Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.02.2005

 

 

 

Usnesení č. 145

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 21.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 146

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o průběžné likvidaci odpadů č. E00-1702 uzavřené mezi Městem Vimperk a firmou ENVISAN – GEM, a.s., Dolní 2,

370 04 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 147

Rada města souhlasí s doporučenou prodejní cenou 35,- Kč včetně 5% DPH za jeden výtisk publikace „VIMPERK a okolí“.

 

 

 

Usnesení č. 148

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt garáže NZ na parcele KN st. č. 2522/39 o výměře 976 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/39, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 111.894,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.611.894,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.

Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků ve výši 1000,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 149

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku zapsaného             u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec  a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém č. 10001, tam označeného jako parcela KN č. 819/2, a to její část o výměře 18 m2 pod plechovou garáží. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  5,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 150

Rada města nesouhlasí s prodejem pozemků KN č. 1793, KN č. 1794 v k.ú. Vimperk, v lokalitě nad nádrží Vodník. Současný pronájem představuje vyhovující řešení jejich využití.

 

 

 

Usnesení č. 151

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s umístěním vodovodní přípojky v délce 10 m a přípojky elektro v délce 7 m obě na pozemku parcely PK č. 957, díl 2 v k.ú. Křesanov za předpokladu, že žadatelé uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za omezení užívání pozemku  ve výši 450,- Kč do 30. 3. 2005.

Dále rada souhlasí s příjezdem ke stavbě rodinného domu na pozemku KN  č. 2/1 přes pozemek  na parcele PK č. 957, díl 2,  vše  v k.ú. Křesanov při splnění těchto podmínek:

- pro příjezd budou použity pouze  obvyklé dopravní prostředky,

- žadatelé zajistí na svůj náklad a nebezpečí, aby případné poškození pozemku bylo bez zbytečného odkladu opraveno tak, aby pozemek sloužil  bez problémů svému účelu – jako místní  komunikace.

Žadatelé odpovídají za veškeré škody vzniklé na výše uvedeném pozemku v souvislosti s výkonem všech výše jmenovaných  práv.

 

Usnesení č. 152

Rada města požaduje změnu návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě č. 46007, Vimperk – kabel NN, v tom směru, že věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu.

 

 

 

Usnesení č. 153

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180, a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 154

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365,  a souhlasí s finančním vypořádáním  podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 155

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola  T.G.Masaryka, 1.máje 268, Vimperk,  a souhlasí s finančním vypořádáním podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 156

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola , Smetanova 405, Vimperk, a souhlasí s finančním vypořádáním podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 157

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Johnova 226, Vimperk,  a souhlasí s finančním vypořádáním podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 158

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace STARZ, 1. máje 321, Vimperk,  a souhlasí s finančním vypořádáním podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 159

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2004 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace ÚSP „Domeček“ Hrabice 44,  a souhlasí s finančním vypořádáním podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 160

Rada města na základě schváleného rozpočtu města na rok 2005 rozhodla o navýšení jednoho pracovníka na Městském informačním středisku ve Vimperku s platností od 01.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 161

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici U Lázní  čp. 171 ve Vimperku, 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 1. 3. 2005 do 30. 6. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk, nejpozději však do 15 dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 162

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 ve Výškovicích  čp. 17, 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 1. 3. 2005 do 30. 6. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk, nejpozději však do 15 dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 163

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 160.000,- Kč do bytu č. 4 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku, dle předloženého návrhu s tím, že se nájemnice bude na uvedené investici spolupodílet částkou 80.000,- Kč, která bude formou nájemného umořována.

 

 

 

Usnesení č. 164

Rada   města   souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku a to na dobu určitou do 28. 2. 2006 s platností od 1. 3. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 165

Rada města rozhodla  pronajmout nebytové prostory v I. patře v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 42 m2   pza účelem obchodní a servisní činnosti (drobné elektro, počítačová technika a mobilní telefony). Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních  600,00 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 394,93 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 197,46 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 3. 2005   za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 166

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nepromíjet firmě PALESTRA,s.r.o. se sídlem Boubská 7, nájemné z nebytových prostor nacházejících se v objektu na st.p.č. 2522/12 za I. čtvrtletí roku 2005.

 

 

 

Usnesení č. 167

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav dle přiložené projektové dokumentace na budově umístěné na stavební parcela 2522/56 v objektu bývalých kasáren U Sloupů, kterou má pronajatou obchodní společnost Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 168

Rada města bere na vědomí zápis sportovní komise ze dne 1.2.2005.

 

 

 

Usnesení č. 169

Rada města byla seznámena se zápisem výběrové komise na funkci vrchního strážníka a rozhodla o vyžádání dalších podkladů pro konečné rozhodnutí na jednání Rady města dne 7.3.2005.