavby a v článku čtvrtém zakladatelské listiny se doplňuje předmět podnikání společnosti o přípravné práce pro stavby.

 

 

 

Usnesení č. 190

Rada města rozhodla předložit žádost manž. Koukalových k projednání zastupitelstvu města a doporučuje zabývat se návrhem změny územního plánu pro část Skláře.

 

 

 

Usnesení č. 191

Rada města jmenuje vrchního strážníka Městské policie Vimperk p. Jaromíra Šebánka s platností od 08.03.2005.